Home Việt Nam 16 người Việt bị bắt vì nghi lừa đảo xuyên biên giới tại Đài Loan

16 người Việt bị bắt vì nghi lừa đảo xuyên biên giới tại Đài Loan

by Admin

Sixteen Vietnamese and three Taiwanese were allegedly(1) running a telecommunication scam, Taiwan’s Criminal Investigation Bureau (CIB) said Friday.

Mười sáu người Việt Nam và ba người Đài Loan bị cáo buộc đang thực hiện một vụ lừa đảo trong lĩnh vực viễn thông, Cục điều tra hình sự Đài Loan (CIB) cho biết hôm thứ Sáu.

The Taiwan News reported Saturday that of the 16 Vietnamese, 14 were runaway immigrant workers while two were fake tourists.

Tin tức Đài Loan đưa tin hôm thứ Bảy rằng trong số 16 người Việt Nam, 14 người là công nhân nhập cư bỏ trốn trong khi hai người giả là khách du lịch.

A Wednesday raid(2) on two locations in Taiping and Shalu districts in Taichung City, suspected to be the base of the scam, found computers, mobile phones and victims’ information, among other evidence, the CIB said. The evidence has been seized.

Một cuộc đột kích hôm thứ Tư tại hai địa điểm ở quận Taiping và Shalu ở thành phố Đài Trung, được nghi ngờ là trụ sở của vụ lừa đảo, đã tìm thấy máy tính, điện thoại di động và thông tin nạn nhân, cùng với các bằng chứng khác, CIB cho biết. Bằng chứng đã được thu giữ.

lừa đảo

16 Vietnamese and 3 Taiwanese were arrested recently in central Taiwan for allegedly running a telecommunications scam ring.

According to the bureau, the ring, which targeted people in Vietnam, had swindled(3) approximately $490,700 from 200 victims over the past three months.

Theo cục hình sự, nhóm này nhắm vào chính những người dân Việt Nam và đã lừa được khoảng $ 490,700 từ 200 nạn nhân trong ba tháng qua.

The Vietnamese scammers, who masqueraded as government officials, made Internet calls to random people in Vietnam and tricked them into giving up their money, which would be collected by accomplices(4) residing in Vietnam.

Những kẻ lừa đảo người Việt Nam, giả mạo là quan chức chính phủ, đã thực hiện cuộc gọi qua Internet cho những người ngẫu nhiên ở Việt Nam và lừa họ chi tiền, tiền đó được lấy bởi những kẻ đồng phạm của băng nhóm tại Việt Nam.

This is the first cross-border fraud case involving runaway Vietnamese workers in Taiwan, the CIB said.

Đây là vụ lừa đảo xuyên biên giới đầu tiên liên quan đến công nhân Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan, CIB cho biết.

Earlier this week, news of 152 Vietnamese tourists suddenly going ‘missing’ in Taiwan made global headlines.

Đầu tuần này, tin tức về 152 khách du lịch Việt Nam đột nhiên “mất tích” tại Đài Loan đã trở thành tiêu đề các báo trên toàn cầu.

Seventeen have been found and a hunt is on for others, who reportedly used a tourism facilitating program to gain entry to Taiwan and work there illegally.

Mười bảy người đã được tìm thấy và một cuộc truy lùng đang tiếp tục đối với những người còn lại, họ được cho là đã sử dụng một chương trình hỗ trợ du lịch để được vào Đài Loan và làm việc bất hợp pháp.

In recent years, Taiwan has emerged as a promising destination for Vietnamese workers looking for jobs overseas. As of 2017, there were around 164,000 Vietnamese working under official contracts in Taiwan, accounting for nearly 30 percent of the country’s overseas workforce, according to official statistics(5).

Trong những năm gần đây, Đài Loan đã nổi lên như một điểm đến đầy hứa hẹn cho người lao động Việt Nam tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Tính đến năm 2017, có khoảng 164.000 người Việt Nam làm việc theo hợp đồng chính thức tại Đài Loan, chiếm gần 30% lực lượng lao động ở nước ngoài, theo thống kê chính thức.

  1. Allege /əˈledʒ/ : to say that someone has done something illegal or wrong without giving proof:

She is alleged to have been at the centre of an international drug ring.

  1. Raid /reɪd/ : an occasion when the police enter a place suddenly in order to find someone or something:

The drugs were found during a police raid on the house.

  1. Swindle /ˈswɪn.dəl/ : to get money dishonestly from someone by deceiving or cheating them:

They swindled local businesses out of thousands of dollars.

The wealthy banker was ultimately convicted of swindling investors.

  1. Accomplice /əˈkʌm.plɪs/ : a person who helps someone else to commit a crime or to do something morally wrong

The thieves and two accomplices made away with over $25,000 in cash.

  1. Statistics /stəˈtɪs·tɪks/ : the science of using information discovered from collecting, organizing, and studying numbers

You may also like

Leave a Comment

shares