Home Thế giới Những năm 2020 hứa hẹn là khoảng thời gian thế hệ millennials bùng nổ

Những năm 2020 hứa hẹn là khoảng thời gian thế hệ millennials bùng nổ

by Phạm Thư

Young people now in their mid-20s to late-30s grew up during the Great Recession, the worst economic period in the United States since the 1930s. Many in this group called millennials, experienced a late entrance into the job market or accepted lower-paying jobs for which they were overqualified.

Những người trẻ tuổi giờ đang ở trong giai đoạn giữa những năm 20 tuổi đến đầu những năm 30 tuổi trưởng thành trong giai đoạn Đại Suy Thoái, thời kỳ kinh tế tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ kể từ những năm 1930. Rất nhiều người trong nhóm này thuộc thế hệ millennials (Chú thích: Thế hệ Millennials là một khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000), đã có một bước khởi đầu muộn vào trong thị trường việc làm hoặc đã chấp nhận những công việc lương thấp mà khả năng của họ lại vượt quá yêu cầu.

The Great Recession lasted from 2007 until 2009 but its effects were longer lasting. Now, observers say the 2020s might mean a better financial future for millennials after their difficult start.

Thời kỳ Đại Suy Thoái kéo dài từ 2007 cho đến 2009 nhưng hậu quả của nó là lâu dài. Giờ, những người quan sát cho biết những năm 2020 có thể là một tương lai tài chính tốt đẹp hơn cho thế hệ millennials sau bước khởi đầu đầy khó khăn của họ.

Many millennials starting out faced high unemployment, student loan debt and an increased cost of living. These factors especially affected millennials who completed high school or college during the recession.

Rất nhiều người thế hệ millennial khi bắt đầu phải đối mặt với mức thất nghiệp cao, nợ học phí và chi phí sinh hoạt cao. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng tới những người thuộc thế hệ millennials đã hoàn thành việc học tại trường trung học hoặc cao đẳng trong thời kỳ suy thoái.

thế hệ milliennal đang đến thời kỳ vàng của cuộc sống

Jason Dorsey is president and lead millennial researcher at the Center for Generational Kinetics. He told VOA that since the recession, wages in the United States have largely stayed the same. He says “so many millennials started behind where they thought they would be. And it’s taken them longer to recover — if they have recovered.”

Jason Dorsey là chủ tịch và trưởng nhóm nghiên cứu thế hệ millennial tại Trung Tâm Thế hệ Động học. Ông chia sẻ với VOA rằng kể từ cuộc suy thoái, mức lương tại Hoa Kỳ hầu hết là giữ nguyên. Ông cho biết “có quá nhiều người thế hệ millennials bắt đầu (sự nghiệp) ở dưới vạch mà họ nghĩ rằng họ sẽ ở. Và điều đó mất nhiều thời gian của họ hơn để khôi phục (lại đúng vị trí vốn có) – nếu họ đã khôi phục.”

Experts also say U.S. millennials are the first generation to feel the full impact of many years of rising inequality in America.

Các chuyên gia cũng cho biết rằng những millennials Hoa Kỳ là thế hệ đầu tiên cảm nhận trọn vẹn tác động của sự gia tăng bất bình đẳng kéo dài nhiều năm ở Mỹ.

A recent study found millennials are financially worse off than members of past generations at the same age. Since 1996, the net worth of people under 35 has dropped by more than 34 percent.

Một nghiên cứu gần đây tìm ra rằng millennials đang gặp vấn đề về mặt tài chính tệ hơn nhiều so với những người thế hệ trước cùng thời kỳ. Kể từ năm 1996, khối tài sản ròng của những người dưới 35 tuổi đã giảm xuống hơn 34%.

However, things could be more hopeful for these younger Americans. The average U.S. millennial is now over the age of 30 and ready to enter the wealth-gaining time of their life.

Dù vậy, mọi thứ có thể có hy vọng hơn với những người Mỹ trẻ tuổi hơn này. Một millennial Hoa Kỳ phổ thông giờ đã trên 30 tuổi và sẵn sàng để vào thời kỳ gặt hái tiền tài của cuộc đời họ.

Dorsey says millennials have had a lot of time to learn about what it takes to succeed. He says members of the “boomer” generation, people aged 55 to 75, are going to increasingly leave the workforce. He says that is going to create chances for millennials to actually move up into more management-style jobs.

Dorsey cho biết các millennial đã có rất nhiều thời gian để học hỏi về cái giá phải trả của thành công. Ông chia sẻ rằng các thành viên của thế hệ “bùng nổ”, những người trong khoảng 55 đến 75, đang ngày càng thoát ly khỏi lực lượng lao động. Ông cho biết điều này sẽ tạo ra cơ hội cho các millennial để thực sự tiến đến những công việc có xu hướng quản lý hơn cả.

Millennials are at the age when Americans traditionally buy homes, start saving for the future and invest for their retirement. It also will help that many have paid down their student debt now that they have been out of college for a number of years.

Millennial đang ở độ tuổi mà người Hoa Kỳ thường mua nhà, bắt đầu tiết kiệm tiền cho tương lai và đầu tư vào quỹ hưu trí của mình. Điều này đồng thời hữu ích ở chỗ nhiều người đã trả xong nợ học phí và giờ họ đã không còn đi học đại học/cao đẳng trong nhiều năm.

Dorsey adds that many millennials may become “two-income households and that’s also really helpful for many of them.” He says, “Millennials are hitting the times when they should start really saving and investing, and earning higher incomes relative to their spending.”

Dorsey bổ sung rằng nhiều millennial có thể trở thành “cặp đôi nội trợ có thu nhập (two-income households: từ lóng chỉ một gia đình chỉ có 2 người, không trẻ con, có thể luân phiên làm việc nhà và kiếm tiền mà không phân chia một người đi làm, một người nội trợ) và điều đó thực sự rất thuận lợi cho nhiều người.” Ông tiếp tục, “Những người millennial đang chạm ngưỡng thời điểm mà họ nên thực sự bắt đầu tiết kiệm và đầu tư, và có thu nhập cao hơn tương ứng với chi tiêu của mình.”

Nguồn: VOA

New words:

boomer – n. short for baby boomer; a member of the generation born between 1946 and 1964

impact – n. a powerful or major influence or effect

income – n. money that is earned from work, investments, business, etc

net worth – n. the excess of the value of assets over liabilities

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment