Home Việt Nam Hà Nội sẽ làm bãi đỗ xe hơn 1.700 tỷ đồng trong công viên Thủ Lệ

Hà Nội sẽ làm bãi đỗ xe hơn 1.700 tỷ đồng trong công viên Thủ Lệ

by Admin

Hanoi approves $77 million underground(1) parking lot

Hà Nội phê duyệt 77 triệu đô la cho dự án bãi đậu xe ngầm.

A $77-million underground parking lot is expected to be built under Thu Le Park in the west of Hanoi by the end of 2020.

Một bãi đậu xe ngầm trị giá 77 triệu USD dự kiến sẽ được xây dựng dưới công viên Thủ Lệ ở phía tây Hà Nội vào cuối năm 2020.

The city people’s committee has approved the award of the contract to HimLamBC Investment JSC (HLI). Besides the lot there will also be shops and other commercial establishments.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận trao hợp đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư HimLamBC (HLI). Bên cạnh bãi đỗ xe, cũng sẽ có các cửa hàng và các cơ sở thương mại khác.

Thu Le is one of the biggest parks in the city, spreading over 29 hectares and with a zoo, an amusement park and green space.

Thủ Lệ là một trong những công viên lớn nhất trong thành phố, với diện tích rộng trên 29 ha và với một sở thú, một công viên giải trí và không gian xanh.

bãi đỗ xe

The construction will cover 72,000 sq.m on six floors, one of which will be earmarked(2) for administrative and technical purposes. The first basement of around 16,000 sq.m will be used mostly for shops and restaurants, with only 1,800 sq.m used for parking.

Dự án sẽ bao gồm 72.000 m2 có sáu tầng, một trong số đó sẽ được dành cho các mục đích hành chính và kỹ thuật. Tầng hầm đầu tiên khoảng 16.000 m2 sẽ được sử dụng chủ yếu cho các cửa hàng và nhà hàng, chỉ với 1.800 m2 được sử dụng để làm đỗ xe.

Subsequent basements will decrease in size, with only the fourth and fifth used solely(3) for parking.

Các tầng hầm tiếp theo sẽ nhỏ hơn, chỉ có tầng thứ tư và thứ năm được sử dụng cho bãi đậu xe.

When completed, HLI will also share the area on the surface of the project with Hanoi Zoo Company Ltd. The city committee did not reveal specific plans for this area.

Khi hoàn thành, HLI cũng sẽ chia sẻ khu vực trên bề mặt dự án với Công ty TNHH Sở thú Hà Nội, ủy ban thành phố không tiết lộ kế hoạch cụ thể cho khu vực này.

The city has approved the cost of VND1.8 trillion ($77 million), of which 20 percent will come from HLI and the rest from banks. It has been licensed for 50 years.

Thành phố đã phê duyệt chi phí 1,8 nghìn tỷ đồng  ( tương đương với 77 triệu đô la), trong đó 20 phần trăm sẽ đến từ HLI và phần còn lại từ các ngân hàng. Nó đã được cấp phép trong 50 năm.

According to plans approved last year by the Hanoi People’s Council, by 2030 the city will have 1,480 public parking lots with an area of nearly 1,200 hectares.

Theo kế hoạch được Hội đồng Nhân dân Hà Nội phê duyệt năm ngoái, đến năm 2030, thành phố sẽ có 1.480 bãi đỗ xe công cộng với diện tích gần 1.200 ha.

Of them 74, mainly in the inner(4) city, will be underground, and 450 will be high-rise with the rest being ground-level lots(5).

Trong số đó sẽ có 74 bãi đỗ xe chủ yếu ở khu vực nội thành, được xây dựng ở dưới lòng đất và 450 tòa nhà cao tầng với các tầng còn lại là các bãi đậu xe.

At a meeting with voters in Hoan Kiem District in mid-2018 People’s Committee Chairman Nguyen Duc Chung said private companies would be contracted to build lots to solve the city’s parking problems.

Tại một cuộc họp với cử tri ở quận Hoàn Kiếm vào giữa năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung cho biết các công ty tư nhân sẽ được ký hợp đồng xây dựng các khu đất để giải quyết vấn đề đỗ xe của thành phố.

According to its Department of Transport, the city’s roads have 6.5 million local vehicles in addition to those driven in from outside.

Theo Sở Giao thông vận tải, có tới 6,5 triệu phương tiện giao thông của người dân nội đô cùng phương tiện từ tỉnh ngoài lưu thông trên các con đường của thành phố.

But the land available for parking and public parking lots only meets 8-10 percent of their needs, and the rest are forced to park in places like hospitals, office buildings, sidewalks, alleys, schools, and vacant lands at construction projects.

Nhưng đất trống để đậu xe và bãi đậu xe công cộng chỉ đáp ứng 8-10% nhu cầu của người dân và phần còn lại buộc phải đậu ở những nơi như bệnh viện, tòa nhà văn phòng, vỉa hè, ngõ, trường học và đất trống tại các dự án xây dựng.

Nguồn: Vnexpress

New word:

1, underground( adj,  adv): /ˈʌn.də.ɡraʊnd/ below the surface of the earth; below ground:

Moles live underground.

2, earmark (v): /ˈɪəmɑːk/ to keep or intend something for a particular purpose:

Five billion dollars of this year’s budget is already earmarked for hospital improvements.

3, solely (adv): /ˈsəʊl.li/ only and not involving anyone or anything else:

I bought it solely for that purpose.

4, inner (adj): /ˈɪn.ər/ inside or contained within something else:

Leading off the main hall is a series of small inner rooms.

5, lot (n): /lɒt/ an area of land:

They’re planning to build a house on a vacant lot on 35th Street.

Xem thêm: The more The more – Cấu trúc càng càng trong tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment