Home Thế giới Châu Á nguy cơ trở thành bãi rác thế giới: Vì đâu nên nỗi?

Châu Á nguy cơ trở thành bãi rác thế giới: Vì đâu nên nỗi?

by Admin

Dumping plastic waste in Asia found destroying crops and health.

Rác thải nhựa tại châu Á đang phá hủy mùa màng và sức khỏe con người.

The world’s recyclable plastic is being shipped to Asia where it is illegally dumped, buried or burned in the country with the lightest regulations.

Nhựa có thể tái chế của toàn thế giới đang được chuyển đến châu Á, nơi nó bị đổ, chôn hoặc đốt một cách bất hợp pháp tại quốc gia này với các quy định lỏng lẻo nhất.

Environmentalists made the warning on Tuesday, calling for greater transparency(1) in the global waste trade.

Vào thứ ba vừa qua các nhà môi trường đã đưa ra cảnh báo và kêu gọi sự minh bạch hơn trong mua bán chất thải toàn cầu.

A report by Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) and Greenpeace East Asia analyzed the top 21 exporters and importers of plastic recyclable waste from 2016 until 2018 – before and after China stopped taking such waste last year.

Một báo cáo của Liên minh Toàn cầu về các biện pháp thay thế đốt rác (GAIA) và tổ chức Hòa bình Xanh Đông Á đã phân tích top 21 nước xuất khẩu và nhập khẩu chất thải nhựa tái chế trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 – trước và sau khi Trung Quốc ngừng tiếp nhận rác thải nhựa.

It found that plastic waste imports into Thailand, Malaysia and Vietnam jumped from mid-2017 to early 2018, leading to illegal operations dumping(2), contaminating water supplies, killing crops and causing respiratory(3) illnesses.

Báo cáo chỉ ra rằng chất thải nhựa nhập khẩu vào Thái Lan, Malaysia và Việt Nam đã tăng mạnh từ giữa năm 2017 đến đầu năm 2018, dẫn đến hoạt động chôn lấp rác bất hợp pháp, làm ô nhiễm nguồn nước, mất mùa và gây ra các bệnh về đường hô hấp.

“For the first world, it makes them feel good about their waste supposedly being recycled but in reality it ends up in countries that cannot deal with the waste,” said Beau Baconguis, a plastics campaigner at GAIA in Manila.

Beau Baconguis, một nhà vận động chiến dịch về nhựa tại GAIA ở Manila cho biết: “Đầu tiên, đối với thế giới, họ cảm thấy tốt khi chất thải của họ được cho là đang được tái chế nhưng thực tế, nó lại tập kết ở các quốc gia không thể xử lý chất thải”.

rác thải nhựa

“So the pollution is heading south to countries that do not have that capacity,” she told the Thomson Reuters Foundation.

Bà nói với Thomson Reuters Foundation: “Vì vậy, ô nhiễm đang hướng về phía nam tới các quốc gia không có khả năng tái chế rác thải”.

As pollution and environmental damage linked to the rise in plastic waste became known in countries like Malaysia and Thailand during 2018, protests led to tighter waste regulations and import restrictions by authorities, the study found.

Nghiên cứu chỉ ra: “Khi ô nhiễm và thiệt hại môi trường liên quan đến sự gia tăng chất thải nhựa đã được biết đến ở các quốc gia như Malaysia và Thái Lan trong năm 2018, các cuộc biểu tình đã khiến các quy định về chất thải nghiêm khắc hơn và hạn chế nhập khẩu”.

Large volumes of plastic waste then diverted to other countries in the region, like Indonesia and India, where regulations on the waste trade are more lenient(4), the study said.

Nghiên cứu cho biết, sau đó khối lượng lớn chất thải nhựa đã được chuyển đến các quốc gia khác trong khu vực, như Indonesia và Ấn Độ, nơi các quy định về buôn bán chất thải nới lỏng hơn.

China was the leading importer of plastic waste until it banned imports at the start of 2018 after a string of scandals.

Trung Quốc là nước nhập khẩu chất thải nhựa hàng đầu cho đến khi nước này cấm nhập khẩu vào đầu năm 2018 sau một loạt vụ bê bối.

This disrupted the flow of more than 7 million tonnes of plastic scrap a year, valued at about $3.7 billion.

Điều này đã làm gián đoạn dòng chảy của hơn 7 triệu tấn phế liệu nhựa mỗi năm, trị giá khoảng 3,7 tỷ USD.

The top exporters of plastic waste analyzed for the report included the United States, Britain, Germany and Japan.

Các nhà xuất khẩu chất thải nhựa hàng đầu được phân tích trong báo cáo bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Đức và Nhật Bản.

Members of the Basel Convention(5), the main global pact(6) regulating the trans-boundary movement of  hazardous(7) waste, will meet in Geneva from April 29 and decide on a proposal from Norway to create greater transparency in plastic waste trade.

Các thành viên của Công ước Basel, công ước chính điều chỉnh sự di chuyển xuyên biên giới của chất thải nguy hại, sẽ họp tại Geneva từ ngày 29 tháng 4 và phán xét một kế hoạch được đề xuất từ Na Uy để tạo ra sự minh bạch hơn trong thương mại chất thải nhựa.

If adopted, any plastic waste exporters would be required to obtain prior approval from an importing country, and give more detailed information on the volume and type of waste.

Nếu được thông qua, bất kỳ nhà xuất khẩu chất thải nhựa nào cũng sẽ được yêu cầu phải có sự chấp thuận trước từ một nước nhập khẩu và cung cấp thông tin chi tiết hơn về khối lượng và loại chất thải.

Greenpeace’s Lin welcomed the proposal but urged consumer goods companies to reduce the single-use plastics they produce.

Lin của tổ chức Hòa bình Xanh Đông Á hoan nghênh đề xuất này tuy nhiên cần thúc giục các công ty hàng tiêu dùng giảm các loại nhựa sử dụng một lần mà họ sản xuất.

“It is a good step but definitely not a final solution,” Lin said.

Lin cho biết: “Đó là một bước tốt nhưng chắc chắn không phải là giải pháp cuối cùng”

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, transparency (n): /trænˈspær.ən.si/ the characteristic of being easy to see through:

The old-fashioned type of plastic lacked transparency.

2, dump (v): /dʌmp/  to put down or drop something in a careless way:

He came in with four shopping bags and dumped them on the table.

3, respiratory (adj): /rɪˈspɪr.ə.tər.i/ relating to breathing:

Smoking can cause respiratory diseases.

4, lenient (adj): /ˈliː.ni.ənt/ not as severe or strong in punishment or judgment as would be expected:

They believe that judges are too lenient with terrorist suspects.

5, convention (n): /kənˈven.ʃən/ a formal agreement between country leaders, politicians, and states on a matter that involves them all:

Where are they holding their party convention?

6, pact (n): /pækt/ a formal agreement between two or more people, groups of people, or organizations:

The company has signed a pact with its unions that guarantees no further job cuts.

7, hazardous (adj): /ˈhæz.ə.dəs/ = dangerous: dangerous and involving risk, especially to someone’s health:

Some bacteria undertake the task of keeping valuable information that is costly to maintain and can be hazardous for the bacteria to store.

Xem thêm: Thì Hiện Tại Đơn (Simple present): Công thức, cách dùng và bài tập

You may also like

Leave a Comment

shares