Home » Blog » Bài tập tiếng Anh » Bài tập thì Hiện tại đơn (Có đáp án chi tiết)

Bài tập thì Hiện tại đơn (Có đáp án chi tiết)

Nay chúng ta sẽ ôn tập lại một thì rất cơ bản và quen thuộc trong tiếng Anh đó là: thì Hiện tại đơn.

Bài viết này sẽ tập trung đưa ra những dạng bài tập từ dễ tới khó, từ cơ bản tới nâng cao. Nhưng trước khi giải bài tập, chúng ta hãy cùng ôn lại một chút lý thuyết nhé.

Tóm tắt lý thuyết thì Hiện tại đơn

bài tập thì hiện tại đơn

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong những trường hợp sau:

 • Diễn tả các trạng thái ở hiện tại

I am not happy.

(Tôi không được vui)

 • Diễn tả một thói quen trong sinh hoạt

I get up at 7am every day.

(Tôi dậy vào 7 giờ sáng mỗi ngày).

 • Một sự việc mang tính chất thường xuyên lặp đi lặp lại

I celebrate my birthday every year.

(Mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật).

 • Một sự thật hiển nhiên

The sun rises in the east.

(Mặt trời mọc ở hướng đông).

 • Một sự việc diễn ra trong tương lai đã được lên lịch cụ thể

The bus leaves at 8pm.

(Xe bus sẽ khởi hành lúc 8 giờ).

Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại đơn thường đi kèm với các trạng từ, cụm từ sau đây (mức độ thường xuyên giảm dần):

 • Always: luôn luôn, lúc nào cũng
 • Every day/week/month/year: hằng ngày/tuần/tháng/năm
 • Usually: thường thường, thường xuyên
 • Often: thường xuyên
 • Sometimes: đôi khi, thỉnh thoảng
 • Seldom: hiếm khi
 • Rarely: hiếm khi
 • Hardly ever: hầu như không bao giờ
 • Never: không bao giờ

Ví dụ:

It’s always cold in this room. (Căn phòng này luôn luôn lạnh lẽo)

Sometimes it’s best not to say anything. (Đôi khi không nói gì là tốt nhất)

I rarely have time to read a newspaper. (Tôi hiếm khi dành thời gian đọc báo)

Bài tập thì hiện tại đơn

File bài tập mình để ở cuối bài viết, các bạn có thể download về máy.

I. Chia động từ

 1. I usually ___________(go) to school.
 2. They ___________ (visit) us often.
 3. You ___________ (play) basketball once a week.
 4. Tom ___________ (work) every day.
 5. He always ___________ (tell) us funny stories.
 6. She never ___________ (help) me with that!
 7. Martha and Kevin ___________ (swim) twice a week.
 8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.
 9. Linda ___________ (take care) of her sister.
 10. John rarely ___________ (leave) the country.
 11. We ___________ (live) in the city most of the year.
 12. Lorie ___________ (travel) to Paris every Sunday.
 13. I ___________ (bake) cookies twice a month.
 14. You always ___________ (teach) me new things.
 15. She ___________ (help) the kids of the neighborhood.

II. Viết thành câu hoàn chỉnh

 1. you / to speak / English

 1. when / he / to go / home

 1. they / to clean / the bathroom

 1. where / she / to ride / her bike

 1. Billy / to work / in the supermarket

Xem thêm: Bài tập thì Tương lai đơn

III. Chuyển các câu sau sang dạng phủ định

 1. My father makes breakfast.

 1. They are eleven.

 1. She writes a letter.

 1. I speak Italian.

 1. Danny phones his father on Sundays.

IV. Hoàn chỉnh các câu dưới đây với các từ gợi ý trong hộp

wake up – open – speak – take – do – cause – live – play – close – live – drink

 1. Ann _____________ handball very well.
 2. I never _____________ coffee.
 3. The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning.
 4. It _____________ at 9:00 in the evening.
 5. Bad driving _____________ many accidents.
 6. My parents _____________ in a very small flat.
 7. The Olympic Games _____________ place every four years.
 8. They are good students. They always _____________ their homework.
 9. My students _____________ a little English.
 10. I always _____________ early in the morning.

V. Bài tập hỗn hợp

1) I ____________ (be) in a cafe now.

2) ____________ (she/play) tennis every week?

3) They ____________ (go) to the cinema every Wednesday.

4) ____________ (she/be) a singer?

5) You ____________ (find) the weather here cold.

6) ____________ (they/be) on the bus?

7) Lucy ____________ (ride) her bicycle to work.

8) Why ____________ (he/be) in France?

9) I ____________ (not/play) the piano very often.

10) It ____________ (not/be) cold today.

11) We ____________ (be) from Portugal.

12) ____________ (we/make) too much noise at night?

13) Where ____________ (Harry/study)?

14) ____________ (it/be) foggy today?

15) We ____________ (not/be) late.

16) They ____________ (not/like) animals.

17) Where ____________ (you/be)?

18) He ____________ (not/be) an accountant.

19) ____________ (the dog/eat) chicken?

20) She ____________ (be) my sister.

Đáp án

I.

 1. go
 2. visit
 3. play
 4. works
 5. tells
 6. helps
 7. swim
 8. dance
 9. takes care
 10. leaves
 11. live
 12. travels
 13. bake
 14. teach
 15. helps

II.

 1. Do you speak English?
 2. When does he go home?
 3. Do they clean the bathroom?
 4. Where does she ride her bike?
 5. Does Billy work in the supermarket?

III.

 1. My father doesn’t make breakfast.
 2. They aren’t eleven.
 3. She doesn’t write a letter.
 4. I don’t speak Italian.
 5. Danny doesn’t phone his father on Sundays.

IV.

 1. Plays
 2. Drink
 3. Opens
 4. Closes
 5. Causes
 6. Live
 7. Take
 8. Do
 9. Speak
 10. Wake up

V.

 1. am
 2. Does she play
 3. go
 4. Is she
 5. find
 6. Are they
 7. rides
 8. is he
 9. don’t play
 10. isn’t
 11. are
 12. Do we make
 13. does Harry study
 14. Is it
 15. aren’t
 16. don’t like
 17. are you
 18. isn’t
 19. Does the dog eat
 20. ‘s

Xem thêm: Bài tập thì Hiện tại hoàn thành

Bài tập thì Hiện tại đơn (Có đáp án chi tiết)
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *