Home » Blog » Bài tập tiếng Anh » Bài tập thì Tương lai đơn (Có đáp án chi tiết)

Bài tập thì Tương lai đơn (Có đáp án chi tiết)

Trước khi bắt đầu làm bài tập thì tương lai đơn, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại cách sử dụng và cấu trúc của nó nhé.

Tóm tắt cách dùng thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn trong tiếng anh (Simple future tense) được dùng khi diễn tả dự định trong tương lai bộc phát tại thời điểm nói, không hề có kế hoạch trước đó. Hoặc cũng có thể dùng để đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời.

 1. Cấu trúc

Động từ tobe: S + will + be + N/Adj

Bài tập thì tương lai đơn
You will be rich.

Động từ thường: S + will + V(nguyên thể)

Bài tập thì tương lai đơn
The man will catch the bus to Ha Noi.
 1. Dấu hiệu nhận biết

 • in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
 • tomorrow: ngày mai
 • Next day: ngày hôm tới
 • Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Bài tập thì tương lai đơn từ cơ bản tới nâng cao

I. Chia dạng đúng của động từ ( Thì tương lai đơn)

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

 1. You (earn) a lot of money.
 2. You (travel) around the world.
 3. You (meet) lots of interesting people.
 4. Everybody (adore) you.
 5. You (not / have) any problems.
 6. Many people (serve) you.
 7. They (anticipate) your wishes.
 8. There (not / be) anything left to wish for.
 9. Everything (be) perfect.
 10. But all these things (happen / only) if you marry me.

II. Hoàn thành câu

 1. The film __________ at 10:30 pm. (to end)
 2. Taxes __________ next month. (to increase)
 3. I __________ your email address. (not/to remember)
 4. Why __________ me your car? (you/not/to lend)
 5. __________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)
 6. The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)
 7. Jake __________ his teacher for help. (not/to ask)
 8. I __________ to help you. (to try)
 9. Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)
 10. While the cat’s away, the mice __________. (to play)

Xem thêm: Bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

III. Bài tập mở rộng thì tương lai 

 1. Tomorrow I ________ (paint) all day.

A. will be painting

B. will paint

C. will be paint

 1. By the time we get there, the store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

 1. I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

 1. After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.

A. will see

B. will be seeing

C. will have seen

 1. P1: Can I come over in an hour? P2: No, I ________ (clean) the house.

A. will clean

B. will be cleaning

C. clean

 1. This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.

A. will drink

B. drink

C. will be drinking

 1. She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).

A. will find out

B. will be finding out

C. will have found out

 1. She insulted me. I ________ (speak) to her again!

A. will never speak

B. will never be speaking

C. will have never spoken

 1. If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

 1. She ________ (tell) me when her birthday is.

A. will not have told

B. will not be telling

C. won’t tell

Tải file bài tập ở đây

Đáp án:

I.

 1. will earn
 2. will travel
 3. will meet
 4. will adore
 5. will not have
 6. will serve
 7. will anticipate
 8. will not be
 9. will be
 10. will only happen

II.

 1. The film will end at 10:30 pm.
 2. Taxes will increase next month.
 3. I will not remember your email address.
 4. Why will you not lend me your car?
 5. Will you open the window, please? I can’t reach.
 6. The restaurant was terrible! I will not eat there again.
 7. Jake will not ask his teacher for help.
 8. I will try to help you.
 9. Where is your ticket? The train will arrive any minute.
 10. While the cat’s away, the mice will play.

III.

 1. A

Lý do: Sử dụng thì tương lai gần bởi việc đi sơn cả ngày là đã có kế hoạch, lịch trình từ trước đó.

 1. B

Lý do: Sử dụng thì tương lai hoàn thành để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai; đó là việc trước khi chúng tôi tới đó thì quán đã đóng cửa.

 1. A

Lý do: Sử dụng thì tương lai đơn diễn tả suy nghĩ bộc phát tại thời điểm nói, ko có kế hoạch trước đó.

 1. C
 2. B

Lý do: Đã có kế hoạch => tương lai gần

 1. C

Như trên

 1. A

Tương lai đơn

 1. A

Tương lai đơn bởi nó bộc phát tại thời điểm nói, chưa chắc chắn, có thể mai sau sẽ thay đổi.

 1. B

Lý do như câu 2

 1. C

Xem thêm: Bài tập thì tương lai hoàn thành có đáp án

Các bạn có bất kì thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới chúng ta cùng thảo luận. Nhớ ghé thăm trang Báo song ngữ thường xuyên để cập nhật những tin tức thú vị nhé.

Bài tập thì Tương lai đơn (Có đáp án chi tiết)
4.3 (86.67%) 3 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *