Home Thế giới Bạo loạn ở Pháp: Paris như “Bãi đổ nát” do biểu tình bạo lực

Bạo loạn ở Pháp: Paris như “Bãi đổ nát” do biểu tình bạo lực

by Admin
bạo loạn Pháp

Tình trạng bạo lực ở Pháp đang leo thang

Workmen cleared away burned hulks(1) of cars in Paris on Sunday after the worst riots in the capital in half a century.

Chủ nhật vừa rồi công nhân đã dọn dẹp hàng loạt thân xe ô tô bị đốt cháy ở thủ đô Paris sau những cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua.

More than 400 people were arrested and more than 100 injured, shocking Parisians and tourists alike.

Hơn 400 người đã bị bắt và hơn 100 người bị thương, gây sốc cho người dân Paris cũng như khách du lịch.

At the base of the 19th-century Arc de Triomphe, police kept the public back as cleanup crews set about erasing graffiti, much of it targeting President Emmanuel Macron and some exuding anarchist sentiment such as, “Overthrow the bourgeoisie!”

Trên nền quảng trường Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), cảnh sát đã giải tán đám đông để các đội dọn dẹp tẩy các hình vẽ graffiti, phần lớn chúng nhắm vào Tổng thống Emmanuel Macron và một số nhắm vô chính phủ như “Lật đổ tư sản!

“I’ve worked on monuments around Paris for 20 years and I’ve never seen anything like this at the Arc de Triomphe. It was carnage,” a Paris City Hall official overseeing the cleanup said as his team worked on a graffito reading “Macron resign”.

“Tôi đã làm việc ở các khu tưởng niệm quanh Paris trong 20 năm và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này tại quảng trường Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe). Đó là một cuộc chiến”, một quan chức Paris City Hall giám sát việc dọn dẹp cho biết; trong khi đó nhóm của ông xử lý một hình vẽ có nội dung “Macron hãy từ chức”.

Authorities were caught off-guard(2) by the escalation in violence after two weeks of nationwide unrest against fuel taxes and high living costs, known as the “yellow vest” movement after the fluorescent jackets worn by the protesters.

Chính quyền đã bị choáng váng bởi sự leo thang bạo lực sau hai tuần bất ổn trên toàn quốc để phản đối thuế nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng cao, được gọi là phong trào “áo vàng” sau khi áo khoác huỳnh quang được mặc bởi những người biểu tình.

On the Rue Royale in the heart of Paris, half a dozen laborers gingerly replaced glass panes on the front of a Dior store. Next door, a Chanel employee vacuumed(3) shards of glass from the floor, while carpenters removed the plywood panels that had been protecting a Gucci shop.

Trên đường Royale ở trung tâm Paris, khoảng 6 người lao động thận trọng thay thế các tấm kính ở phía trước cửa hàng Dior. Ngay bên cạnh, một nhân viên của Chanel hút các mảnh kính từ sàn nhà, trong khi thợ mộc tháo các tấm ván ép đã bảo vệ cửa hàng Gucci.

The government said it would consider a state of emergency in the face of unrest across the country.

Chính phủ cho biết họ sẽ xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp khi đối mặt với tình trạng bất ổn trên toàn quốc.

The violence in Paris was the worst in the elegant center of the capital since the May 1968 student uprising that brought France to its knees(4).

Bạo lực ở Paris là tồi tệ nhất đối với trung tâm thủ đô hoa lệ kể từ cuộc nổi dậy của sinh viên vào tháng 5 năm 1968 đã làm tê liệt nước Pháp.

  1. Hulk /hʌlk/ : the body of an old ship, car, or very large piece of equipment that is broken and no longer used:

Here and there the rusted hulk of an abandoned car dots the landscape.

  1. Catch someone off guard : to surprise someone, esp. in a way that makes the person feel confused or uncertain:

The news caught her completely off guard – she didn’t know what to say.

The strength of the storm caught many residents by surprise.

  1. Vacuum /ˈvæk.juːm/ : to use a vacuum cleaner to collect dust, dirt, etc.:

Vacuum (up) the cake crumbs, would you?

  1. Bring sb/sth to their knees: to destroy or defeat someone or something:

The strikes had brought the economy to its knees.

Nguồn: e.vnexpress

You may also like

Leave a Comment

shares