Home Thế giới Người dân Mỹ không hề thay đổi quan điểm của mình về Trump

Người dân Mỹ không hề thay đổi quan điểm của mình về Trump

by Phạm Thư

 

This week political observers watched the first televised hearings of the impeachment investigation against U.S. President Donald Trump with interest.

Những người theo dõi chính trị tuần này đã bắt đầu theo dõi các phiên điều trần trên truyền hình luận tội tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với sự tò mò và hứng thú. 

Opposition party lawmakers hope the hearings will help persuade Americans that Trump should be ousted from office.

Các nhà lập pháp của đảng đối lập mong rằng các phiên điều trần sẽ giúp thuyết phục người dân Mỹ rằng Trump cần phải trục xuất khỏi công việc hành chính hiện tại. 

But the hearings are not likely to cause many Americans to change their minds about the president, the Associated Press reports. Voters either like him or dislike him.

Nhưng phiên điều trần có vẻ như không khiến nhiều người Hoa Kỳ thay đổi suy nghĩ về vị tổng thống, theo báo Associated. Những người bầu cử hoặc thích hoặc không thích ông. 

News organizations are especially interested in the opinions of voters in states that will help decide the outcome of the 2020 presidential election.

Các tổ chức thông tấn xã đặc biệt quan tâm đến ý kiến của những người bầu cử tại các bang, yếu tố giúp quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. 

One of those states is Michigan. One voter there, Quincy Murphy, watched the hearing on his television at home. He said nothing he could see or hear would change his mind that Trump was unfit to be president.

Một trong số các bang là bang Michigan. Một người bầu cử tại đây, tên là Quincy Murphy, theo dõi phiên điều trần trên tivi nhà mình. Ông cho biết không một điều gì ông ấy thấy hoặc nghe sẽ khiến ông thay đổi quan điểm của mình rằng Trump không hợp làm tổng thống. 

“I watch it in disgust,” Murphy said. He is 45 years old. He works for a car manufacturer. In the 2016 presidential election, he voted for Trump’s opponent, Hillary Clinton.

Murphy cho biết, “Tôi xem nó trong sự ghê tởm”. Ông hiện đã 45 tuổi. Ông làm việc cho một nhà máy sản xuất ô tô. Trong cuộc bầu cử vào năm 2016, ông đã bầu cho đối thủ của Trump là bà Hillary Clinton. 

Murphy added, “I haven’t found anything to convince me that he is doing what’s best for this country.”

Murphy cho biết thêm, “Tôi vẫn chưa tìm thấy điều gì thuyết phục bản thân rằng ông ta đang làm những điều tốt nhất cho đất nước này.”

Cuộc điều trần tổng thống Trump không hề ảnh hưởng đến quan điểm những người bầu cử.

More than 700 kilometers away, a Trump supporter was equally strong in his belief that the hearings would have no effect on his opinion. Joe D’Ambrosio is 76-years-old. He has a job cutting people’s hair in Bethlehem, Pennsylvania. The television in his store was playing the hearing.

Cách đó hơn 700km, một người ủng hộ Trump khá kiên định với niềm tin của mình đến mức cuộc điều trần không hề ảnh hưởng đến quan điểm của bản thân. Joe D’ Ambrosio là một cư dân 75 tuổi. Ông làm thợ cắt tóc tại Bethlehem, Pennsylvania. Chiếc tivi trong cửa hàng của ông đang chiếu cuộc điều trần. 

“I fully support the president,” D’Ambrosio said.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ tổng thống,” D’Ambrosio cho biết. 

He said he talked to a lot of people who were happy with their jobs and the gains in their financial investments during Trump’s time in office. The opposition party doesn’t “want to talk about that, and I think they are going to pay a price,” he said.

Ông cho biết ông đã nói chuyện với rất nhiều người hạnh phúc với công việc của mình và những lợi ích gặt hái được từ các khoản đầu tư tài chính dưới thời đại của Trump. Đảng đối lập “không muốn nói về điều đó, và tôi nghĩ họ sẽ phải trả giá,” ông cho biết. 

Another man in the store added that he did not think that Trump had done anything illegal. The president is accused of withholding foreign aid to Ukraine, which has faced Russian aggression. Witnesses say the move was meant to pressure the Ukrainian leader. They say Trump wanted him to announce investigations into the family of one of Trump’s U.S. political competitors. Some lawmakers say the effort shows a president abusing his office, and the power of American foreign policy, for personal political gain.

Một người khác trong cửa hàng bổ sung rằng ông không nghĩ rằng Trump đã làm bất cứ điều gì phạm pháp. Vị tổng thống bị buộc tội vì từ chối viện trợ ngoại quốc cho Ukraine, đất nước đang phải đối mặt với sự xâm lược của Nga. Những người làm chứng cho biết hành động này đồng nghĩa với việc tạo áp lực cho người cầm đầu Ukraine. Họ nói rằng Trump muốn ông ta phải công bố những kết quả điều tra về gia đình của một trong số các đối thủ chính trị tại Hoa Kỳ của Trump. Một số nhà lập pháp cho biết những nỗ lực này thể hiện sự lạm dụng quyền hành của tổng thống, và sức mạnh của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, để đạt được những lợi ích chính trị cá nhân. 

The man was not convinced. “We ask countries to do things all the time,” he said.

Người đàn ông không hề bị thuyết phục. “Chúng tôi luôn yêu cầu các nước phải thực hiện nghĩa vụ của mình,” ông cho biết. 

The three men’s comments fit the findings of a recent public opinion study. It found that 79 percent of people in the president’s Republican Party oppose impeachment. In the opposition party, the democrats, 75 percent support it.

Những lời bình luận của 3 người đàn ông này phù hợp với những phát hiện của một nghiên cứu quan điểm cộng đồng gần đây. Nghiên cứu này cho biết 79% số người thuộc đảng Cộng Hòa của tổng thống phản đối phiên luận tội này. Trong đảng đối lập, là đảng Dân chủ, 75% số người ủng hộ phiên điều trần này. 

Even voters who say they do not belong to either party did not believe the hearings would help them decide how to vote in the 2020 election.

Kể cả những người bầu cử nói rằng họ không nghiêng về đảng nào cả cũng không tin rằng cuộc điều trần có thể giúp họ quyết định cần bầu cử như thế nào trong cuộc bầu cử vào năm 2020 tới đây. 

Nguồn: VOA

New words:

disgust – n. a strong feeling of dislike for something that has a very unpleasant appearance, taste, smell

convince – v. to cause (someone) to believe that something is true

party – n. an organization of people with particular political beliefs that competes in elections to try to win positions in local or national government

lawmaker – n. someone, such as a politician, who is responsible for making and changing laws

impeachment – n. the act of making a formal statement that a public official might be guilty of a serious offence in connection with his or her job, especially in the US

hearing – n. a meeting of a group of people, for example judges or politicians, to hear the facts relating to a legal problem or subject of public interest before they make a decision about it

election – n. a time when people vote in order to choose someone for a political or official job

withhold – v. to refuse to give something or to keep back something

Xem thêm: 

Mọi người hãy cùng thảo luận và góp ý dưới phần comment nhé!

You may also like

Leave a Comment