Home Thế giới Are you interested in the behaviour of people and animals?

Are you interested in the behaviour of people and animals?

by Admin

Are you interested in the behaviour of people and animals?

Bạn có quan tâm đến cách hành xử của con người và động vật không?

If you are, then you might enjoy the study of psychology.

Nếu có thì có thể bạn sẽ thích học về tâm lý học.

Psychology is the study of behaviour, but this is a very large area of study.

Tâm lí học là nghiên cứu về hành vi, nhưng đây là một lĩnh vực nghiên cứu rất lớn.

hành vi của động vật

There are several different branches of psychology, each of which studies a different aspect of behaviour.

Có một số ngành tâm lý học khác nhau, mỗi ngành nghiên cứu một khía cạnh khác nhau của hành vi.

Social psychologists study interactions among people. For example, a social psychologist might try to learn about the situations that cause people to behave aggressively.

Các nhà tâm lý học xã hội nghiên cứu sự tương tác giữa mọi người với nhau. Chẳng hạn, một nhà tâm lý học xã hội có thể cố gắng tìm hiểu về các tình huống khiến mọi người cư xử không đúng mực.

Another question studied by social psychologists is why certain people become attracted to each other.

Một câu hỏi khác được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý học xã hội là tại sao một số người lại trở nên thu hút người khác?

One of the interesting problems in social psychology is conformity: what causes people to behave in the same way, and to follow what others do and say? 

Một trong những vấn đề thú vị trong tâm lí xã hội là sự phù hợp: nguyên nhân gì khiến mọi người cư sử cùng một thời điểm, và làm theo những gì người khác làm?

Cognitive psychologists study thinking, memory, and language.

Các nhà tâm lý học nhận thức nghiên cứu về tư duy, trí nhớ và ngôn ngữ.

One problem studied by cognitive psychologists is how people remember numbers. For example, what is the best way to memorize some numbers? Is it better to repeat the numbers to oneself, or to try to attach some meaning to these numbers?

Một vấn đề được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý học là làm thế nào để mọi người nhớ được những con số. Chẳng hạn, cách tốt nhất để ghi nhớ những con số? Nó là cách tốt nhất để nhắc lại các con số cho chính mình, hoặc cố gắng gắn một số ý nghĩa với những con số này?

A cognitive psychologist might also study language. For example, why can young children learn a second language so quickly and easily?

Một nhà tâm lí học còn nghiên cứu về ngôn ngữ. Ví dụ: tại sao trẻ nhỏ có thể học ngôn ngữ thứ hai nhanh chóng và dễ dàng như vậy?

Cognitive psychologists are also interested in the ways that people learn to solve problems, such as finding a new place.

Các nhà tâm lý học nhận thức cũng quan tâm đến những cách mà mọi người học cách giải quyết vấn đề, chẳng hạn như tìm một nơi mới .

Clinical psychologists study mental illnesses. For example, a clinical psychologist might try to find out the causes of depression and to figure out ways of helping people who are depressed.

Các nhà tâm lí lâm sàng nghiên cứu về bệnh tâm thần ví dụ: họ có thể tìm ra nguyên nhân của bệnh trầm cảm, hoặc tìm ra cách để giúp họ khi họ bị trầm cảm.

Other clinical psychologists might study the behaviour of people who suffer from addiction to drugs, so that this problem can be prevented and treated.

Các nhà tâm lý lâm sàng khác có thể nghiên cứu về hành vi của những người bị nghiện ma túy để vấn đề này có thể được ngăn chặn và điều trị.

Another topic of interest to clinical psychologists is violent behaviour. It is very important to find ways of preventing violence and to change the behaviour of persons who act violently.

Một số chủ đề khác được các nhà tâm lý học lâm sàng quan tâm là hành vi bạo lực. Điều này rất quan trọng để tìm ra cách ngăn ngừa bạo lực và thay đổi hành vi cư xử của những người có hành động này.

Some psychologists are interested in the measurement of psychological characteristics.

Một số nhà tâm lý học quan tâm đến việc đo các đặc điểm tâm lý.

For example, psychologists might develop tests to assess a person’s intelligence, personality traits, or interests.

Chẳng hạn, các nhà tâm lý học quan tâm có thể phát triển các bài kiểm tra để đánh giá trí thông minh, đặc điểm tính cách hoặc sở thích của một người.

These tests can be used to help people make decisions about education, occupation, and clinical treatment.

Những xét nghiệm này có thể được sử dụng để giúp mọi người đưa ra quyết định về giáo dục, nghề nghiệp và điều trị lâm sàng.

Ethologists often go into wilderness areas to watch the activity of birds, fish, or other animals.

Các nhà đạo đức học thường đi vào các khu vực hoang dã để theo dõi hoạt động của chim, cá hoặc các động vật khác.

These psychologists try to figure out why it is that some animals have “instincts” for various behaviours such as parenting, mating, or fighting.

Các nhà tâm lý học này cố gắng tìm ra lý do tại sao một số động vật có “bản năng” cho các hành vi khác nhau như nuôi dạy con cái, giao phối hoặc chiến đấu.

Some ethologists have learned very much about the unusual behaviours observed in many animals.

Một số nhà đạo đức học đã học được rất nhiều về các hành vi bất thường được quan sát thấy ở nhiều loài động vật.

These are only a few of the many areas of psychology. Truly, psychology is one of the most interesting areas of knowledge!

Đây chỉ là một trong số các lĩnh vực của ngành tâm lí học. Quả thật, ngành tâm lí học là một trong những lĩnh vực kiến thức thú vị nhất.

Nguồn: LearnEnglishviaListening

Xem thêm: Thì Tương lai đơn (Simple Future) – cách dùng, công thức và bài tập

You may also like

Leave a Comment

shares