Home Thế giới Bệnh sởi phá hủy hệ miễn dịch nghiêm trọng hơn những gì ta tưởng

Bệnh sởi phá hủy hệ miễn dịch nghiêm trọng hơn những gì ta tưởng

by Phạm Thư

Measles may be even more dangerous than doctors had thought. Researchers reported last week that the disease destroys immunity that the victim has developed to fight off other infections.

Bệnh sởi có thể nguy hiểm hơn những gì các bác sĩ đã nghĩ. Các nhà nghiên cứu vào tuần trước đã công bố rằng căn bệnh này phá hủy khả năng miễn dịch mà bệnh nhân đã xây dựng để chống lại các căn bệnh khác. 

The researchers’ findings help to explain why children often catch other infectious diseases after having measles. The findings also show the dangers of growing resistance to childhood vaccination in some countries.

Sự phát hiện của các nhà nghiên cứu đã giúp giải thích tại sao trẻ em thường mắc các bệnh truyền nhiễm sau khi mắc bệnh sởi. Sự phát hiện này đồng thời chỉ ra những nguy hiểm của sự tăng kháng các loại vắc xin được sử dụng từ bé tại một số đất nước. 

Two recent studies showed for the first time how measles resets the body’s natural defenses against disease.

Hai nghiên cứu gần đây lần đầu tiên cho thấy cách mà bệnh sởi khởi động lại sức đề kháng tự nhiên với bệnh tật của cơ thể. 

Velislava Petrova is with Cambridge University in England and the Wellcome Sanger Institute, a not-for-profit research center. She also was a co-leader of one of the measles studies.

Velislava Petrova hoạt động cùng với trường Đại học Cambridge tại Anh và Học viện Wellcome Sanger, là một trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận. Cô đồng thời là đồng lãnh đạo của một trong hai nghiên cứu về bệnh sởi. 

“This … is a direct demonstration in humans of ‘immunological amnesia’, where the immune system forgets how to respond to infections encountered before,” she said.

“Đây… là một minh chứng trực tiếp cho sự “quên khả năng miễn dịch” tại cơ thể người, khi hệ thống miễn dịch quên cách phản ứng lại những bệnh truyền nhiễm mà nó đã gặp phải trước đây,” cô cho biết.

Bệnh sởi không chỉ làm suy yếu, mà còn phá hủy hệ miễn dịch của chúng ta.

Geneticist and researcher Stephen Elledge was a co-leader of the second study. He said the results showed “really strong evidence that the measles virus is actually destroying the immune system.”

Nhà di truyền học và nhà nghiên cứu Stephen Elledge là đồng lãnh đạo của nghiên cứu thứ hai. Ông cho biết kết quả cho thấy “một bằng chứng thuyết phục rằng virus bệnh sởi đang phá hủy hệ thống miễn dịch.”

Elledge is with the Howard Hughes Medical Institute in the United States.

Elledge làm việc cùng với Viện Y học Howard Hughes tại Hoa Kỳ. 

The findings are important for public health efforts worldwide. A decrease in vaccination rates is leading to measles outbreaks in some areas. The spread of measles can lead to a return of other dangerous diseases, such as influenza, diphtheria and tuberculosis.

Những phát hiện này đóng vai trò quan trọng đối với những nỗ lực phát triển sức khỏe cộng đồng quốc tế. Sự giảm trong tỷ lệ tiêm vắc xin dẫn đến sự bùng phát của bệnh sởi tại một số khu vực. Sự lan tỏa của bệnh sởi có thể dẫn đến việc một số bệnh dịch nguy hiểm sẽ quay lại, ví dụ như cúm, bạch hầu và lao. 

Two injections of a vaccine can prevent measles. The treatment is safe and effective, and has been in use since the 1960s.

Hai mũi tiêm vắc xin là đủ để phòng bệnh sởi. Phương pháp điều trị này là an toàn và hiệu quả, và đã được sử dụng từ những năm 1960. 

But World Health Organization, or WHO, experts warned last month of an “alarming upsurge” of cases among unvaccinated people all over the world.

Nhưng những chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới, hay WHO, cảnh báo từ tháng trước rằng có một “sự gia tăng đáng báo động” về các trường hợp nhiễm bệnh ở những người không tiêm vắc xin trên toàn thế giới. 

In the first three months of this year, the number of cases jumped 300 percent from the same period in 2018, WHO reports show.

Báo cáo của WHO cho thấy rằng trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng trường hợp mắc bệnh như trên tăng 300% so với cùng thời điểm vào năm 2018.

“The (measles) virus is much more deleterious than we realized, which means the vaccine is that much more valuable,” noted Elledge.

“Vi rút (bệnh sởi) nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta nhận thức được, có nghĩa rằng vắc xin đang trở nên quý giá hơn cả,” Elledge nhấn mạnh. 

For this research, the two teams studied a group of unvaccinated people in the Netherlands to find out what measles does to the immune system.

Để thực hiện nghiên cứu này, hai nhóm đã thực hiện nghiên cứu trên một nhóm người không sử dụng vắc xin tại Hà Lan để tìm ra những gì bệnh sởi đã làm đối với hệ miễn dịch. 

In one study, researchers examined antibody genes from 26 children. Then they compared the genes to another sample taken 40 to 50 days after measles infected the children. The researchers found that specific antibodies that had been built up against other diseases had disappeared from the children’s blood.

Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu tìm hiểu về gen kháng thể tại 26 đứa trẻ. Sau đó họ so sánh những gen này với mẫu gen khác được lấy sau 40 hoặc 50 ngày kể từ khi chúng bị nhiễm sởi. Các nhà nghiên cứu tìm ra rằng các gen kháng thể được tạo ra nhằm kháng lại các bệnh truyền nhiễm khác đã bị biến mất khỏi máu của những đứa trẻ. 

Results from the second study found that measles infection destroyed between 11% and 73% of the children’s protective antibodies. These antibodies are blood proteins that “remember” past contacts with viruses and help the body avoid repeat infections.

Kết quả từ cuộc nghiên cứu thứ hai tìm ra rằng việc nhiễm bệnh sởi đã phá hủy khoảng 11% đến 73% gen kháng thể của trẻ em. Những gen kháng thể này là protein trong máu “ghi nhớ” những lần tiếp xúc trước đó với các loại virus và giúp cơ thể tránh mắc lại các bệnh truyền nhiễm. 

Nguồn: VOA

New words: 

immunity – n. the ability of a person or creature to resist an infection by the action of antibodies or white blood cells

amnesia – n. a condition in which a person is unable to remember things because of brain injury, shock, or disease

encounter – v. to come into contact with or face something

outbreak – n. the sudden violent start of something

upsurge – n. a sudden increase or rise — usually + in or of

deleterious – adj. damaging or harmful

specific – adj. clearly defined

Xem thêm:

Mọi người hãy bình luận và góp ý dưới phần comment nhé!

You may also like

Leave a Comment