Home Thế giới Giờ đây carbon dioxide có thể chuyển hóa thành nguồn nhiên liệu có ích

Giờ đây carbon dioxide có thể chuyển hóa thành nguồn nhiên liệu có ích

by Admin

Scientists blame greenhouse gases for being a major cause of climate change around the world. This is because greenhouse gases trap heat in the atmosphere and make the planet warmer.

Các nhà khoa học nhận định khí nhà kính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Điều này bởi vì khí nhà kính giữ nhiệt trong khí quyển và khiến hành tinh nóng lên.

Higher temperatures have caused major environmental problems on Earth, scientific research shows. These problems include loss of sea ice, rising sea levels, loss of ocean life and more intense weather events. Such problems are predicted to worsen unless governments around the world take action to reduce greenhouse gases.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nhiệt độ dâng cao gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường trên Trái Đất. Các vấn đề bao gồm băng biển biến mất, mực nước biển dâng cao, môi trường sống dưới biển bị hủy hoại và các sự kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Những vấn đề như vậy được dự đoán sẽ trở nên tệ hơn trừ khi các chính phủ trên toàn thế giới hành động để giảm khí nhà kính.

Carbon dioxide is one of the major greenhouse gases. Most of this heat-trapping gas is produced through human activities related to burning fossil fuels for electricity, heat and transportation. Several major industries have attempted to move away from fossil fuels in favor of cleaner energy solutions.

Carbon dioxide là một trong những thành phần chính của khí nhà kính. Phần lớn của loại khí giữ nhiệt này được sản xuất từ hoạt động của con người liên quan đến đốt nhiên liệu hóa thạch sử dụng cho điện, nhiệt và phương tiện giao thông. Rất nhiều ngành công nghiệp nặng đang có ý định thay thế các nhiên liệu hóa thạch bởi những giải pháp năng lượng sạch.

Now, a team of researchers has announced a successful experiment that turned carbon dioxide into useful liquid fuel. The research was led by scientists from Rice University in the United States and was supported by the U.S. Department of Energy.

Hiện nay, một nhóm nhà nghiên cứu đã công bố một thí nghiệm thành công biến carbon dioxide thành nhiên liệu lỏng hữu dụng. Dự án nghiên cứu được điều hành bởi những nhà khoa học đến từ Đại học Rice của Hoa Kỳ và được hỗ trợ bởi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

The findings were recently published in Nature Energy.

Những phát hiện đã đượ công bố gần đây trên báo Nature Energy.

Carbon dioxide có thể sử dụng như một nguồn nhiên liệu tái tạo được mới

The researchers created a device, called a reactor, that converts carbon dioxide into a pure form of formic acid. Formic acid is a substance found in ants and some other insects, as well as in many plants. It is used as an antibacterial material and in the processing of some kinds of clothing.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một thiết bị, gọi là lò phán ứng, chuyển đổi carbon dioxide thành dạng formic acid tinh khiết. Formic acid là một loại chất tìm thấy ở kiến và một số loài côn trùng khác, và cả ở nhiều loại thực vật. Nó được dùng như là một nguyên liệu kháng khuẩn và trong quy trình sản xuất một số loại quần áo.

Haotian Wang led the research team. He is a biomolecular engineer at Rice University. He said in a statement that the results of the experiment were important because formic acid is a major carrier of energy. So, the substance can provide a way to reuse carbon dioxide and prevent it from being released into the atmosphere.

Haotian Wang dẫn đầu nhóm nghiên cứu này. Ông là một kỹ sư phân tử sinh học tại Đại học Rice. Ông tuyên bố rằng kết quả của cuộc thí nghiệm là quan trọng bởi formic acid là một chất dẫn năng lượng chủ chốt. Vì vậy, chất này có thể cung cấp một cách để tái sử dụng carbon dioxide và ngăn chúng thải ra bầu không khí.

“It’s a fuel-cell fuel that can generate electricity and emit carbon dioxide – which you can grab and recycle again,” Wang said.

Theo Wang thì “Đó là một dạng pin nhiên liệu có thể tạo ra điện và thải ra carbon dioxide – loại khí mà bạn có thể thu lại và tái chế lần nữa.”

Other methods for turning carbon dioxide into formic acid require intense purification processes, Wang said. Such methods are very costly and require a lot of energy. The Rice University team said it was able to reduce the number of steps used in the traditional process to create a low-cost, energy-saving method.

Những phương pháp khác cho việc biến carbon dioxide thành formic acid cần một quy trình với sự thanh lọc cao, theo chia sẻ của Wang. Những phương pháp như vậy thường rất đắt đỏ và đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Đội ngũ thuộc đại học Rice cho rằng có thể giảm số lượng các bước trong quy trình truyền thống để có thể tạo ra một phương pháp tiết kiệm chi phí cùng năng lượng hơn.

The researchers reported the reactor device performed with a conversion rate of 42 percent. This means that nearly half of the electrical energy can be stored in formic acid as liquid fuel.

Các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng thiết bị lò phản ứng có tỉ lệ chuyển đổi lên đến 42%. Điều này đồng nghĩa với việc gần một nửa số điện năng có thể lưu trữ dưới dạng nhiên liệu formic acid lỏng.

The team said the reactor “was able to create formic acid continuously for 100 hours with little degradation” of the device’s parts.

Đội ngũ chia sẻ rằng lò phản ứng “có thể tạo ra formic acid liên tục trong 100 tiếng với sự hao mòn các bộ phận của thiết bị thấp.

Wang said the reactor could easily be changed to produce other high-value products, including alcohol-based fuels.

Wang cho rằng lò phản ứng có thể biến đổi để sử dụng cho việc sản xuất các sản phẩm có giá trị cao, bao gồm nhiên liệu chứa cồn.

The researchers noted that the technology could also be a big help in solving another major energy problem – how to store large amounts of power in small places.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng công nghệ này đồng thời sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc giải quyết một vấn đề năng lượng quan trọng – cách để lưu trữ một lượng lớn năng lượng trong một không gian chứa nhỏ.

Wang said formic acid can be used as a better storage material for hydrogen, for example. Hydrogen is seen as a possible new energy source to power automobiles and trains. Hydrogen combines with oxygen to produce electrical power, and only releases water and steam into the atmosphere.

Wang cung cấp rằng formic acid có thể sử dụng làm vật liệu lưu trữ, ví dụ như cho hydrogen. Hydrogen được coi là một nguồn năng lượng khả thi mới để nạp nhiên liệu cho phương tiện đi lại và các loại tàu. Hydrogen kết hợp với oxygen sẽ sản sinh năng lượng điện, và chỉ thải nhiệt và nước ra không khí.

The researchers said their findings suggest formic acid “can hold nearly 1,000 times the energy as the same amount of hydrogen. Since hydrogen is difficult to shrink down and store, it currently presents “a big challenge for hydrogen fuel-cell cars,” Wang said.

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng các phát hiện của họ cho thấy formic acid “có thể lưu trữ gấp 1000 lần số năng lượng mà lượng hydrogen tương tự có thể”. Theo Wang thì “rất khó để thu nhỏ và lưu trữ hydrogen, nên hiện tại đây là một thách thức lớn co các phương tiện sử dụng pin nhiên liệu hydrogen.”

He added that the team plans to keep working to improve the process. The team also aims to reduce the cost in hopes of bringing the technology to places around the world to help fight climate change.

Ông đồng thời chỉ ra rằng nhóm nghiên cứu dự định sẽ tiếp tục nâng cấp và cải thiện quy trình. Nhóm nghiên cứu đồng thời đặt mục tiêu giảm giá thành với mong muốn đem công nghệ này đến khắp mọi nơi trên thế giới để hỗ trợ tình trạng biến đổi khí hậu.

“The big picture is that carbon dioxide reduction is very important for its effect on global warming,” Wang said. “If the electricity comes from renewable sources like the sun or wind, we can create a loop that turns carbon dioxide into something important without emitting more of it.”

Wang chia sẻ thêm: “Tình hình chung hiện nay chính là sự giảm carbon dioxide cực kỳ quan trọng dựa trên sức ảnh hưởng của nó tới sự nóng lên toàn cầu. Nếu điện được sản sinh từ các nguồn năng lượng tái tạo được như mặt trời và gió, chúng ta có thể tạo ra một vòng lặp biến carbon dioxide thành một thứ gì đó quan trọng hơn mà không phải thải thêm chất này ra không khí.

Nguồn: VOA

New words:

Environmental (adj): relating to the environment

Worsen (v): getting worse

Antibacterial (adj): intended to kill or reduce the harmful effects of bacteria especially when used on the skin

Biomolecular engineer (n): a person who takes the study of biochemistry and molecular biology and translates the knowledge into creating processes, devices and products that benefit people, having been responsible for developing live-saving treatments and drugs

Intense (adj): extreme and forceful or (of a feeling) very strong

Store (v): to put or keep things in a special place for use in the future

Xem thêm: 

Có nên tập thể dục khi đang ốm?

Bắc Kinh đón chờ bầu không khí trong lành vào ngày Quốc Khánh

Cách dùng Until, After, Before, When, While trong tiếng Anh

Cấu trúc Wish

Các bạn hãy bình luận dưới đây để nhận xét chất lượng bản dịch nhé!

 

You may also like

4 comments

Nam 18/10/2019 - 17:01

Hi Thư. Thank you very much for this translation. Could you let me see where the original article is?

Reply
Phạm Thư 04/10/2019 - 18:25

Ở đây là cấu trúc bị động em nhé. “It” là carbon dioxide, và prevent something from doing something nghĩa là ngăn cái gì làm cái gì. Nếu dịch nôm na thì cấu trúc bị động ở đây sẽ có thể hiểu là “ngăn cái gì bị làm sao”, và trong trường hợp này là ngăn cho carbon dioxide bị thải ra khỏi không khí. Trong tiếng Việt thì mình hay nói là “khí carbon thải ra ngoài không khí” hơn là “khí carbon bị thải ra ngoài không khí” (dù đúng ngữ pháp ra phải có bị), nên chị đã bỏ chữ “bị” ở đây đi cho mạch lạc hơn.
Em có thể check lại phần ngữ pháp liên quan đến bị động. Nếu còn gì không hiểu có thể hỏi chị thêm nhé!

Reply
Linh Lan 04/10/2019 - 16:41

So, the substance can provide a way to reuse carbon dioxide and prevent it from being released into the atmosphere. Chị Thư ơi cho em hỏi from being released tại sao mình dịch là “thải ra” ở câu này ạ, em không hiểu cấu trúc chỗ này ạ.

Reply

Leave a Comment

shares