Home Thế giới Hàng ngàn cuộc biểu tình về biến đổi khí hậu diễn ra trên thế giới

Hàng ngàn cuộc biểu tình về biến đổi khí hậu diễn ra trên thế giới

by Admin

Millions of young people from Kiribati to Germany marched Friday to demand that world leaders take action to fight climate change.

Hàng triệu thanh niên từ Kiribati đến Đức đã tổ chức diễu hành vào thứ Sáu trước đó để yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới hành động đế ngăn chặn biến đổi khí hậu.

In Australia, protesters marched in 110 towns and cities, including Sydney and the capital Canberra. Organizers expected more than 300,000 people to march — the country’s largest demonstration since protests against the Iraq War in 2003. A 15-year-old student told the Associated Press, “Even though we ourselves aren’t sick, the planet which we live on is, and we are protesting and fighting for it.”

Tại Úc, những người biểu tình diễu hành tại tổng cộng 110 thị trấn và thành phố, bao gồm cả Sydney và thủ đô Canberra. Những người tổ chức dự kiến có hơn 300,000 người diễu hành – cuộc biểu tình lớn nhất kể từ hồi các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Iraq năm 2003. Một sinh viên 15 tuổi đã trả lời Associated Press rằng, “Bản thân chúng ta không bị ốm, nhưng hành tinh mà chúng ta đang sống lại đang bệnh, và chúng ta đang biểu tình và chiến đấu vì điều đó.”

In the Pacific island nation of Kiribati, students shouted, “We are not sinking, we are fighting.” Rising sea levels have already washed away some villages there.

Tại quốc đảo Kiribati, Thái Bình Dương, các sinh viên hô to, “Chúng ta không đang chìm, chúng ta đang chiến đấu.” Mực nước biển dâng đã xóa sổ một số ngôi làng tại đây.

Hàng ngàn cuộc biểu tình về biến đổi khí hậu diễn ra trên thế giới

In Afghanistan, armed soldiers protected about 100 people marching through the streets of Kabul. A group of young women led the protesters. One organizer said, “The problem in Afghanistan is our leaders are fighting for power but the real power is in nature.”

Tại Afghanistan, những người lính vũ trang đã bảo vệ khoảng 100 người diễu hành trên đường phố tại Kabul. Một nhóm phu nữ trẻ tuổi dẫn đầu cuộc diễu hành này. Một người tổ chức chia sẻ, “Vấn đề tại Afghanistan là những nhà lãnh đạo đang đấu tranh vì quyền lực trong khi quyền lực thực sự nằm ở thiên nhiên.”

In the German capital of Berlin, about 80,000 protesters gathered at the Brandenburg Gate. In the nearby offices of Chancellor Angela Merkel, German lawmakers worked on a plan to limit the country’s greenhouse gas emissions.

Tại thủ đô Berlin của Đức, khoảng 80,000 người diễu hành tập trung tại cổng Brandenburg. Tại các văn phòng gần đó của thủ tướng Angela Merkel, các nhà lập pháp Đức đã đang đưa ra một kế hoạch để hạn chế khí thải nhà kính của đất nước.

Hundreds of protests took place across Europe. In Finland’s capital Helsinki, a man dressed as Santa Claus stood outside parliament holding a sign that read “My house is on fire, my reindeer can’t swim.”

Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra khắp châu Âu. Tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, một người đàn ông hóa trang thành ông già Noel đứng bên ngoài quốc hội và cầm tấm biển ghi “Căn nhà của tôi đang bốc cháy, tuần lộc của tôi thì không biết bơi.”

In Tokyo, Japan, students and activists carried signs reading “Go Green” and “Save the Earth.” Similar protests took place in South Korea, the Philippines, Pakistan and India.

Tại Tokyo, Nhật Bản, các sinh viên và nhà hoạt động đã cầm tấm biển ghi “Sống xanh” và “Cứu lấy Trái Đất.” Những cuộc biểu tình tương tự diễn ra tại Hàn Quốc, Philippines, Pakistan và Ấn Độ.

Events also were held in South Africa, Nigeria, Uganda and Kenya. In Nairobi, some protesters wore hats made from plastic bottles to bring attention to plastic waste, a major threat to the world’s oceans.

Những sự kiện này đồng thời diễn ra tại Nam Phi, Nigeria, Uganda và Kenya. Tại Nairobi, một số người biểu tình đã đội mũ làm từ chai nhựa để hướng sự chú ý vào rác thải nhựa, một mối đe dọa lớn với các đại dương.

More than one million students in New York City got permission to skip classes in order to protest. In the hurricane-damaged U.S. territory of Puerto Rico, people lined the streets demanding action.

Hơn một triệu sinh viên tại thành phố New York được cho phép bỏ tiết để có thể biểu tình. Trong vùng lãnh thổ Mỹ bị thiệt hại nặng nề do bão tại Puerto Rico, dòng người xếp dài trên đường phố yêu cầu một hành động thiết thực.

Metal workers in Brazil joined the worldwide protests from factory floors. They urged leaders to better defend the environment.

Các công nhân kim loại tại Brazil tham gia các cuộc biểu tình thế giới từ các nhà máy. Họ kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

The worldwide events were inspired by 16-year-old Greta Thunberg of Sweden. Over the last year, the climate activist has been holding weekly demonstrations called “Fridays for Future.” Her protests have led to a rise of young people demanding action on climate change from leaders around the world.

Các sự kiện quốc tế này được lấy cảm hứng từ Greta Thunberg, 16 tuổi, đến từ Thụy Điển. Trong năm ngoái, nhà hoạt động khí hậu này đã tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần có tên gọi “Thứ Sáu vì Tương Lai.” Các cuộc biểu tình của cô đã dẫn đến việc ngày càng nhiều thanh thiếu niên yêu cầu hành động thiết thực đối với sự thay đổi khí hậu từ các nhà lãnh đạo khắp thế giới.

Thunberg is set to speak at the U.N. Climate Action Summit in New York City next week. U.N. Secretary-General António Guterres is asking world leaders to arrive with plans to address what he called “the global climate emergency.”

Thunberg chuẩn bị phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Hành động Khí hậu, tổ chức tại thành phố New York vào tuần sau. Tổng thư ký Hoa Kỳ António Guterres đang yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới tham gia với kế hoạch giải quyết vấn đề mà ông gọi là “khí hậu khẩn cấp toàn cầu.”

Scientists say global warming caused by heat-trapping greenhouse gases has already led to more severe dry weather and heatwaves, melting ice, rising sea levels and flooding. The last four years were the four hottest ever recorded.

Các nhà khoa học cho rằng sự nóng lên toàn cầu do khí nhà kính tạo ra đã dẫn đến thời tiết khô hạn, các đợt sóng nhiệt khắc nghiệt, băng tan, mực nước biển dâng cao và lũ lụt. 4 năm vừa qua là 4 năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Nguồn: VOA

New words

March (v): to walk somewhere quickly and in a determined way, often because you are angry

Protest (n): an occasion when people show that they disagree with something by standing somewhere, shouting, carrying signs, etc.

Demand (v): to ask for something forcefully, in a way that shows that you do not expect to be refused

Urge (v): a strong wish, especially one that is difficult or impossible to control

Activist (n): a person who believes strongly in political or social change and takes part in activities such as public protests to try to make this happen

Greenhouse gas (n): a gas that causes the greenhouse effect, especially carbon dioxide

Heatwave (n): a period of time such as a few weeks when the weather is much hotter than usual

Xem thêm: [PDF + Giải chi tiết] Sách Cambridge IELTS 1- 10 ,11, 12, 13

Các bạn hãy bình luận cho mình biết ý kiến về bản dịch nhé. Cảm ơn!

You may also like

Leave a Comment

shares