Home Thế giới Cảnh sát Pháp phun vòi rồng vào người biểu tình

Cảnh sát Pháp phun vòi rồng vào người biểu tình

by Admin

French riot police fired tear gas and clashed with “yellow vest” protesters in central Paris on Saturday.

Cảnh sát chống bạo động của Pháp đã bắn đạn hơi cay và đụng độ với những người biểu tình “áo gi-lê vàng” ở trung tâm Paris hôm thứ Bảy.

This is the latest in a wave of demonstrations(1) against the high cost of living that have shaken President Emmanuel Macron’s authority.

Đây là đợt mới nhất trong làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt cao mà đã làm rung chuyển chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron.

Authorities said 575 people had been searched and briefly arrested, 361 people of them remained in custody after police found potential weapons such as hammers, baseball bats and metal petanque balls on them.

Nhà chức trách cho biết 575 người đã bị truy lùng và bắt giữ nhanh chóng, 361 người trong số họ vẫn bị giam giữ sau khi cảnh sát tìm thấy những vũ khí tiềm ẩn như búa, gậy bóng chày và bóng bi kim loại trên người họ.

Hundreds of protesters were milling(2) around the Arc de Triomphe monument, which was defaced with anti-Macron graffiti last Saturday, when rioters also torched dozens of cars and looted shops in the worst rioting in Paris since May 1968.

Hàng trăm người biểu tình đã bị đánh xung quanh tượng đài Khải Hoàn Môn, nơi bị vấy bẩn bởi những hình graffiti phản đối Macron vào thứ Bảy tuần trước, khi những kẻ nổi loạn cũng đốt cháy hàng chục xe hơi và cướp phá các cửa hàng trong cuộc bạo loạn tồi tệ nhất tại Paris kể từ tháng 5/1968.

A police spokeswoman told reporters there were about 1,500 protesters on the Champs Elysees boulevard. Large groups of people spilled into other areas and heading to eastern Paris, where a march against climate change was scheduled for the afternoon. Some also temporarily blocked the ring road circling central Paris.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói với các phóng viên rằng có khoảng 1.500 người biểu tình trên đại lộ Champs Elysees. Nhiều nhóm người đổ ra các khu vực khác và hướng về phía đông Paris, nơi một cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu đã được lên kế hoạch cho buổi chiều. Một số cũng tạm thời chặn đường vành đai quanh trung tâm Paris.

“We took the train for 11 hours just to protest today. We feel scorned by these technocrats that govern us,” said Gilles Noblet, a demonstrator from the southwest region of Ariege.

“Chúng tôi đã đi tàu trong 11 giờ chỉ để phản đối vào ngày hôm nay. Chúng tôi cảm thấy bị coi thường bởi những nhà kỹ trị mà lãnh đạo chúng tôi”, Gilles Noblet, một người biểu tình từ vùng Ariege phía tây nam nói.

Prime Minister Edouard Philippe appealed(3) for restraint.

Thủ tướng Edouard Philippe đã kêu gọi sự kiềm chế.

On Tuesday, Philippe announced the government was suspending planned increases to fuel taxes for at least six months to help defuse(4) weeks of protests, the first U-turn by Macron since he came to power 18 months ago.

Hôm thứ ba, Philippe tuyên bố chính phủ đã đình chỉ kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong ít nhất sáu tháng để giúp xoa dịu sau nhiều tuần biểu tình, động thái đầu tiên của Macron kể từ khi ông lên nắm quyền 18 tháng trước.

About 89,000 police were deployed across France on Saturday, some 8,000 of them in Paris.

Khoảng 89.000 cảnh sát đã được triển khai trên khắp nước Pháp vào thứ Bảy, khoảng 8.000 trong số họ ở Paris.

  1. Demonstration /ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/ – an occasion when a group of people march or stand together to show that they disagree with or support something or someone:

The students are holding a demonstration against the proposed changes.

Protesters staged an anti-war demonstration.

  1. Milling /ˈmɪlɪŋ/ – the activity of cutting metal or making it into particular shapes using a special machine, or of crushing grain into flour:
  2. Appeal /əˈpiːl/ – to make a serious or formal request, especially to the public, for money, information, or help:

They’re appealing for clothes and blankets to send to the devastated region.

  1. Defuse /ˌdiːˈfjuːz/ – to make a difficult or dangerous situation calmer by reducing or removing its cause:

The two groups will meet next week to try to defuse the crisis/situation/tension.

Nguồn: e.Vnexpress

You may also like

Leave a Comment

shares