Home Thế giới Các nước châu Âu bị chỉ trích thờ ơ trước nạn buôn bán trẻ

Các nước châu Âu bị chỉ trích thờ ơ trước nạn buôn bán trẻ

by Admin

buôn bán trẻ em việt nam

Europe accused(1) of failing UK-bound children trafficked(2) from Vietnam.

Thousands of children trafficked to Britain from Vietnam are being abused(3) and exploited(4) while traveling through Europe.

Hàng nghìn trẻ em bị những đường dây buôn người đưa từ Việt Nam sang Anh, bị lạm dụng và bóc lột khi đi qua Châu Âu.

Vietnamese children destined for Britain are often forced to work – from cultivating cannabis(5) to painting nails – or sold for sex to pay off debts to their traffickers as they are taken through Europe, the anti-slavery(6) groups said in a report.

Theo báo cáo của nhóm chống nô lệ cho biết: trẻ em Việt Nam khi đến Anh đều bị buộc phải làm việc – từ trồng cần sa đến sơn móng tay – hoặc bán dâm để trả nợ cho những kẻ buôn người khi chúng được đưa qua châu Âu.

As Britain uncovers rising numbers of suspected child slaves from Vietnam, European nations are failing to spot or protect them, instead placing responsibility on other states, said Anti-Slavery International, ECPAT U.K. and Pacific Links Foundation.

Theo tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, Quỹ Liên kết Thái Bình Dương và tổ chức Chống buôn bán trẻ em Anh quốc (Ecpat UK) cho hay khi Anh phát hiện ra số lượng nô lệ trẻ em bị nghi ngờ đang tăng lên đến từ Việt Nam thì chính phủ các nước Châu Âu không phát hiện ra hoặc bảo vệ họ, thay vào đó họ cho rằng việc bảo vệ trẻ em Việt Nam khỏi những kẻ buôn người là trách nhiệm của quốc gia khác.

“The extent of abuse children trafficked from Vietnam to Europe suffer is shocking,” said Jasmine O’Connor, chief executive of Britain-based charity Anti-Slavery International.

Jasmine O’Connor, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện quốc tế chống nô lệ quốc tế có trụ sở tại Anh cho biết: “Tình trạng lạm dụng trẻ em bị buôn bán từ Việt Nam đến châu Âu thật sự đáng kinh ngạc”.

“By the time they arrive in the United Kingdom, the vast majority have been mercilessly(7) exploited along the way.”

“Khi họ đến được Vương quốc Anh, thì đại đa số đã bị bóc lột không thương tiếc trên đường đi.”

Vietnam is consistently one of the top source countries for modern slaves in Britain – at least 3,187 suspected Vietnamese victims have been identified since 2009, official data shows.

Việt Nam thường xuyên bị xếp vào tốp ba quốc gia có số nạn nhân buôn người cao nhất ở Anh, có ít nhất 3.187 người Việt, bao gồm trẻ em, được ghi nhận là nạn nhân buôn người, theo số liệu của cơ quan ghi nhận được kể từ năm 2009.

About 362 possible child victims from Vietnam were uncovered in Britain in 2017 – up more than a third on 2016.

Khoảng 362 nạn nhân trẻ em đến từ Việt Nam đã được phát hiện ở Anh vào năm 2017 – tăng hơn một phần ba vào năm 2016.

European states must treat such children crossing their borders as victims – rather than criminals or illegal migrants(8) – and stop them from “slipping through the net,” the report said.

Báo cáo cho biết: “Các quốc gia châu Âu lẽ ra phải coi những đứa trẻ như vậy vượt qua biên giới của họ là nạn nhân – chứ không phải là tội phạm hoặc người di cư bất hợp pháp – và bảo vệ họ”.

Many people want to settle in Europe. Britain is sold as the promised land to many Vietnamese, who pay traffickers large sums of money and travel thousands of miles across Europe by foot, boat and lorry over several months.

Rất nhiều người mong muốn được định cư tại châu Âu. Nước Anh được xem như là miền đất hứa cho nhiều người Việt Nam, là người mà trả một số tiền lớn cho những kẻ buôn người và di chuyển hàng ngàn dặm khắp châu Âu bằng cách đi bộ, thuyền và xe tải trong vài tháng.

Children are typically controlled by the debt owed to their traffickers – sometimes as much as 30,000 pounds ($40,000) – for the cost of their travel and the supposed arrangement of a good job in Britain, according to the research.

Theo các nghiên cứu, những đứa trẻ này thường còn bị ràng buộc với những kẻ buôn người bằng những khoản nợ lớn- đôi khi lên tới 30.000 bảng Anh (40.000 USD) – cho chi phí đi lại và sắp xếp một công việc tốt ở Anh.

Yet such jobs often fail to materialize and children are instead forced to work in abusive conditions to clear the debts, and are beaten by traffickers, the charities said in the report.

Theo báo cáo của các tổ chức từ thiện, những công việc này thường không thành hiện thực và thay vào đó, trẻ em bị buộc phải làm việc trong điều kiện bị lạm dụng để xóa nợ và bị những kẻ buôn người đánh đập.

“Under international law, states have a duty to protect children from trafficking and exploitation,” said Debbie Beadle, director of programs at anti-child trafficking group ECPAT U.K.

Bà Debbie Beadle, giám đốc của các chương trình tại nhóm chống buôn bán trẻ em thuộc Ecpat UK  cho hay theo luật pháp quốc tế, các nước có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trước nạn buôn người và bóc lột.

“It’s simply not acceptable for states to regard trafficked Vietnamese children as another country’s problem.”

“Không thể chấp nhận được việc các quốc gia xem những đứa trẻ Việt Nam bị buôn bán là vấn đề của nước khác”.

Authorities in Europe view the trafficking of Vietnamese as an issue to be dealt with by Britain as the destination country, while there is a lack of cooperation among various actors both within and between nations to tackle the trend, the report said.

Theo báo cáo cho biết: Các nhà chức trách ở châu Âu coi việc buôn bán người Việt Nam là một vấn đề cần được Anh xử lý vì Anh mới là quốc gia đích đến, trong khi thiếu sự hợp tác giữa các chủ thể khác nhau cả trong và giữa các quốc gia để giải quyết chiều hướng.

“Preventing people leaving Vietnam is always the priority, but European countries must do more to stop trafficking and exploitation along the way,” Vu, who has visited Vietnamese communities(9) across Europe, told the Thomson Reuters Foundation.

“Ngăn chặn người rời khỏi Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng các nước châu Âu phải làm nhiều hơn để ngăn chặn nạn buôn người và bóc lột trên đường đi”, Vu, người đã đến thăm các cộng đồng Việt Nam trên khắp châu Âu, nói với Thomson Reuters Foundation.

Nguồn: Vnexpress

Tham khảo thêm tại: https://www.dinhcutoancau.net/

New word

1, accuse (v) /əˈkjuːz/ to say that someone has done something morally wrong, illegal, or unkind:

He’s been accused of robbery/murder.

2, traffic (v) /ˈtræf.ɪk/to illegally buy or sell people, or make money from work they are forced to do, such as sex work:

It is estimated that between 700,000 and 2 million women and children are trafficked globally each year.

3, abuse (v) /əˈbjuːz/ to treat someone cruelly or violently

Several of the children had been sexually abused.

4, exploit (v) /ɪkˈsplɔɪt/ to treat someone unfairly in order to make money or get an advantage:

Laws exist to stop companies exploiting their employees.

5, cannabis (n) /ˈkæn.ə.bɪs/ a drug, illegal in many countries, that is made from the dried leaves and flowers of the hemp plant. Cannabis produces a pleasant feeling of being relaxed if smoked or eaten:

Are you in favour of the legalization of cannabis?

6, slavery(n) /ˈsleɪ.vər.i/ the condition of being legally owned by someone else, or the system in which some people are owned by others

Millions of Africans were sold into slavery.

7, mercilessly (adv) /ˈmɜː.sɪ.ləs.li/ kindness or willingness to forgive

The sun beat down mercilessly all day.

8, migrant (n) /ˈmaɪ.ɡrənt/ a person that travels to a different country or place, often in order to find work

The cities are full of migrants looking for work.

9, community (n) /kəˈmjuː.nə.ti/   the people living in one particular area or people who are considered as a unit because of their common interests, social group, or nationality:

Her speech caused outrage among the gay community.

Xem thêm: Modal verb là gì? Cách dùng động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment