Home » VN » Đề án cấm xe máy ở Hà Nội và Tp.HCM là cần thiết

Đề án cấm xe máy ở Hà Nội và Tp.HCM là cần thiết

The Ministry of Transport supports Hanoi’s motorbike ban, says city’s traffic and emission(1) problems need such solutions.

Bộ Giao thông vận tải ủng hộ lệnh cấm xe máy tại Hà Nội, các chuyên gia cho biết các vấn đề về giao thông và khí thải của thành phố cần các giải pháp như vậy.

Deputy Minister of Transport Nguyen Ngoc Dong said Thursday that the capital’s plan to limit personal vehicles is part of a government’s decree on traffic control.

Vào hôm thứ 5 thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết rằng kế hoạch hạn chế phương tiện cá nhân của thủ đô là một phần của nghị định chính phủ về việc kiểm soát giao thông.

For now, the city is still researching and analyzing this idea to ensure its residents will have convenient public transportation options available after the ban is imposed, he said.

Ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đến nay thành phố vẫn đang nghiên cứu và phân tích ý tưởng này để đảm bảo cư dân của mình sẽ có các lựa chọn giao thông công cộng thuận tiện sau khi lệnh cấm được áp dụng.

Tran Bao Ngoc, head of the transport department under the ministry, said that a motorbike ban is one of the solutions to ensure traffic order and reduce emission. Among ASEAN countries, Myanmar has imposed the ban in its capital, he said.

Ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng vụ vận tải thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải cho biết, cấm xe máy là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông và giảm khí thải. Trong số các nước ASEAN, Myanmar đã áp dụng lệnh cấm tại thủ đô của mình.

cấm xe máy

However, the ban needs to go along with developing the city’s public transportation and connectivity between different means of transport, Ngoc said. Parking lots should be set up(2) near metro and bus stations so people can switch transportation means easily, he added.

Tuy nhiên lệnh cấm cần phải đi cùng với việc phát triển giao thông công cộng thành phố và sự kết nối giữa các phương tiện giao thông khác nhau. Ông cho biết thêm, các bãi đỗ xe nên được thiết lập gần ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt để mọi người có thể chuyển đổi phương tiện giao thông dễ dàng.

Hanoi earlier this month revived(3) a plan it had approved in 2017 to ban motorbikes in downtown districts by 2030 and restrict the use of all private vehicles in areas well served by public transport.

Hồi đầu tháng này, Hà Nội đã làm nóng lại một kế hoạch đã được phê duyệt vào năm 2017 là cấm xe máy ở các quận trung tâm thành phố vào năm 2030 và hạn chế sử dụng tất cả các phương tiện cá nhân trong những khu vực mà giao thông công cộng đáp ứng tốt.

It plans to limit the registration of new motorbikes in five downtown districts next year, and later trial a ban of this vehicle during rush hour(4) on some streets which are heavily congested.

Kế hoạch này nhằm hạn chế việc đăng ký xe máy mới tại năm quận của trung tâm thành phố vào năm tới, và sau đó thử nghiệm lệnh này trong giờ cao điểm trên một số tuyến đường bị tắc nghẽn nặng nề.

The capital, with a population of 7.5 million, has 5.6 million motorbikes and around 550,000 cars, besides some 1.2 million bikes brought in from elsewhere, according to police figures.

Theo số liệu của cảnh sát, thủ đô với dân số 7,5 triệu người, có 5,6 triệu xe máy và khoảng 550.000 ô tô, bên cạnh đó có khoảng 1,2 triệu xe đạp được mang đến từ các nơi khác.

NEW WORDS:

  1. Emission (noun): an amount of something, especially a gas that harms the environment, that is sent out into the air.
  2. Set up (noun): the way in which things are organizedor arranged.
  3. Revive (verb): to come or bring something back to life, health, existence, or use
  4. Rush hour (noun): one of the very busy times of the day on roads, trains, etc.,

Nguồn: e.Vnexpress

Xem thêm: Phiếu xuất, nhập kho tiếng Anh là gì? – Chuyên ngành quản lý kho hàng

Đề án cấm xe máy ở Hà Nội và Tp.HCM là cần thiết
3 (60%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *