Home Việt Nam Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định mở đường cho casino Vân Đồn

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định mở đường cho casino Vân Đồn

by Admin

casino vân đồn

The Ministry of Finance is proposing easier minimum capital requirements for casino investors, aiming to boost investment in special administrative-economic zones.

Bộ Tài chính đang đề xuất đưa ra các yêu cầu nới lỏng hơn về vốn tối thiểu cho các nhà đầu tư casino, nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư vào các đặc khu hành chính- kinh tế.

Under current regulations, investors must commit a minimum of $2 billion to build an integrated(1) resort complex with casino services, and must make a 50 percent disbursement(2), or $1 billion, before an investment registration certificate is granted.

Theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư phải cam kết tối thiểu 2 tỷ đô la để xây dựng một khu nghỉ dưỡng tích hợp với các dịch vụ sòng bạc và phải thực hiện giải ngân 50%, hoặc 1 tỷ đô la, trước khi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp.

The ministry (MoF) has just proposed the Prime Minister include capital invested in other projects in special administrative-economic zones (SAEZs), or infrastructure projects connected to the zones, when calculating the minimum capital an investor must disburse before receiving the certificate for such projects.

Bộ Tài Chính vừa đề xuất với Thủ tướng về vốn đầu tư vào các dự án khác trong các khu hành chính – kinh tế đặc biệt, hoặc các dự án cơ sở hạ tầng liên kết với các khu, khi tính toán vốn tối thiểu, nhà đầu tư phải giải ngân trước khi nhận được chứng nhận dự án.

The new proposal, according to MoF, will help resolve difficulties for investors, and attract investment into casino and infrastructure projects connected to SAEZs, especially Van Don, a locality deemed to have underdeveloped infrastructure(3).

Theo bộ Tài Chính, đề xuất mới sẽ giúp giải quyết khó khăn cho các nhà đầu tư và thu hút đầu tư vào các dự án sòng bạc và cơ sở hạ tầng liên kết với các khu hành chính -kinh tế, đặc biệt là Vân Đồn, một nơi được coi là có cơ sở hạ tầng kém phát triển.

Van Don, a rural district in the northern province of Quang Ninh, is one of three areas identified for SAEZs with special laws to attract investment. Bac Van Phong in the central coastal province of Khanh Hoa, and Phu Quoc in the southern province of Kien Giang are two other localities. The National Assembly’s appraising(4) and approving a law on SAEZs have been delayed due to its controversy(5).

Vân Đồn, một vùng nông thôn ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, là một trong ba khu vực được xác định là khu hành chính – kinh tế đặc biệt với những điều luật đặc biệt để thu hút đầu tư. Bắc Vân Phong ở tỉnh duyên hải miền trung Khánh Hòa, và Phú Quốc ở tỉnh phía nam của Kiên Giang cũng là hai địa phương giống như vậy. Việc thẩm định và phê chuẩn luật của Quốc hội về các khu hành chính – kính tế đặc biệt đã bị trì hoãn do tranh cãi.

Currently, one casino is being built in Van Don by Sun Group, one of Vietnam’s biggest real estate developers.

Hiện tại, một sòng bạc đang được xây dựng tại Vân Đồn bởi Sun Group, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất của Việt Nam.

However, the MoF proposal has been objected to by several ministries. The Ministry of Planning and Investment said easing regulations would not be appropriate at this point of time.

Tuy nhiên, đề xuất của Bộ Tài chính đã bị một số bộ phản đối. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các quy định nới lỏng sẽ không phù hợp tại thời điểm này.

The Ministry of Defence also objected, saying easing conditions, if aimed to support the casino project in Van Don, would make it unfair for businesses that have already received investment licenses for casinos.

Bộ Quốc phòng cũng phản đối, Bộ cho rằng các điều kiện nới lỏng, nếu nhằm hỗ trợ dự án sòng bạc ở Vân Đồn, sẽ gây bất công cho các doanh nghiệp đã nhận được giấy phép đầu tư sòng bạc.

Vietnam, which treats gambling as a “social evil”, has hitherto(6) prohibited locals from gambling in the seven casinos in the country. Only foreign passport holders can enter them.

Cho đến nay Việt Nam vẫn luôn coi cờ bạc là một “tệ nạn xã hội”, đã cấm người dân địa phương đánh bạc trong bảy sòng bạc trong nước. Chỉ có người mang hộ chiếu nước ngoài mới có thể vào chơi.

However, last year the government approved a three-year trial project allowing Vietnamese to enter one casino in Phu Quoc Island on a pilot(7) basis if they can meet certain conditions.

Tuy nhiên, năm ngoái chính phủ đã phê duyệt dự án thử nghiệm ba năm cho phép người Việt Nam vào một sòng bạc ở đảo Phú Quốc trên cơ sở thí điểm nếu họ có thể đáp ứng một số điều kiện nhất định.

New words:

1, integrated (adj):  /ˈɪn.tɪ.ɡreɪ.tɪd/ with two or more things combined in order to become more effective:

This model offers an opportunity for a more integrated approach to health care.

2, disbursement (n): /dɪsˈbɜːsmənt/ a large payment of money, for example, from a bank, organization, or government, or the act of making such a payment:

Among the disbursements were hundreds of thousands of dollars in payments to political consultants.

3, infrastructure (n): /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/ the basic systems and services, such as transport and power supplies, that a country or organization uses in order to work effectively:

The war has badly damaged the country’s infrastructure.

4, appraise (v): /əˈpreɪz/ to examine someone or something in order to judge their qualities, success, or needs:

In cooperation with other professionals, social workers will appraise the individual’s needs.

5, controversy (n): /ˈkɒn.trə.vɜː.si/  a lot of disagreement or argument about something, usually because it affects or is important to many people:

The president’s decisions stirred up a lot controversy.

6, hitherto (adv): /ˌhɪð.əˈtuː/ until now or until a particular time:

Mira revealed hitherto unsuspected talents on the dance floor.

7, pilot (adj): (of a plan, product, or system) done as a test before introducing it:

From the pilot episode, this looks to be one of the best new shows we’ll see this fall.

Xem thêm: Câu nói hay về cuộc sống hạnh phúc, an nhiên, bon chen, mệt mỏi

You may also like

Leave a Comment

shares