VN

Độc đáo nghề câu lươn ở Thanh Hóa

Winter days turn rice farmers into fishermen in Kien Tho commune, central Thanh Hoa Province, 150km south of Hanoi. Plowed fields and heavy rain result in water-logged sections ideal for eel(1) “fishing” aka digging.

Vào những ngày mùa đông, tại xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 150km về phía nam, người nông dân trồng lúa lại trở thành những ngư dân. Những cánh đồng đã cày xới cùng mưa lớn dẫn đến những khu vực ngập nước lý tưởng cho việc câu hay còn gọi là đào lươn.

The farmers-turned-fishermen dig in the mud for eels and put them in a bucket. The ideal time to dig for eels is right before cultivating a new crop.

Những người nông dân (ngư dân) đào trong bùn để bắt lươn và bỏ chúng vào một cái xô. Thời điểm lý tưởng để đào lươn là ngay trước khi trồng một vụ mới.

Eels are to be found under 30cm of mud. The catcher looks for places where three to four holes are found at one place and where the mud has an opaque shade to locate eel nests.

Lươn được tìm thấy dưới lớp bùn khoảng 30cm. Người bắt lươn tìm kiếm những nơi có ba đến bốn lỗ ở cùng chỗ và nơi mà bùn có một bóng mờ để xác định vị trí tổ lươn.

câu lươn

“When the eels are caught, people often use the middle finger to grip the eel’s body and lock it so it cannot move. If the eel is too strong and fast, then grab its tail and press your finger on it,” said Pham Van Thanh. Thanh has 17 years of eel fishing under his belt(2).

“Khi con lươn bị bắt, người ta thường dùng ngón tay giữa để kẹp cơ thể con lươn và khóa nó để nó không thể di chuyển. Nếu con lươn quá mạnh và nhanh, thì hãy nắm lấy đuôi của nó và ấn ngón tay vào nó”, ông Phạm Văn Thanh chia sẻ. Thanh đã có kinh nghiệm 17 năm câu lươn.

Large eels often live on the edge of the field because the location provides plenty of food and is ideal for laying eggs.

Lươn lớn thường sống ở rìa cánh đồng vì vị trí này cung cấp nhiều thức ăn và lý tưởng cho việc đẻ trứng.

“After locating the nest, we stick our fingers down the hole to get a sense of the path while the other hand flattens the surface mud layer. The eels will crawl away very quickly, so we have to use our feet to stomp on the ground very hard to block them from running. This frightens them and causes them to turn around and emerge from the mud,” said Thanh.

“Sau khi xác định vị trí tổ, chúng tôi đưa ngón tay xuống lỗ để có cảm giác về tổ lươn trong khi tay kia làm phẳng lớp bùn bề mặt. Lươn sẽ bò đi rất nhanh, vì vậy chúng tôi phải dùng chân để dậm xuống đất khiến chúng khó chạy. Điều này làm chúng sợ hãi và khiến chúng quay lại và nổi lên từ bùn “, ông Thanh nói.

Eel fishermen in rice fields need a sharp eye and quick hands.

Ngư dân câu lươn trong ruộng lúa cần một con mắt sắc bén và tay nhanh.

“Before, we could catch up to 400g eels, but now, because many people are doing this plus the rice fields are toxic with pesticides(3), the number and size of eels have drop significantly. An eel weighs less than 100g now,” Thanh said.

“Trước đây, chúng tôi có thể bắt những con lươn nặng tới 400g, nhưng bây giờ, vì quá nhiều người đi bắt cộng với ruộng lúa bị nhiễm độc bởi thuốc trừ sâu, số lượng và kích cỡ của lươn đã giảm đáng kể. Một con lươn nặng chưa tới 100g”, Thanh nói.

Field eels are usually yellowish in colour with soft, firm meat.

Lươn đồng thường có màu vàng nhạt và thịt mềm, chắc.

  1. Eel /iːl/ : Con lươn
  2. Under his belt: đã kết thúc, đã từng trải qua

You won’t be recognized as a professional unless you have this training under your belt.

Bạn sẽ không được công nhận như là một chuyên gia trừ khi bạn đã trải qua khóa đào tạo này.

  1. Pesticide /ˈpes.tə.saɪd/ : a chemical substance used to kill harmful insects, small animals, wild plants, and other unwanted organisms:

The pesticides that farmers spray on their crops kill pests, but they can also damage people’s health.

Xem thêm: Gmat là gì?

 

Đánh giá bài viết