Home Việt Nam Đại dịch COVID-19: Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng

Đại dịch COVID-19: Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng

by Phạm Thư

Vietnam’s has stood united against hatred and discrimination used by enemies for their atrocities. In the Covid-19 war, our solidarity’s just as important.

Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết chống lại sự thù địch và phân biệt đối xử của kẻ thù bởi sự tàn bạo của chúng. Trong cuộc chiến chống Covid-19, tình đoàn kết của chúng ta cũng quan trọng không kém.

In 2003, a friend of mine was sent to a centralized quarantining facility near the Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh City when the severe acute respiratory syndrome, or SARS, was marching through Asia.

Vào 2003, một người bạn của tôi được gửi đến trung tâm cách ly tập trung gần Sân bay Quốc tế Tây Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh khi hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, hay SARS, đã bắt đầu lan tỏa quanh Châu Á.

He sneaked out and went home. Flying from the U.S. to Vietnam, he had been found running a fever. In the quarantine camp, he said, people were packed close together and there was almost no method applied to prevent transmission of the coronavirus that causes SARS.

Anh đã lẻn ra ngoài và về nhà. Khi bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam, anh đã bị sốt. Tại trại cách ly, anh cho biết, mọi người đã chen chúc nhau và gần như không có biện pháp nào để chống sự lây lan của virus corona đã tạo nên bệnh SARS.

He said that since he did not have a fever, he decided to go home because he was afraid he would catch the infection from those in the quarantine camp. He came to my clinic for a health check. Luckily, it turned out that he took the right decision. He was completely healthy.

Anh cho biết khi anh không bị sốt, anh quyết định về nhà bởi anh sợ mình có thể bị nhiễm bệnh từ những người trong trại cách ly. Anh đến phòng khám của tôi để kiểm tra sức khỏe. May mắn thay, anh ấy đã có quyết định đúng đắn. Anh hoàn toàn khỏe mạnh.

The fear of getting infected when staying in centralized facilities for quarantine is real, and this can lead to negative reactions that we can guess.

Nỗi sợ bị nhiễm bệnh khi ở tại các trung tâm cách ly tập trung là có thật, và điều này có thể dẫn đến các phản ứng tiêu cực mà chúng ta có thể đoán được.

dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam đang có các diễn biến phức tạp

I have just seen some pictures on the internet which are said to be taken by a Vietnamese American who had been quarantined for 14 days following the preventive protocol in Vietnam for the novel coronavirus, which causes the Covid-19 respiratory illness.

Tôi đã nhìn thấy một vài bức ảnh trên mạng, được cho là chụp bởi người Việt lai Mỹ đã bị cách ly trong 14 ngày theo phác đồ phòng ngừa bệnh tại Việt Nam cho virus corona, loại virus đã gây ra bệnh hô hấp Covid-19.

That man complained about the quality of the quarantining facility, saying the restroom was dirty and that one quarantine room had up to 16 people, and people lay on bunk beds set close together, heightening the infection threat.

Người đàn ông này than phiền về chất lượng của cơ sở cách ly, cho biết phòng nghỉ thì bẩn và một phòng cách ly có tới 16 người, và mọi người ngủ trên các giường tầng sát cạnh nhau, làm tăng khả năng nhiễm bệnh.

What we are doing now, in quarantining people, is actually separating those who are at risk of carrying the virus from the community, thus preventing the spread of the epidemic, which is truly necessary. Yet, if there is no measure to prevent cross-infection, there would be transmission risk among those kept at centralized quarantine camps.

Điều mà chúng ta đang làm bây giờ, cách ly mọi người, thực chất đang tách những người có nguy cơ mang virus khỏi cộng đồng, từ đó ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, điều mà thực sự rất quan trọng. Dù vậy, nếu không có biện pháp ngăn chặn lây nhiễm chéo, sẽ có nguy cơ lây nhiễm giữa những người bị giữ tại trạm cách ly tập trung.

If anyone is worried about the ability of such a camp to guarantee no cross-infection will take place, we should assess whether such a threat is real. I think this is a reasonable worry.

Nếu bất cứ ai lo lắng về khả năng những trại này có thể đảm bảo không lây nhiễm chéo, chúng ta nên đánh giá xem liệu mối lo ngại như trên có thật không. Tôi nghĩ đây là một sự lo lắng hợp lý.

Deputy Health Minister Nguyen Truong Son had recently demanded that quarantine camps in the south central province of Binh Thuan, where nine Covid-19 patients have been confirmed so far, take steps to ensure no cross-infections occur.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gần đây đã yêu cầu các trại tập trung tại phía Nam tỉnh Bình Thuận, nơi 9 bệnh nhân Covid-19 đã được xác nhận, thực hiện các biện pháp để đảm bảo không có trường hợp lây nhiễm chéo xảy ra.

On the other hand, we also have to contend with the psychological trauma of contracting the novel coronavirus, which is something like what happens when you learn you have got cancer or the HIV. This trauma exists even if the novel coronavirus is not as serious as cancer or HIV, because the way we have come up with a series of defensive measures has made many people fear it even more than cancer or AIDS.

Mặt khác, chúng ta cũng phải đối mặt với chấn thương tâm lý khi mắc phải virus corona, giống như những gì xảy ra khi bạn biết mình bị ung thư hoặc HIV. Chấn thương này tồn tại ngay cả khi virus corona không nghiêm trọng như ung thư hay HIV, bởi vì cách chúng ta đưa ra một loạt các biện pháp phòng tránh đã khiến nhiều người lo sợ nó thậm chí còn hơn cả ung thư hay AIDS.

các khu cách ly đang tiếp nhận ngày càng nhiều người

A friend of mine narrated this joke recently: A man was coughing and was worried if he was infected with the new coronavirus. After getting a health check, he breathed a sigh of relief and told everybody that he just had lung cancer, not the coronavirus.

Một người bạn của tôi đã thuận lại một câu chuyện cười gần đây: Một người đàn ông bị ho và lo lắng nếu anh ta bị nhiễm virus corona. Sau khi kiểm tra sức khỏe, anh thở phào nhẹ nhõm và nói với mọi người rằng anh chỉ bị ung thư phổi chứ không phải corona.

Although it is just a joke, which is a bit cruel, it reflects the feeling that many have about the pneumonia illness called Covid-19.

Mặc dù đấy chỉ là một câu chuyện cười, một câu chuyện khá nghiệt ngã, nó phản ánh cảm xúc mà nhiều người cảm thấy về bệnh hô hấp có tên gọi Covid-19 này.

Coming back to the question of quarantining, it can also be said that it is not funny at all to be isolated. I have never stayed in a quarantine camp but I have experienced the feelings of losing my freedom. So when I hear that some have willingly accepted to stay in quarantine, I admire them.

Quay trở lại câu hỏi về cách ly, cũng có thể nói rằng nó không vui chút nào khi bị cô lập. Tôi chưa bao giờ ở trong một trại cách ly nhưng tôi đã trải qua cảm giác mất tự do. Vì vậy, khi tôi nghe nói rằng một số người sẵn sàng chấp nhận ở lại cách ly, tôi ngưỡng mộ họ.

Yet there have been individuals who have not fully and truthfully reported to the authorities where they’d been after they have tested positive. Those people are blameworthy, but why do they hide things? They do so because this virus may expose their private matters, business secrets and tricks to the world. If this happened, the public would jump in, stick their noses into the personal life of those individuals and nitpick everything they can.

Tuy nhiên, đã có những cá nhân không khai báo đầy đủ và trung thực với chính quyền nơi họ đã ở sau khi họ đã nhận kết quả khám dương tính. Những người đó thật đáng trách, nhưng tại sao họ lại giấu mọi thứ? Họ làm như vậy bởi vì virus này có thể phơi bày những vấn đề riêng tư, bí mật kinh doanh và mánh khóe của họ với thế giới. Nếu điều này xảy ra, công chúng sẽ nhảy vào, soi mói cuộc sống cá nhân của những cá nhân đó và xúi giục mọi thứ họ có thể.

At the time of a pandemic, only those who are completely righteous and entirely responsible to the community, or have no secret businesses can feel free to declare everything they have done and everywhere they have been to the authorities.

Vào thời điểm xảy ra đại dịch, chỉ những người hoàn toàn đứng đắn và hoàn toàn có trách nhiệm với cộng đồng hoặc không có bí mật công việc nào mới có thể thoải mái tuyên bố mọi việc họ đã làm và ở mọi nơi họ đã đến với chính quyền.

So what can we do?

Vậy chúng ta có thể làm gì?

In case we are subjected to quarantine, we can try just a little harder to complete that two-week assignment. And in case we don’t have to be quarantined, let’s have some sympathy for others that do.

Trong trường hợp chúng ta là đối tượng của việc cách ly, chúng ta có thể cố gắng hơn một chút để hoàn thành nhiệm vụ hai tuần đó. Và trong trường hợp chúng ta không được cách ly, hãy để cho tôi có một chút đồng cảm với những người khác.

Blame game?

Một trò chơi đổ lỗi?

mọi người cần tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngặt

Let’s look at the patients as those who are experiencing a huge psychological shock and under much pressure. There have been calls for an investigation into the first Covid-19 patient of Binh Thuan, a businesswoman found infected after returning from the U.S., because, the argument goes, she posed a serious threat to the community.

Hãy cùng xem các bệnh nhân đang trải qua một cú sốc tâm lý lớn và chịu nhiều áp lực. Đã có những lời kêu gọi điều tra về bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Bình Thuận, một nữ doanh nhân bị nhiễm bệnh sau khi trở về từ Hoa Kỳ, bởi vì, khi cuộc tranh cãi diễn ra, cô đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cộng đồng.

The calls came after this woman was found hiding information that she had stopped by Ho Chi Minh City and met some people there, following her U.S. trip. As a result, she transmitted the virus to two men in the city, who later transmitted it to another woman.

Các cuộc gọi đến bắt đầu sau khi người phụ nữ này được phát hiện là giấu thông tin mình đã dừng lại ở Thành phố Hồ Chí Minh và gặp một số người ở đó, sau chuyến đi Hoa Kỳ của cô. Do đó, cô đã truyền virus cho hai người đàn ông trong thành phố, người thứ 2 đã truyền nó cho một người phụ nữ khác.

But deep down, we should feel sympathetic for the ones who have tested positive for the virus, as they would probably feel as though everything has fallen apart in just a blink of an eye. Exerting more public pressure on them, treating them like criminals and criticizing their personal life will only create more difficulties in the process of quarantining and treating the Covid-19 disease.

Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta nên cảm thấy thông cảm với những người đã dương tính với virus, vì họ có thể sẽ cảm thấy như thể mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Gây nhiều áp lực cộng đồng hơn đối với họ, đối xử với họ như tội phạm và chỉ trích cuộc sống cá nhân của họ sẽ chỉ tạo ra nhiều khó khăn hơn trong quá trình cách ly và điều trị bệnh Covid-19.

The stress that Covid-19 patients endure comes not just from the illness itself but also from the public’s attitude towards them.

Sự căng thẳng mà bệnh nhân Covid-19 phải chịu đựng không chỉ đến từ chính căn bệnh mà còn từ thái độ của cộng đồng đối với họ.

With the complicated development of the pandemic, building high-quality quarantine camps is an idea that should be considered. The government can establish quarantine areas that are more private and have better quality, but patients would have to pay a certain fee to stay there. This has already been done and is a move to support.

Với diễn biến phức tạp của đại dịch, xây dựng các trại cách ly chất lượng cao là một ý tưởng cần được xem xét. Chính phủ có thể thiết lập các khu vực cách ly riêng tư hơn và có chất lượng tốt hơn, nhưng bệnh nhân sẽ phải trả một khoản phí nhất định để ở lại đó. Điều này đã được thực hiện và là một động thái để hỗ trợ.

Though it has been regulated that the state will cover all the expenditure on quarantine for all and the treatment cost for patients who are Vietnamese citizens, if we turn part of this process into a business in which those who can afford it can pay to be quarantined as they want, the state budget would have some burden removed.

Mặc dù đã quy định rằng Nhà nước sẽ chi trả toàn bộ chi phí cách ly cho tất cả và chi phí điều trị cho bệnh nhân là công dân Việt Nam, nếu chúng ta biến một phần của quy trình này thành một công việc kinh doanh mà những người có đủ khả năng chi trả có thể được cách ly như họ muốn, một số gánh nặng của ngân sách nhà nước sẽ được gỡ bỏ.

The government should continue encouraging operators of resorts that have separate villas and bungalow to use those facilities as quarantine camps for those who want more privacy and comfort. The authorities can make sure that the quarantined person is strictly monitored, while that person pays for accommodation and even the health checks and resort management fees.

Chính phủ nên tiếp tục khuyến khích những chủ khu nghỉ dưỡng có biệt thự và nhà gỗ riêng biệt sử dụng các cơ sở vật chất này làm trại cách ly cho những người muốn có sự riêng tư và thoải mái hơn. Chính quyền có thể đảm bảo rằng người bị cách ly được theo dõi chặt chẽ, trong khi người đó trả tiền chỗ ở và thậm chí kiểm tra sức khỏe và phí quản lý khu nghỉ mát.

What we have been doing, using the tax that the public pays to quarantine those who are not Vietnamese nationals, is not a right move, I feel. That budget is already limited and should be spent properly. It should be regulated that foreigners entering Vietnam must pay a deposit for deportation, and in case they are subjected to quarantine but refuse or they do not have enough money to cover the quarantine cost, they should not be allowed to enter the nation and be deported, losing the deposit as well.

Tôi thấy rằng, những gì chúng ta đã và đang làm, sử dụng thuế mà công chúng phải trả để cách ly những người không phải là công dân Việt Nam, không phải là một động thái đúng đắn. Ngân sách là hữu hạn và nên được chi tiêu hợp lý. Cần quy định rằng người nước ngoài vào Việt Nam phải trả tiền cọc để được xuất cảnh, và trong trường hợp họ bị cách ly nhưng từ chối hoặc họ không có đủ tiền để trang trải chi phí cách ly, họ không được phép vào quốc gia và bị trục xuất, đồng thời mất khoản đặt cọc.

I have also seen many negative reactions towards overseas Vietnamese as well as Vietnamese studying and working abroad who have returned to their home country.

Tôi cũng đã thấy nhiều phản ứng tiêu cực đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng như người Việt Nam học tập và làm việc ở nước ngoài đã trở về quốc gia mẹ đẻ của mình.

các khu cách ly đang hoạt động năng suất

Whether they have come back to Vietnam to work or simply escape from the expanding outbreaks outside Vietnam, they all have their own reasons. And if they are not corrupt officials who have siphoned off funds from the state budget and used it to buy themselves a position abroad, fleeing from pollution and poverty, every overseas Vietnamese deserves to be welcomed back home.

Cho dù họ đã trở về Việt Nam để làm việc hay đơn giản là thoát khỏi sự bùng phát dịch ngày càng lan rộng bên ngoài Việt Nam, tất cả họ đều có lý do riêng. Và nếu họ không phải là những quan chức tham nhũng đã rút tiền từ ngân sách nhà nước và sử dụng nó để mua cho mình một nơi ở ở nước ngoài, thoát khỏi ô nhiễm và nghèo đói, thì mọi người Việt Nam ở nước ngoài đều xứng đáng được đón về nước.

We should remember that overseas Vietnamese have contributed to Vietnam through the remittances they have sent home. No one should be treated as a bad person when they choose to return to their home.

Chúng ta nên nhớ rằng người Việt ở nước ngoài đã đóng góp cho Việt Nam thông qua các khoản tiền chuyển về nước. Không ai nên bị đối xử như một người xấu khi họ chọn trở về nhà của họ.

Any criticism must be specific and name only individuals who have been too selfish and demanding.

Bất kỳ lời chỉ trích nào cũng phải cụ thể và chỉ nêu tên những cá nhân đã quá ích kỷ và đòi hỏi.

The entire nation has been fighting the pandemic as its top duty, but we also have to limit its impact on our daily life, on social psychology, and consider what we need to do on that front.

Toàn quốc đã chiến đấu với đại dịch là nhiệm vụ hàng đầu của mình, nhưng chúng ta cũng phải hạn chế tác động của nó đối với cuộc sống hàng ngày, về tâm lý xã hội và xem xét những gì chúng ta cần làm trên mặt trận đó.

I’d like to confirm one thing. This pneumonia illness called Covid-19 is not as dangerous for patients as other some cardiovascular diseases, diabetes or high blood pressure that a majority of Vietnamese people have.

Tôi muốn xác nhận một điều. Bệnh viêm phổi có tên Covid-19 này không nguy hiểm cho bệnh nhân như một số bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc huyết áp cao khác mà đa số người Việt Nam mắc phải.

But its pressure on the healthcare system should be taken seriously: If the number of cases stays at several hundred, and dozens become critical, our healthcare system can help them recover. But if infections jump to tens of thousands, and along with that, many patients needs resuscitation or ventilators to help them breathe because they cannot do it on their own, the system will be overloaded.

Nhưng áp lực của nó đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe nên được nhìn nhận nghiêm túc: Nếu số lượng ca bệnh ở mức vài trăm, và hàng chục trường hợp trở nên nghiêm trọng, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta có thể giúp họ khỏi bệnh. Nhưng nếu các ca nhiễm bệnh nhảy lên hàng chục ngàn, và cùng với đó, nhiều bệnh nhân cần hồi sức hoặc thở máy để giúp họ thở vì họ không thể tự làm điều đó, hệ thống sẽ bị quá tải.

Covid-19 will become dangerous for the community if it spins out of control and spreads widely, impacting the medical system’s ability to tackle it.

Covid-19 sẽ trở nên nguy hiểm cho cộng đồng nếu nó vượt khỏi tầm kiểm soát và lan rộng ra, ảnh hưởng đến khả năng giải quyết của hệ thống y tế.

Vietnam’s strategy in fighting and preventing the Covid-19 is now focused on curbing the spread of infection and limiting the number of fresh cases. Identifying outbreak areas, quarantining and social distancing are the best solutions now. Together, we can prevent the new coronavirus from spreading.

Chiến lược của Việt Nam trong chiến đấu và ngăn chặn Covid-19 hiện đang tập trung vào việc kiềm chế sự lây lan của bệnh nhiễm trùng này và hạn chế số ca mắc mới. Xác định các khu vực ổ dịch, kiểm dịch và cách ly tập thể là những giải pháp tốt nhất hiện nay. Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn virus corona lây lan.

What we all need to do, for now, is to enclose ourselves in one place, but keep our hearts wide open.

Điều mà chúng ta đều cần làm bây giờ, là đóng cửa giữ mình tại một địa điểm, nhưng hãy mở rộng trái tim mình ra.

Nguồn: VnExpress

Xem thêm: 

You may also like

Leave a Comment