Home » VN » Làng chiếu Định Yên: Nơi lưu giữ nét đẹp làng quê

Làng chiếu Định Yên: Nơi lưu giữ nét đẹp làng quê

Làng chiếu Định Yên
Làng chiếu Định Yên

Taking lots of time and effort, the people in this village is keeping the handcrafting mats(1) alive.

Dành rất nhiều thời gian và công sức, người dân trong làng đang khiến cho những tấm chiếu thủ công vẫn còn rất thịnh hành.

Mat making in Dinh Yen village in the southern province of Dong Thap was recognized as an intangible(2) national heritage in 2013.

Nghề dệt chiếu tại thôn Định Yên tỉnh Đồng Tháp đã được công nhận là di sản quốc gia phi vật thể vào năm 2013.

Some 3,000 people there were involved in making mats for generations. They grow the sedge they require to make the mats along the Hau River.

Khoảng 3.000 người đã làm nghề dệt chiếu qua nhiều thế hệ. Họ trồng cây lác (cói) dọc theo dòng sông Hậu để làm chiếu.

It was in the 1920s that mat making emerged as a profession in Dinh Yen. Without enough raw materials back then, villagers had to source them from nearby provinces. The peak was achieved in the 1980s when the village’s products were exported to Thailand, Cambodia and East European countries.

Đó là vào những năm 1920 khi làm chiếu nổi lên như là một nghề nghiệp ở Định Yên. Nếu không có đủ nguyên vật liệu thì người dân phải lấy nguồn từ các tỉnh lân cận. Thời kỳ hưng thịnh đạt được vào những năm 1980 khi các sản phẩm của làng được xuất khẩu sang Thái Lan, Campuchia và các nước Đông Âu.

Nowadays villagers use machines to reduce the time taken to make mats though the details on them are still completely made by hand.

Ngày nay dân làng sử dụng máy móc để giảm thời gian dệt chiếu, mặc dù vậy thì các tiểu tiết trên chúng vẫn hoàn toàn được làm bằng tay.

There are many skilled artisans still working in the village. According to a long-time mat maker, to make a mat requires careful selection of materials and drying them in the sun for an hour before putting in a hot dye.

Có rất nhiều nghệ nhân lành nghề vẫn làm việc trong làng. Theo một người làm chiếu lâu năm, để sản xuất một tấm chiếu đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận các nguyên vật liệu và hong khô chúng dưới ánh mặt trời một giờ trước khi đưa vào thuốc nhuộm nóng.

After the dyeing the materials are put in the sun again, weaved, trimmed and put again for a few hours under the sun.

Sau khi nhuộm các vật liệu lại được phơi khô một lần nữa, dệt, cắt và lại phơi một vài giờ dưới ánh mặt trời.

Visitors coming to Dinh Yen Village are fascinated(3) by the colorful mats they see all over the place.

Du khách đến làng Định Yên bị cuốn hút bởi những tấm chiếu đầy màu sắc mà họ nhìn thấy khắp nơi.

Red, green, yellow, and purple are the main colors used and you can see them almost everywhere in Dinh Yen.

Màu đỏ, xanh lá cây, vàng và tím là những màu chủ đạo được sử dụng và bạn có thể thấy chúng hầu như ở khắp mọi nơi ở Định Yên.

A pair of beautifully handcrafted mats is sold for VND25,000-50,000 ($1.1 – 2.1), depending on the size and variety.

Một cặp chiếu thủ công đẹp mắt được bán với giá 25.000-50.000 đồng (1,1 – 2,1 đô la), tùy thuộc vào kích thước và chủng loại.

In the past villagers used to sell their mats at the Dinh Yen Market at night, but not anymore.

Trong quá khứ, người dân thường bán chiếu tại Chợ Đình Yên vào ban đêm, nhưng giờ không còn nữa.

  1. Mat /mæt/ : chiếu, thảm

The dog lay drooling on the mat.

The electrician must have called (round) this morning when we were out – there’s a note on the door mat.

  1. Intangible /in’tændʤəbl/ : không sờ được, phi vật thể

She has that intangible quality which you might call charisma.

Intangible assets such as goodwill.

  1. Fascinated /’fæsineit/ : mê hoặc, quyến rũ

We watched fascinated as he cleaned and repaired the watch.

I was fascinated to hear about his travels in Japan.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *