Home Thế giới Chủ nghĩa ăn chay ngày càng thịnh hành tại Argentina

Chủ nghĩa ăn chay ngày càng thịnh hành tại Argentina

by Admin

Argentina is one of the world’s leaders in beef consumption. Many people there love to eat meat.

Argentina là đất nước đứng đầu thế giới về số lượng tiêu thụ thịt bò. Hầu hết người dân ở đây thích ăn thịt.

But the country’s meat-eating tradition is being threatened by a growing number of vegetarians and vegans, especially among young people.

Nhưng hiện nay, truyền thống ăn thịt tại đất nước này đang bị đe dọa bởi sự gia tăng số lượng người ăn chay và theo chủ nghĩa thuần chay, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

A recent online questionnaire found that six out of every ten Argentines are willing to stop eating beef.

Một khảo sát trực tuyến gần đây cho thấy rằng cứ 10 người Argentina sẽ có 6 người sẵn sàng từ bỏ việc ăn thịt bò.

Adrián Bifaretti is head of marketing at the Institute for the Promotion of Beef. He wrote a report about the online survey.

Adrián Bifaretti là trưởng phòng marketing tại Hiệp hội Tiếp Thị Thịt bò. Ông là người đã viết báo cáo về cuộc khảo sát trực tuyến này.

Bifaretti noted that the findings show a growing cultural divide. The younger generations “have grown up amid the debate over abortion in Congress; inclusion, gender equality … These collective questions have started to gain weight in decisions about the purchase of foods,” he said.

Bifaretti chỉ ra rằng những phát hiện này cho thấy sự phân chia văn hóa đang gia tăng. Theo ông, thế hệ trẻ ngày nay “đã trưởng thành thông qua cuộc tranh luận về phá thai tại Quốc hội, về tăng trưởng toàn diện, về bình đẳng giới tính,… Những câu hỏi mang tính xã hội này đã bắt đầu ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm”.

The Chamber of Commerce for Beef and its Derivatives reported in July that Argentines are consuming on average 50 kilograms of beef a year. That number represents what it calls the lowest level of meat consumed in the country’s history.

Vào tháng 7, phòng Thương mại thịt bò và các sản phẩm thịt bò báo cáo rằng người Argentina đang tiêu thụ trung bình 50kg thịt bò mỗi năm. Con số này biểu hiện cho mức thịt thấp nhất được tiêu thụ trong lịch sử đất nước.

an chay

“This concern about cruelty and slaughter is here and is going to be felt,” Bifaretti said. He added that movements from other parts of the world are arriving in Argentina. “It is starting to be a challenge,” he said.

Theo Bifaretti, “Đây là mối bận tâm về sự độc ác và tàn sát và nó sẽ nhận được sự đồng cảm.” Ông bổ sung rằng phong trào từ những đất nước khác trên thế giới đang du nhập vào Argentina. Cũng theo ông thì “Điều này đang bắt đầu một thử thách”.

The cultural divide was clear several weeks ago when animal activists gathered near an event at the Buenos Aires Rural Society. They were met by cattle ranchers who charged at them on horses.

Sự phân chia văn hóa đã rõ ràng từ nhiều tuần trước đó khi những nhà hoạt động vì quyền động vật tập trung ở gần một sự kiện của Hiệp hội Nông thôn Buenos Aires. Họ đã gặp những người chăn nuôi gia súc, những người đã ngồi trên lưng ngựa và chặn họ lại.

Much of the anti-beef activism comes from vegans.

Phần lớn chủ nghĩa phản đối thịt bò bắt nguồn từ chủ nghĩa thuần chay.

Veganism developed as a movement in London during World War II. It is based on a diet free of animal products. Vegans also reject animal labor or use of animals in scientific experiments.

Chủ nghĩa thuần chay phát triển như một phong trào tại London vào Thế Chiến Thứ 2. Chủ nghĩa này dựa trên một thực đơn mà không có bất cứ sản phẩm từ động vật nào. Người thuần chay đồng thời phản đối việc sử dụng động vật làm nguồn lao động hay sử dụng động vật vào trong các thí nghiệm khoa học.

There are no official numbers in Argentina. But Adrian Bifaretti’s group estimates vegans and vegetarians represent 7% to 8% of the population.

Không có số liệu chính thức tại Argentina. Nhưng nhóm của Adrián Bifaretti tính toán rằng những người ăn chay và thuần ăn chay chiếm 7% đến 8% dân số hiện nay.

“I don’t love eating animals,” said Melissa Aruj, a 25-year-old. “Without a doubt, I estimate that in 10 to 15 years a large part (of the population) will be vegetarian.”

“Tôi không thích ăn thịt động vật”, theo Melissa Aruj, 25 tuổi. “Chắc chắn rằng, theo tôi tính toán, trong 10 đến 15 năm tới một phần lớn (dân số) sẽ là người ăn chay.”

“I don’t know if they will be vegan,” she added. The change will be “little by little.”

“Tôi không biết liệu mọi người có ăn chay không,” cô nói thêm. Sự thay đổi sẽ “từ từ và chậm rãi”.

A group of young people from the animal liberation group Voicot held a protest on a recent Saturday. They gathered at the entrance to a meat-processing center in Buenos Aires.

Một nhóm người trẻ tuổi từ nhóm giải phóng động vật Voicot đã tổ chức một cuộc biểu tình vào thứ Bảy gần đây. Họ đã tập hợp tại lối vào một xưởng chế biến thịt tại Buenos Aires.

“It makes me very sad. Words are not enough for me to apologize to the animals because they have miserable lives. They are born with a date to die,” said one protester, Jazmín Romero.

“Điều này khiến tôi rất buồn. Với tôi, từ ngữ là không đủ để xin lỗi động vật bởi chúng đã có một cuộc đời khốn khổ. Chúng được sinh ra với ngày chết được định sẵn,” theo một người biểu tình tên Jazmín Romero.

She wore clothing with the words: “We are the species threatening to destroy everything.”

Cô đã mặc áo với dòng chữ: “Chúng ta là loài động vật đe dọa sẽ tiêu diệt mọi thứ”.

On the other side of the divide, many Argentines see eating beef as part of their history and culture.

Tại phía còn lại của sự phân chia văn hóa, rất nhiều người Argentina nhìn nhận việc ăn thịt bò là một phần của lịch sử và truyền thống.

“We aren’t talking about killing the animal for sport. The animal is being transformed into food,” said Bifaretti. “It has been like this throughout the history of humanity.”

“Chúng ta không đề cập đến việc giết động vật như một môn thể thao. Động vật đang được chế biến thành đồ ăn”, theo Bifaretti. “Điều này đã kéo dài kể từ lịch sử loài người bắt đầu”.

Nguồn: VOA

New words:

Vegan (n): not eating, using, or including any animal products

Vegetarian (n): a person who does not eat meat for health or religious reasons or because they want to avoid being cruel to animals

Consumption (n): the amount used or eaten

Abortion (n): the intentional ending of a pregnancy

Slaughter (n): the killing of animals for meat

Doubt (n): (a feeling of) not being certain about something, especially about how good or true it is

Miserable (adj): very unhappy

Xem thêm: BA, BACHELOR, MSC, BSC, BACHELOR, PHD DEGREE LÀ GÌ?

You may also like

Leave a Comment

shares