Home Việt Nam Chuỗi thực phẩm sạch – ngành kinh doanh không ‘dễ ăn’

Chuỗi thực phẩm sạch – ngành kinh doanh không ‘dễ ăn’

by Admin

Stiff competition, storage issues and low profit margins make it very difficult to run an organic store chain in Vietnam.

Cạnh tranh gay gắt, vấn đề lưu trữ và tỷ suất lợi nhuận thấp khiến việc điều hành chuỗi cửa hàng hữu cơ tại Việt Nam rất khó khăn.

In Hanoi’s Dong Da District, a loudspeaker shop has newly opened in Luong Dinh Cua Street, replacing an organic food store that has quietly downed shutters just a few months after it began doing business.

Tại Quận Đống Đa,Thành Phố Hà Nội, một cửa hàng loa vừa được khai trương ở đường Lương Đình Cửa, thay thế cho một cửa hàng thực phẩm hữu cơ đã lặng lẽ đóng cửa chỉ vài tháng sau khi bắt đầu kinh doanh.

Despite growing health awareness and popularity of organic good, “premature(1) closures” are not uncommon in Vietnam’s organic food market. At the start of this year, Hoasuafoods, a well-known organic food chain in Ho Chi Minh City, shut down all its stores.

Mặc dù sự nhận thức về sức khỏe và sự phổ biến của hàng hóa hữu cơ ngày càng tăng, việc “đóng cửa sớm” không còn là hiếm ở thị trường thực phẩm hữu cơ Việt Nam. Vào đầu năm nay, Hoasuafoods, một chuỗi thực phẩm hữu cơ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình.

thực phẩm sạch

Although individual organic food stores have been sprouting(2) in densely populated areas of cities like Hanoi and HCMC in the last few years, only businesses with strong financial resources such as Soi Bien, a seafood retailer with 39 stores nationwide, and Bac Tom, a groceries shop chain with 21 stores, have been able to maintain a large number of organic food outlets.

Mặc dù các cửa hàng thực phẩm hữu cơ riêng lẻ đã mọc lên ở các khu vực đông dân cư của các thành phố như Hà Nội và TP HCM trong vài năm qua, nhưng chỉ có các doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh như Sói Biển, nhà bán lẻ hải sản với 39 cửa hàng trên toàn quốc và Bác Tôm, một chuỗi cửa hàng  tạm hóa với 21 cửa hàng, đã có thể duy trì một số lượng lớn các cửa hàng thực phẩm hữu cơ.

Other brands, such as Cleverfood, Tam Dat Huu Co, Da Lat GAP, and Ofarm, have not expanded past 10 outlets, while the rest are small-scale, family run businesses.

Các thương hiệu khác, chẳng hạn như Cleverfood, Tâm Đạt Hữu Co, Đà Lạt GAP và Ofarm, sở hữu chưa quá 10 cửa hàng, trong khi phần còn lại là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, do gia đình điều hành.

Tran Manh Chien, owner and founder of Bac Tom, told VnExpress that his chain operates based on the franchise(3) model. This is why the company reports low revenue but has a large number of stores, he added.

Trần Mạnh Chiến, chủ sở hữu và người sáng lập Bac Tom, nói với VnExpress rằng chuỗi cửa hàng của ông hoạt động dựa trên mô hình nhượng quyền. Đây là lý do tại sao công ty báo cáo doanh thu thấp nhưng lại có một số lượng lớn các cửa hàng.

On average, the turnover from a franchisee store averages VND200 million ($8,534) per month, but could be as high as VND900 million ($38,396) for large stores in good locations. The franchise is growing steadily, but there have been many franchisees having to close down because competition in the industry is fierce, Chien said.

Ông Chiến cho biết :”Trung bình, doanh thu từ một cửa hàng nhượng quyền trung bình khoảng 200 triệu đồng (8,534 đô la) mỗi tháng, nhưng có thể lên tới 900 triệu đồng (38.396 đô la) đối với các cửa hàng lớn ở những vị trí tốt. Nhượng quyền thương mại đang tăng trưởng ổn định, nhưng đã có nhiều thương hiệu nhượng quyền phải đóng cửa vì cạnh tranh trong ngành rất khốc liệt,

It looks easy, but you have to start working in the industry to understand how hard it is to run an organic food business,” said Thanh, a former franchisee of the Bac Tom brand.

Chị Thanh, một người từng nhận nhượng quyền thương hiệu kinh doanh thực phẩm sạch Bác Tôm cho biết: “Nhìn thì dễ, bắt tay vào làm rồi mới hiểu, việc kinh doanh thực phẩm sạch khó như thế nào”.

When Thanh first started, Bac Tom only had around 10 shops, but after three months, the number of franchisees increased to 25. Not only did her shop have to compete with traditional merchants(4) and other fresh food chains, but sometimes, also with other franchisees, Thanh said.

Chị kể, lúc mới bắt đầu, Bác Tôm chỉ có khoảng chục cửa hàng nhưng chỉ sau khoảng hai đến ba tháng, số cửa hàng nhượng quyền của chuỗi đã vọt lên 25. Và từ đây, không chỉ phải cạnh tranh với chợ truyền thống, với các chuỗi khác mà đôi khi, các cửa hàng trong cùng một chuỗi cũng phải cạnh tranh với nhau.

bác tôm

The most difficult aspect of running an organic food store is calculating the exact amount of food to order, in order to minimize inventory and expiry. Many times, if goods are not given to customers for free, they have to be trashed, Thanh added.

Chị Thanh kể thêm khía cạnh khó khăn nhất của việc điều hành một cửa hàng thực phẩm hữu cơ là tính toán số lượng thực phẩm chính xác để đặt hàng, nhằm giảm thiểu hàng tồn kho và hết hạn. Nhiều lần, rau nếu không tặng khách trong ngày thì cũng phải bỏ đi.

After half a year, I closed the shop. Several of my friends who ran organic food stores soon followed suit,” Thanh said.

“Sau nửa năm, tôi đóng cửa hàng. Một vài người bạn của tôi, những người điều hành các cửa hàng thực phẩm hữu cơ đã nhanh chóng từ bỏ việc kinh doanh bán lẻ thực phẩm sạch ở các chuỗi khác”

Bac Tom founder Tran Manh Tien also admitted that there was a period of time when he continuously opened and closed stores. The franchise began operating stably with 20 stores, so Tien has no plans to expand soon, he said.

Người sáng lập Bac Tom, Trần Mạnh Tiến cũng thừa nhận rằng có một khoảng thời gian ông liên tục mở và đóng cửa các cửa hàng. Khi chuỗi bắt đầu hoạt động ổn định với 20 cửa hàng, vì vậy ông Tiến cũng không có kế hoạch mở rộng sớm.

According to Nguyen Khanh Trinh, director of Soi Bien, the profit margin of the industry is not attractive.

Theo ông Nguyễn Khánh Trình, giám đốc Sói Biển, tỷ suất lợi nhuận của ngành không hấp dẫn.

When you open a coffee chain, a cup of tea costs only VND3,000 (13 cents) but can sell for as much as VND50,000 ($2.13). For organic food, you lose a lot of money because products with short consumption periods expire(5) and cannot be sold,” he said.

Ông chia sẻ rằng khi bạn mở chuỗi cà phê, một tách trà chỉ có giá 3.000 đồng (13 xu) nhưng có thể bán với giá 50.000 đồng (2,13 đô la). Đối với thực phẩm hữu cơ, bạn mất rất nhiều tiền vì các sản phẩm có thời gian tiêu thụ, hạn sử dụng ngắn và không thể bán được.

According to industry insiders, the gross margin for organic foods is only around 28 percent, which means it is easy to make losses if a shop owner manages inventory poorly, Trinh said.

Ông Trình cho biết thêm theo những người trong ngành, tỷ suất lợi nhuận gộp của thực phẩm hữu cơ chỉ khoảng 28%, điều đó có nghĩa là rất dễ bị thua lỗ nếu chủ cửa hàng quản lý hàng tồn kho kém.

Organic chains also face competition from major corporations such as Vingroup and Mobile World investing heavily into mini-mart chains such as Vinmart+ and Bach Hoa Xanh, which do not directly compete with organic stores in their niche market(6)  but targets the same consumers.

Các chuỗi thực phẩm hữu cơ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các tập đoàn lớn như Vingroup và Mobile World đầu tư mạnh vào các chuỗi siêu thị mini như Vinmart + và Bách Hóa Xanh, những công ty này không nhắm đến ngách thực phẩm sạch hữu cơ nhưng đối tượng mà họ nhắm đến cũng là người tiêu dùng.

As a result, maintaining an organic store is no easy task, Trinh emphasized.

Ông Trình nhấn mạnh thêm do đó, việc duy trì một cửa hàng hữu cơ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

According to a 2018 report by the Ministry of Industry and Trade, organic agriculture is a growing trend in Vietnam and around the world. As of last year, 33 out of 63 provinces and cities in Vietnam have adopted the practice with an area of 76,600 hectares, an increase of 3.6 times over to 2010.

Theo báo cáo năm 2018 của Bộ Công Thương, nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng phát triển ở Việt Nam và trên thế giới. Tính đến năm ngoái, 33 trong số 63 tỉnh và thành phố của Việt Nam đã áp dụng thực tiễn với diện tích 76.600 ha, tăng 3,6 lần so với năm 2010.

The report estimates that around 60 businesses and corporations have invested in the sector, but does not mention total estimated revenue and other similar details.

Báo cáo ước tính rằng có khoảng 60 doanh nghiệp và tập đoàn đã đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng không đề cập đến tổng doanh thu ước tính và các chi tiết tương tự khác.

New words:

1, premature (adj): /ˈprem.ə.tʃər/: happening or done too soon, especially before the natural or suitable time:

Their criticisms seem premature considering that the results aren’t yet known.

2, sprout (v): /spraʊt/  If a large number of things sprout (up), they suddenly appear or begin to exist:

New factories have sprouted up everywhere.

3, franchise (n): /ˈfræn.tʃaɪz/ a right to sell a company’s products in a particular area using the company’s name:

The company expanded rapidly during the 1980s by means of franchises.

4, merchant (n): a business that sells directly to the public either from a store

Local merchants experienced a revenue boost in the lead up to Thanksgiving.

5, expire (v): /ɪkˈspaɪər/ (of something that lasts for a fixed length of time) to end or stop being in use

My passport will expire next year.

6, niche market (n): /ˈniːʃ ˌmɑː.kɪt/  small group of people who buy a particular product that most people do not buy, especially a good quality product that makes a lot of profit:

The company make luxury cars for a small but significant niche market.

Xem thêm: Hướng dẫn viết đoạn văn về Sở thích bằng tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment

shares