Home » VN » Đà Nẵng lắp camera giám sát trên xe du lịch

Đà Nẵng lắp camera giám sát trên xe du lịch

Đại biểu chứng kiến lắp đặt camera trên xe vận chuyển du khách
Đại biểu chứng kiến lắp đặt camera trên xe vận chuyển du khách

Da Nang will install surveillance(1) cameras in 110 tour buses to add security and monitor unlicensed tour guides.

Đà Nẵng sẽ lắp đặt camera giám sát trên 110 xe buýt du lịch để tăng cường an ninh và giám sát những hướng dẫn viên du lịch không có giấy phép hành nghề.

An agreement on the installation of cameras was signed by the central city’s Department of Transport with transportation companies and tour operators on Monday.

Vào thứ Hai, một thỏa thuận về lắp đặt camera được ký bởi Sở Giao thông vận tải thành phố với các công ty vận tải và các công ty lữ hành

This will help build a “stable(2) touristic environment,” said Dang Viet Dung, Vice Chairman of Da Nang.

Điều này sẽ giúp xây dựng một “môi trường du lịch ổn định”, Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

According to companies that will run the CCTV-installed buses, such cameras will give a clear picture of professionalism or lack thereof displayed by drivers and their assistants.

Theo đó các công ty sẽ chạy các xe buýt được lắp đặt CCTV, các camera như vậy sẽ mang lại hình ảnh rõ ràng về tính chuyên nghiệp hoặc sự thiếu sót của các lái xe và trợ lý của họ.

They also add security to passengers’ belongings as camera footage can be used to investigate any loss, if needed.

Điều này cũng giúp gia tăng an toàn cho đồ đạc của hành khách bởi vì cảnh quay từ camera có thể được sử dụng để điều tra bất kỳ tổn thất nào nếu cần.

Da Nang has granted tourism transportation licenses to over 2,200 vehicles.

Đà Nẵng đã cấp giấy phép vận chuyển du lịch cho hơn 2.200 xe.

However, out of 257 30-seater buses, only 27 have surveillance cameras at present, according to Nguyen Xuan Binh, deputy director of the Da Nang Tourism Department.

Tuy nhiên, hiện nay ,trong số 257 xe buýt 30 chỗ ngồi, chỉ có 27 chiếc có camera giám sát, theo ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng.

576 xe du lịch trên 30 chỗ cam kết lắp đặt camera giám sát
576 xe du lịch trên 30 chỗ cam kết lắp đặt camera giám sát

Privacy concerns

Mối quan ngại về quyền riêng tư

On the other hand, many tourism agencies are concerned that installation and operation of such cameras would violate passengers’ privacy, boost costs and not suit vehicles that are constantly in use.

Mặt khác, nhiều hãng du lịch lo ngại rằng việc lắp đặt và vận hành các camera đó sẽ vi phạm quyền riêng tư của hành khách, tăng chi phí và không phù hợp với các phương tiện liên tục được sử dụng.

Since there is no regulation specifically dealing with the installation of such devices, it has to be a voluntary decision.

Vì không có quy định cụ thể đối với việc cài đặt các thiết bị như vậy, nên nó phải dựa trên sự tự nguyện.

Che Viet Dong, a tour guide, supported the installation of CCTV cameras. At a meeting of tourism companies on August 11, he noted that the cameras would prevent foreign tour guides from working illegally.

Che Viet Dong, hướng dẫn viên du lịch, người hỗ trợ lắp đặt camera CCTV. Tại một cuộc họp của các công ty du lịch vào ngày 11 tháng 8, ông lưu ý rằng camera sẽ ngăn các hướng dẫn viên du lịch nước ngoài làm việc bất hợp pháp.

Many Vietnamese tour guides disregard their own contracts and deliberately(3) let foreign guides lead tours instead, he said.

Nhiều hướng dẫn viên du lịch Việt Nam bỏ qua các cam kết của họ và cố tình để các hướng dẫn viên nước ngoài thay thế dẫn đầu các tour du lịch, ông nói.

It is illegal for foreign tour guides to work in Vietnam.

Hướng dẫn viên du lịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam là bất hợp pháp

Unlicensed tour guides is a persistent problem at many travel destinations like the northern province of Quang Ninh, home to Ha Long Bay, and Khanh Hoa Province in central Vietnam, home to popular beach town Nha Trang.

Hướng dẫn viên du lịch không có giấy phép là một vấn đề dai dẳng tại nhiều điểm đến du lịch như tỉnh phía bắc Quảng Ninh, có Vịnh Hạ Long, và tỉnh Khánh Hòa ở miền Trung Việt Nam, nơi có thành phố biển nổi tiếng Nha Trang

Some foreign tour guides even impart(4) false information.

Một số hướng dẫn viên du lịch nước ngoài thậm chí truyền đạt thông tin sai lệch.

One Chinese private guide was found claiming that the ao dai, Vietnam’s traditional dress, was actually a qipao, a Chinese traditional garment.

Một hướng viên riêng người trung quốc đã từng bị phát giác khi tự cho rằng áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam, thực sự là một cái yếm, một loại quần áo truyền thống của Trung Quốc.

Vietnam was part of China, the guide told Chinese visitors at the Da Nang Museum early this year.

Và Việt Nam là một phần của Trung Quốc, người hướng dẫn viên này nói với du khách Trung Quốc tại Bảo tàng Đà Nẵng vào đầu năm nay.

A similar incident also occurred in 2016 where another Chinese tour guide told visitors that China owned Vietnam 14 centuries ago and that Vietnam still had to pay tribute to it, as an independent state.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào năm 2016, nơi một hướng dẫn viên Trung Quốc khác đã nói với du khách rằng 14 thế kỷ trước Việt Nam thuộc một bộ phận của Trung Quốc và Việt Nam vẫn phải triều cống cho nó, như một nhà nước độc lập.

Da Nang has been attracting increasing numbers of visitors every year.

Đà Nẵng đang thu hút một số lượng du khách gia tăng mỗi năm.

According to local tourism agencies, in the first half of 2018, the city saw an impressive influx of over four million visitors, 30 percent up from a year ago. Of these, 1.6 million were foreigners.

Theo các hãng du lịch địa phương, trong nửa đầu năm 2018, thành phố đã chứng kiến một dòng khách du lịch ấn tượng với hơn 4 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, có 1,6 triệu người nước ngoài.

Xem thêm: Bài tập thì tương lai hoàn thành

  1. Surveillance (noun): sự giám sát

The police have kept the nightclub under surveillance because of suspected illegal drug activity.

More banks are now installing surveillance cameras.

  1. Stable (adj): ổn định, vững vàng

If the foundations of the house aren’t stable, collapse is possible.

The hospital said she was in a stable condition (= not likely to get worse) following the operation.

  1. Deliberately (adv): cố tình

I’m sure he says these things deliberately to annoy me.

  1. Impart (verb): truyền đạt, phổ biến

I was rather quiet as I didn’t feel I had much wisdom to impart on the subject.

 

 

 

Rate this post

2 comments

  1. Cho em hỏi nguồn của website là lấy báo nước ngoài dịch qua tiếng việt hay sao ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *