Home Việt Nam Kiên Giang đề nghị dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Kiên Giang đề nghị dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

by Admin

Kien Giang authorities want the government to make Phu Quoc Island an economic zone pending(1) the passage of the law on special economic zones.

Chính quyền Kiên Giang muốn chính phủ quy hoạch đảo Phú Quốc thành một khu kinh tế trong quá trình chờ thông qua luật về đặc khu kinh tế.

In a recent letter to Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, the southern province said the plan to make Phu Quoc a special economic zone(2) (SEZ) should be kept in abeyance(3) until the SEZ bill is passed by the National Assembly.

Trong một lá thư gần đây gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh miền nam này cho biết kế hoạch xây dựng Phú Quốc thành đặc khu kinh tế (SEZ) sẽ tạm thời hoãn lại cho đến khi dự luật SEZ được Quốc hội thông qua.

It also sought permission to draw up a new socio-economic development plan for the island which would turn it into the Phu Quoc Economic Zone instead.

Tỉnh cũng đã xin phép để vạch ra một kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mới cho hòn đảo, sẽ thay đổi nó thành khu kinh tế Phú Quốc.

phú quốc kiên giang

The plan to turn Phu Quoc into an SEZ was first approved in August 2018 with areas earmarked(3) for urban development, tourism, services, housing, agricultural and forestry development, and specialized areas for airports, seaports and non-tariff zones.

Kế hoạch biến Phú Quốc thành SEZ lần đầu tiên được phê duyệt vào tháng 8 năm 2018 với các khu vực dành cho phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, nhà ở, phát triển nông lâm nghiệp và các khu vực chuyên biệt cho sân bay, cảng biển và khu phi thuế quan.

Province authorities drafted a number of plans based on this. But the SEZ bill(5) was shelved(6) late last year and has yet to be brought back to the National Assembly’s legislative(7) agenda, resulting in these plans lacking a legal basis.

Chính quyền tỉnh đã soạn thảo một số kế hoạch dựa trên điều này. Nhưng dự luật SEZ đã bị hoãn vào cuối năm ngoái và vẫn chưa được đưa trở lại chương trình nghị sự lập pháp của Quốc hội, dẫn đến các kế hoạch này thiếu cơ sở pháp lý.

The plans for the overall development of Phu Quoc Island approved by the government in 2004 are no longer appropriate, according to provincial authorities.

Theo chính quyền tỉnh, các kế hoạch cho sự phát triển chung của đảo Phú Quốc được chính phủ phê duyệt năm 2004 không còn phù hợp.

An economic zone should have separate economic space with a favorable environment for business and investment, an area of at least 100 square kilometers (38.6 square miles), a suitable geographical position for regional economic development, and good connectivity with key national and international transportation routes.

Một khu kinh tế nên có không gian kinh tế riêng biệt với một môi trường thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư, có diện tích ít nhất 100 kilômét vuông (38,6 dặm vuông), một vị trí địa lý phù hợp cho sự phát triển kinh tế khu vực, và khả năng kết nối tốt với các tuyến đường giao thông quốc gia và quốc tế chủ chốt .

An economic zone also enjoys a number of preferential treatments in, but to a lesser degree than the proposed SEZs.

Một khu kinh tế cũng được hưởng một số biện pháp ưu đãi trong các ngành công nghiệp ưu tiên và thuế, nhưng ở mức độ thấp hơn so với các đặc khu kinh tế được đề xuất.

Vietnam has a number of economic zones such as Chu Lai, Vung Ang, Dung Quat, and Nhon Hoi in the central region and Dinh Vu-Cat Hai in the northern port city of Hai Phong.

Việt Nam có một số khu kinh tế như Chu Lai, Vũng Áng, Dung Quất, và Nhơn Hội ở miền trung và Đình Vũ-Cát Hải ở thành phố cảng phía bắc Hải Phòng.

In October 2017 the National Assembly started discussing the law on setting up special economic zones in three strategic locations with greater incentives and fewer restrictions, Van Don in northern Quang Ninh Province, Bac Van Phong in central Khanh Hoa Province, and Phu Quoc in southern Kien Giang Province.

Vào tháng 10 năm 2017, Quốc hội đã bắt đầu thảo luận về luật thành lập đặc khu kinh tế tại ba địa điểm chiến lược với nhiều ưu đãi hơn và ít hạn chế hơn, Vân Đồn ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở trung tâm tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc ở phía Nam tỉnh Kiên Giang.

But one provision in it allowing foreign investors to lease land for 99 years sparked a public outcry(8), with thousands taking to the streets to protest(9) in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City, and several provinces in June 2018.

Nhưng một điều khoản trong đó cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong 99 năm đã gây ra sự phản đối công khai, với hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh vào tháng 6 năm 2018.

The police detained hundreds of protesters and said they had uncovered evidence the protests were anti-state actions incited by organizations based in other countries using false, distorted information about the proposed law.

Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình và cho biết họ đã phát hiện ra bằng chứng các cuộc biểu tình là các hành động chống nhà nước do các tổ chức ở các nước khác sử dụng thông tin sai lệch, thông tin bị bóp méo về dự luật.

Dozens of protesters were sentenced to jail for inciting violence in Binh Thuan and Dong Nai provinces.

Hàng chục người biểu tình đã bị kết án tù vì kích động bạo lực ở tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai.

The law, initially scheduled to be passed that month, was postponed to subsequent(10) sessions and then shelved.

Luật ban đầu dự kiến được thông qua vào tháng đó, tuy nhiên đã bị hoãn lại các phiên tiếp theo và sau đó tạm gác lại.

New words:

1, pending (adj): /ˈpen.dɪŋ/ about to happen or waiting to happen:

The pending releases of the prisoners are meant to create a climate for negotiation.

2, special economic zone: (SEZ) an area with particular economic advantages, for example lower taxes than the rest of the country, to encourage investment and development there:

Next to the airport is a vast special economic zone, an enclave of relative economic freedom designed to attract investors.

3, abeyance (n): /əˈbeɪ.əns a state of not happening or being used at present:

Hostilities between the two groups have been in abeyance since last June.

4, earmark (v):  /ˈɪə.mɑːk/ to keep or intend something for a particular purpose:

Five billion dollars of this year’s budget is already earmarked for hospital improvements.

5, bill (n): /bɪl/a formal statement of a planned new law that is discussed before being voted on:

When a bill is passed in Parliament it becomes law.

6, shelve (v):  /ʃelv/ to not take action on something until a later time:

I’ve had to shelve my plans to buy a new car, because I can’t afford it at the moment.

7, legislative (adj): /ˈledʒ.ɪ.slə.tɪv/ relating to laws and the process of making laws:

Congress is the legislative branch of government.

8, outcry (n): /ˈaʊt.kraɪ/ a strong expression of anger and disapproval about something, made by a group of people or by the public:

The release from prison of two of the terrorists has provoked a public outcry.

9, protest (n): /ˈprəʊ.test/ a strong complaint against something, or the act of complaining strongly about it:

Local entrepreneurs banded together and called a strike to protest against an increase in local taxes.

10, subsequent (adj): /ˈsʌb.sɪ.kwənt/ happening after something else:

Everything I do makes me better at each subsequent thing.

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh: Hướng dẫn phiên âm và ghi nhớ

You may also like

Leave a Comment