Home Thế giới Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

by Admin

Daniel Kritenbrink has become the first ever U.S. ambassador(1) to Vietnam to visit the Truong Son Cemetery for soldiers killed in the Vietnam War.

Daniel Kritenbrink đã trở thành đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam đến thăm Nghĩa trang Trường Sơn nơi dành cho những người lính thiệt mạng trong Chiến tranh Việt Nam.

More than 10,000 Vietnamese soldiers(2) killed during the war (1955-1975) were laid to rest in the cemetery in Gio Linh District, Quang Tri Province in central Vietnam.

Hơn 10.000 lính Việt Nam thiệt mạng trong trận chiến tranh (1955-1975) được đưa vào an nghỉ tại nghĩa trang ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ở miền trung Việt Nam.

Kritenbrink’s visit to the place to pay respects to the fallen troops(3) on Tuesday afternoon came as part of an official visit to the province, a major theater of war.

Chuyến thăm của Kritenbrink vào chiều thứ ba để tỏ lòng kính trọng với những người lính đã ngã xuống là một phần của chuyến thăm chính thức tới Quảng Trị, một chiến trường lớn trong cuộc chiến.

He performed traditional Vietnamese rituals(4) including burning incense sticks and striking a bell.

Ông đã thực hiện các nghi lễ truyền thống của Việt Nam bao gồm đốt nhang và thỉnh chuông.

đại sứ hóa kỳ đến thăm việt nam

Joining him was Quang Tri’s Vice Chairman Hoang Nam.

Tham gia cùng ông là ông Hoàng Nam, phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị.

Quang Tri was a center for American military bases and principal battleground(5) during the 1968 Tet Offensive, as well as the location of the demilitarized zone that separated the North and South Vietnam.

Quảng Trị là một trung tâm các căn cứ quân sự và chiến trường chính của Hoa Kỳ trong cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, cũng như là vị trí của khu phi quân sự ngăn cách miền bắc và nam Việt Nam.

Kritenbrink also visited Hien Luong Bridge on the Ben Hai River, once the boundary dividing the country.

Kritenbrink cũng ghé thăm cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, từng là ranh giới chia cắt đất nước.

The Geneva Agreements signed in 1954, which led to the French colonialists withdrawing from Indochina, including Vietnam, also divided Vietnam at the 17th Parallel. The division lasted 21 years.

Hiệp định Genève được ký năm 1954, dẫn đến việc thực dân Pháp rút khỏi Đông Dương, bao gồm cả Việt Nam, cũng chia rẽ Việt Nam tại vĩ tuyến 17. Sự phân chia kéo dài 21 năm.

The ambassador said the key message of his visit was for the two nations to heal the wounds of war and work together to overcoming its consequences.

Qua chuyến thăm, đại sứ muốn gửi thông điệp chính rằng mong muốn hai quốc gia hàn gắn vết thương chiến tranh và cùng nhau khắc phục hậu quả của nó.

New words:

1, ambassador (n): an official who represents his or her own country in a foreign country:

The ambassador has offered to act as a go-between for the two countries involved in the conflict.

2, soldier (n): /ˈsəʊl.dʒər/  a person who is in an army and wears its uniform, especially someone who fights when there is a war:

Soldiers were patrolling the streets.

3, troop (n): /truːp/ soldiers on duty in a large group

Traditionally, United Nations troops have been deployed only in a peacekeeping role.

4, ritual (n): /ˈrɪtʃ.u.əl/ a set of actions or words performed in a regular way, often as part of a religious ceremony

Coffee and the newspaper are part of my morning ritual.

5, battleground (n): /ˈbæt.əl.ɡraʊnd/ a place where an argument or competition is happening

Pennsylvania and Ohio are key battlegrounds in this year’s election.

Xem thêm: #12 Các Thì trong tiếng Anh: TÓM TẮT dễ nhớ, dễ học (Update)

You may also like

Leave a Comment

shares