Home Việt Nam Cô gái Việt bị bắt vì mang nem chua dính virus

Cô gái Việt bị bắt vì mang nem chua dính virus

by Admin

Japanese police have arrested a Vietnamese exchange student for illegally carrying fermented pork rolls containing the African swine fever virus into the country.

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một du học sinh người Việt Nam vì mang trái phép nem chua có chứa virus dịch tả lợn châu Phi.

Hac Thi Phuong Linh, 23, is being held at a police station in Tokyo for violating the quarantine law, her family said.

Gia đình cô Hắc Phương Linh cho biết cô gái 23 tuổi này đang bị giam giữ tại một đồn cảnh sát ở Tokyo vì vi phạm luật kiểm dịch.

She was caught at Haneda International Airport on June 13 trying to bring in 10 kilograms of the pork rolls (nem chua) and 360 fetal duck eggs into Japan without declaring(1) them.

Cô bị bắt tại sân bay quốc tế Haneda vào ngày 13 tháng 6 khi cố gắng mang 10 kg nem chua và 360 quả trứng vịt lộn vào Nhật Bản mà không khai báo.

Both items require quarantining(2) before entry into Japan.

Cả hai vật phẩm này đều được yêu cầu phải kiểm dịch trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

dịch tả lợn châu phi

After testing, Japanese authorities revealed that the pork rolls contained the virus that causes the incurable(3) African swine fever in all pig species.

Sau khi kiểm tra, các nhà chức trách Nhật Bản tiết lộ rằng trong nem chua có chứa virus gây ra dịch tả lợn không thể chữa được ở tất cả các loài lợn.

It causes hemorrhagic fever with a 100 percent mortality(4) rate. There is currently no cure for the disease though humans are not affected by it.

Nó gây sốt xuất huyết với tỷ lệ tử vong 100 phần trăm. Hiện tại không có cách chữa trị căn bệnh này mặc dù con người không bị ảnh hưởng bởi nó.

This is the first case of pork containing the virus caught in Japan.

Đây là trường hợp đầu tiên thịt lợn chứa virus bị bắt ở Nhật Bản.

Her husband told VnExpress that police came to their home last Sunday and arrested her. She is being held at a police station in Tokyo, he said. “Authorities summoned(5) the family for questioning on Wednesday.

Chồng của cô nói với VnExpress rằng cảnh sát đã đến nhà của họ vào Chủ nhật tuần trước và bắt giữ cô. Cô ấy đang bị giam giữ tại một đồn cảnh sát ở Tokyo, anh ấy cho biết thêm: “Các nhà chức trách đã triệu tập gia đình để thẩm vấn vào thứ Tư”.

He and his wife have been married for just over a year and recently had a baby. His mother-in-law flew in with Linh to help take care of the child and so they wanted to bring some extra food to save money, he said.

Anh và vợ đã kết hôn được hơn một năm và gần đây đã có một đứa con. Mẹ vợ anh bay vào cùng Linh để giúp chăm sóc đứa trẻ và vì vậy họ muốn mang thêm một ít thức ăn để tiết kiệm tiền.

According to Tokyo Broadcasting System Television, Linh told the police that the pork rolls were made by her mother for personal use, but the police suspected they were for selling to others.

Theo Đài truyền hình hệ thống phát thanh Tokyo, Linh nói với cảnh sát rằng nem chua là do mẹ cô làm để cho gia đình cô, nhưng cảnh sát nghi ngờ chúng là để bán cho người khác.

During the interrogation(6), she admitted that she was planning to sell the rolls online.

Trong cuộc thẩm vấn, cô thừa nhận rằng cô đang lên kế hoạch bán nem chua qua mạng.

After the African swine fever epidemic broke out in Vietnam last February, several countries, including Japan, imposed a ban on pork products from the country.

Sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Việt Nam vào tháng 2 năm ngoái, một số quốc gia bao gồm cả Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm đối với các sản phẩm thịt lợn từ nước này.

Passengers carrying raw or processed foods to Japan from Vietnam must have a certificate of safety, failing which they face three years’ imprisonment or a fine of 1 million yen ($8,900).

Hành khách mang thực phẩm sống hoặc chế biến từ Việt Nam đến Nhật Bản đều phải có giấy chứng nhận an toàn, không là sẽ bị phạt tù ba năm hoặc phạt tiền là 1 triệu yên (khoảng 8,900 đôla).

Data from the World Organization for Animal Health showed that as of July 18 there were new or ongoing outbreaks of the disease in 14 countries and territories: Bulgaria, Hungary, Latvia, Moldova, Poland, Romania, Russia and Ukraine in Europe, Cambodia, China, North Korea, Laos, and Vietnam in Asia, and South Africa in Africa.

Dữ liệu từ Tổ chức Thú y Thế giới cho thấy, kể từ ngày 18 tháng 7, đã có những đợt dịch mới hoặc đang diễn ra ở 14 quốc gia và vùng lãnh thổ: Bulgaria, Hungary, Latvia, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga và Ukraine ở Châu Âu, Campuchia, Trung Quốc , Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam ở Châu Á và Nam Phi ở Châu Phi.

Xem thêm: Những điểm đến đẹp ở vùng ‘đệ nhất danh trà’ Thái Nguyên

New words:

1, declare (v): /dɪˈkleər/ to announce something clearly, firmly, publicly, or officially:

They declared their support for the proposal

2, quarantine (n): /ˈkwɒr.ən.tiːn/ a period of time during which an animal or person that might have a disease is kept away from other people or animals so that the disease cannot spread:

The horse had to spend several months in quarantine when it reached Britain.

3, incurable (adj): /ɪnˈkjʊə.rə.bəl/ not able to be cured:

Parkinson’s disease is a debilitating and incurable disease of the nervous system.

4, mortality (n): /mɔːˈtæl.ə.ti/ the way that people do not live for ever:

Her death made him more aware of his own mortality.

5, summon (v): /ˈsʌm.ən/ to order someone to come to or be present at a particular place, or to officially arrange a meeting of people:

General Rattigan summoned reinforcements to help resist the attack.

6, interrogation (n): /ɪnˌter.əˈɡeɪ.ʃən/ a process of asking someone a lot of questions for a long time in order to get information, sometimes using threats or violence:

One by one they were taken for interrogation.

Xem thêm: Bài tập Câu tường thuật, câu gián tiếp

You may also like

Leave a Comment

shares