Home Việt Nam Những điểm đến đẹp ở vùng ‘đệ nhất danh trà’ Thái Nguyên

Những điểm đến đẹp ở vùng ‘đệ nhất danh trà’ Thái Nguyên

by Admin

Thai Nguyen is famed for its tea, but the province has many other natural attractions still pristine(1).

Thái Nguyên nổi tiếng với đặc sản trà, nhưng tỉnh này cũng có rất nhiều điểm tham quan du lịch tự nhiên khác vẫn còn nguyên sơ.

Thai Nguyen is virtually a synonym for tea in Vietnam, and this seems to have kept several other beautiful places in the northern province away from the tourism spotlight(2).

Nhắc tới Thái Nguyên có nghĩa là nhắc tới trà ở Việt Nam, và điều này dường như khiến cho một số địa điểm đẹp khác ở tỉnh phía bắc này cách xa ánh đèn du lịch.

Just 80 km from Hanoi, the province is a gateway(3) to the beautiful northeastern part of the country, including Ha Giang, Ba Be Lake in Bac Kan and Ban Gioc Waterfall in Cao Bang on the China-Vietnam border.

Chỉ cách Hà Nội khảng 80 km, tỉnh này là cửa ngõ phía đông bắc xinh đẹp của đất nước, bao gồm Hà Giang, hồ Ba Bể ở Bắc Kạn và thác Bản Giốc ở Cao Bằng, biên giới Trung Quốc-Việt Nam.

But it is best known for producing the nation’s finest teas.

Nhưng nó nổi tiếng với việc sản xuất các loại trà tốt nhất của đất nước.

Before 1882, tea was grown by local famers in highland areas and valleys surrounded by giant mountains. Then, about half of harvested leaves were used for drinking fresh tea, and the rest was processed and preserved.

Trước năm 1882, những người nông dân địa phương trồng trà ở các vùng cao và các thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi khổng lồ. Sau đó, khoảng một nửa số lá thu hoạch được sử dụng để uống trà tươi, phần còn lại được chế biến và bảo quản.

hồ núi cốc

In 1882, the French began establishing huge tea estates and using machines and modern cultivation techniques that saw output soar. The province started growing black tea for the Western European market and Chinese green tea for Northern Africa on an industrial scale.

Năm 1882, người Pháp bắt đầu thiết lập những khu sản xuất trà khổng lồ và sử dụng máy móc và kỹ thuật canh tác hiện đại khiến sản lượng tăng vọt. Tỉnh bắt đầu trồng trà đen cho thị trường Tây Âu và trà xanh Trung Quốc cho Bắc Phi ở quy mô công nghiệp.

Around 16 km to the west of downtown Thai Nguyen, the Nui Coc Lake stands pristine thanks to its low profile.

Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 16 km về phía tây, hồ Núi Cốc vẫn nguyên sơ bởi khá ít thông tin.

This 25 square kilometer lake is associated with the legendary(4) love story of Coc, a boy from a poor family and Cong, a girl from a rich mandarin(5) family. Despite being deeply in love with each other, they were not allowed to marry each other due to the difference in their social status.

Hồ này rộng 25 km2 gắn liền với câu chuyện tình yêu huyền thoại của Cốc, một chàng trai từ một gia đình nghèo và Công, một cô gái từ một gia đình quan lại giàu có. Mặc dù rất yêu nhau nhưng họ không được phép kết hôn với nhau do sự khác biệt về địa vị xã hội.

Coc played the flute to call Cong to his room, but she was not allowed to leave the house to meet him. Coc waited for his lover until he died and turned into the Coc Mountain.

Cốc thổi sáo để gọi Công đến chỗ anh, nhưng cô không được ra khỏi nhà để gặp anh. Cốc chờ người yêu cho đến khi chết và biến thành núi Cốc.

Meanwhile, Cong cried day and night after she heard of her lovers’ fate(6). Her tears seeped to the ground and started flowing as a stream called the ‘Cong’ River.

Trong khi đó, Công đã khóc suốt ngày đêm sau khi nghe tin về số mệnh của người cô yêu. Nước mắt cô tuôn rơi xuống đất và bắt đầu chảy như một dòng suối được gọi là dòng sông Công.

Nui Coc Lake has 89 islets of several shapes and sizes rising from its emerald waters. It is sometimes called ‘the miniature Ha Long Bay.’ Tourists can take a boat trip to visit these islets and discover a 200-year old house on Nui Cai Islet which has some precious artefacts(7).

Hồ Núi Cốc có 89 đảo nhỏ với nhiều hình dạng và kích cỡ nổi lên từ nước ngọc lục bảo. Đôi khi nó được gọi là Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Du khách có thể đi thuyền đến thăm những đảo nhỏ này và khám phá một ngôi nhà 200 năm tuổi trên đảo Núi Cái, nơi có một số đồ tạo tác quý giá.

The Nam Rut Waterfall in Vo Nhai District, named in the language of the Tay ethnic minority, means “falling rain.” The waterfall forms only during the rainy season, cascading from a height of 30 meters into the Than Sa River below.

Thác Nậm Rứt ở huyện Võ Nhai, được đặt tên theo ngôn ngữ của dân tộc Tày, có nghĩa là “mưa rơi”. Thác chỉ hình thành trong mùa mưa, thác chảy từ độ cao 30 mét xuống sông Thần Sa bên dưới.

Cua Tu, literally translated as the Death Gate, has been overlooked by tourists and trekkers for years due to its secluded location. It gets its name, locals say, because there is only one path up and down.

Cửa Tử, dịch theo nghĩa đen là Cổng tử thần, đã bị khách du lịch và người đi bộ bỏ qua trong nhiều năm do vị trí hẻo lánh của nó. Theo như người dân địa phương cho biết tên của nó mang một ý nghĩa, bởi vì chỉ có một con đường lên xuống.

At Cua Tu, cliffs and white water runoffs amidst mountains and forests combine to make a beautiful and challenging landscape.

Tại Cửa Tử, những vách đá và dòng nước trắng xóa giữa núi và rừng kết hợp lại tạo nên một cảnh quan đẹp và đầy thách thức.

The name Cua Tu is rooted in a legend about a faithful couple willing to overcome all difficulties to be together. Around 45 kilometers from downtown Thai Nguyen, Cua Tu is a good place for those who enjoy the adventure of exploring a new place.

Cái tên Cửa Tử bắt nguồn từ một truyền thuyết về một cặp vợ chồng chung thủy sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để được ở bên nhau. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 45 km, Cửa Tử là một nơi phù hợp cho những ai thích phiêu lưu khám phá một địa điểm mới.

However, trekkers should take advice from tour operators or contact local residents to ensure a safe trek.

Tuy nhiên, người du khách nên lấy lời khuyên từ các công ty lữ hành hoặc liên hệ với người dân địa phương để đảm bảo chuyến đi an toàn.

Xem thêm: Ngành dược mỹ phẩm Việt chuẩn bị đón “lính mới” Matsumoto Kiyoshi

New words:

1, pristine (adj): /ˈprɪs·tin, prɪˈstin/ original and pure; not spoiled or worn from use:

The car seemed to be in pristine condition.

2, spotlight (n): /ˈspɒt.laɪt/ (of a person) receiving a lot of public attention:

The senator has been in the spotlight recently since the revelation of his tax frauds.

3, gateway (n): /ˈɡeɪt.weɪ/ (gateway to somewhere) a place through which you have to go to get to a particular area:

Manchester is known as the gateway to the north.

4, legendary (adj): /ˈledʒ.ən.dri/ of or relating to an old story or set of stories from ancient times, or the stories that people tell about a famous event or person:

He became editor of the legendary Irish journal “The Bell”.

5, mandarin (n): ˈmæn.dər.ɪn/ a person who has a very important job in the government, and who is sometimes considered to be too powerful:

It often seems that true power lies with the Civil Service mandarins, rather than MPs and cabinet ministers.

6, fate (n): /feɪt/ what happens to a particular person or thing, especially something final or negative, such as death or defeat:

We want to decide our own fate.

7, artifact (n):  /ˈɑː.tə.fækt/ an object that is made by a person, such as a tool or a decoration, especially one that is of historical interest:

The museum’s collection includes artefacts dating back to prehistoric times.

Xem thêm: Stt, tus Buồn tâm trạng về tình yêu, cuộc sống và gia đình!

You may also like

Leave a Comment

shares