Home Việt Nam Các điểm đến du lịch ở Việt Nam trở nên hiu quạnh vì dịch bệnh Corona

Các điểm đến du lịch ở Việt Nam trở nên hiu quạnh vì dịch bệnh Corona

by Phạm Thư

Many popular tourist destinations, which are always favorite destinations of Chinese tourists, were not crowded as usual amid fears for the nCoV outbreak.

Rất nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, là những điểm đến ưa thích của khách du lịch Trung Quốc, đã không còn đông đúc như thường lệ trong nỗi sợ hãi dịch bệnh nCoV bùng phát.

January and February are always the peak travel season of the year, which coincides with Tet, or the Lunar New Year holiday, Vietnam’s biggest and most important festival.

Tháng Một và tháng Hai luôn là mùa cao điểm du lịch trong năm, trùng với kỳ nghỉ lễ Tết, hay Tết Nguyên Đán, lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam.

But the UNESCO heritage site Ha Long Bay in northern Vietnam and beach resort localities Nha Trang and Da Nang in central Vietnam were left deserted as Vietnam suspended all flights to and from China and stopped receiving Chinese tourists as well as suspended all spring festivals amid the fast-spreading epidemic.

Nhưng điểm đến di sản UNESCO Vịnh Hạ Long tại miền Bắc và khu bãi biển nghỉ mát tại Nha Trang và Đà Nẵng ở miền Trung VIệt Nam đã (gần như) bị bỏ hoang khi VIệt Nam đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và từ Trung Quốc và ngừng nhận khách du lịch Trung Quốc cũng như hoãn tất cả các lễ hội mùa xuân giữa thời điểm dịch bệnh lan truyền nhanh chóng này.

On Sunday morning, Ha Long Bay in Quang Ninh Province, famous for overnight cruises, had nice weather, but much less tourists, especially in Tuan Chau Wharf. Le Thanh, a tourist, said that there are only a few groups of tourists, including Vietnamese, South Korean and European.

Vào sáng Chủ Nhật, Vịnh Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh, nổi tiếng với những chuyến tham quan bằng thuyền qua đêm, có thời tiết đẹp, nhưng ít khách du lịch hơn nhiều, đặc biệt tại Bến Tuần Châu. Lê Thanh, một khách du lịch, cho biết chỉ có một vài nhóm khách du lịch, bao gồm khách Việt Nam, Nam Triều Tiên và châu Âu.

“Tuan Chau Wharf where all boat trips to the bay begin is especially deserted, with only a few groups of tourists walking along the road to the dock in the morning, rather than crowded, queuing in long lines like last year I went,” he said.

“Bến Tuần Châu, nơi mà tất cả các chuyến du lịch bằng thuyền đến vịnh khởi hành đặc biệt vắng vẻ, với chỉ một vài nhóm khách du lịch đi dạo trên đường đến bến cảng vào buổi sáng, vắng hơn hẳn so với năm ngoái hồi tôi đến thì đông đúc, xếp hàng dài,” anh cho biết.

các bãi biển vắng vẻ vì dịch bệnh

Pham Dinh Huynh, deputy head of Ha Long Bay management board, said the number of visitors to the bay has witnessed a dramatic decrease. “On Sunday, Ha Long welcomed 4,300 visitors, including 650 Vietnamese and the rest being European visitors. Before last Friday, the bay welcome about 6,000 – 8,000 visitors a day.”

Phạm Đình Huỳnh, phó trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long, cho biết số lượng khách du lịch ghé thăm vịnh đã giảm mạnh. “Vào Chủ Nhật, Hạ Long đón 4,300 khách du lịch, bao gồm 650 khách VIệt Nam và số còn lại là khách châu Âu. Trước thứ Sáu tuần trước, vịnh đón khoảng 6,000 – 8,000 khách mỗi ngày.”

Some local boat owners said every year after Tet visitors to Ha Long Bay are mainly from China. Therefore, when the government suspended entry and exit procedures at Mong Cai border gate last Friday to prevent the coronavirus epidemic, the number of tourists showed clear signs of slowing down.

Một số chủ thuyền địa phương chia sẻ rằng mỗi năm sau kỳ nghỉ Tết khách du lịch đến Vịnh Hạ Long thường đến từ Trung Quốc. Vì vậy, khi chính phủ dừng các hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái vào thứ Sáu tuần trước để ngăn chặn bệnh dịch corona, số khách du lịch có dấu hiệu giảm dần.

After local authorities stopped all activities to bring Chinese tourists to Khanh Hoa Province since last Tuesday, resort town Nha Trang, one of the country’s most visited destinations by Chinese tourists, is now mainly occupied by Russian, South Korean and Vietnamese visitors.

Sau khi chính quyền địa phương dừng mọi hoạt động để đưa khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa kể từ thứ Ba tuần trước, khu nghỉ dưỡng Nha Trang, một trong số điểm đến được khách Trung Quốc ghé thăm nhiều nhất của đất nước, giờ là điểm đến của khách Nga, Nam Triều Tiên và Việt Nam là chủ yếu.

Phan Anh, a Hanoian, who visited Nha Trang during Tet with his family, said that Nha Trang became deserted and quiet and almost all tourists wore face masks to engage in outdoor activities.

Phan Anh, người Hà Nội, đã ghé thăm Nha Trang trong dịp Tết cùng gia đình mình, cho biết Nha Trang trở nên hoang vắng và tĩnh lặng và hầu hết tất cả các khách du lịch đều đeo mặt nạ để tham gia các hoạt động ngoài trời.

Anh Tuyet, the owner of Tuyet’s hotel on Nguyen Thi Dinh Street, said the number of booking rooms at her hotel reduced by 50 percent year-on-year.

Ánh Tuyết, chủ khách sạn Tuyết trên đường Nguyễn Thị Định, chia sẻ rằng lượng đặt phòng tại khách sạn của mình giảm xuống 50% so với năm ngoái.

Popular tourist attractions in Nha Trang, which are always visited by Chinese tourists such as the Ponagar Tower and Hon Chong tourist area, were no longer crowded as before.

Những điểm đến du lịch nổi tiếng tại Nha Trang, luôn được ghé thăm bởi khách Trung Quốc như tháp Ponagar và khu du lịch Hòn Chông, không còn đông đúc như ngày xưa.

Nguyen Tan Dung, deputy director of Khanh Hoa Relics Conservation Center, said these attractions always received about 11,000 visitors a day on average. In the last five days, the number of visitors were only 3,000 and it is expected to decrease every day. Many souvenir shops and eateries were closed.

Nguyễn Tấn Dũng, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa, cho biết những điểm tham quan này đón khoảng trung bình 11,000 khách du lịch một ngày. Trong vòng 5 ngày qua, số khách du lịch chỉ là 3,000 và con số có thể sẽ tiếp tục giảm hàng ngày. Rất nhiều cửa hàng đồ lưu niệm và quán ăn đã đóng cửa.

Nha Trang, well known for its beaches and scuba diving, is a popular destination among Chinese nationals. It helped draw 2.4 million visitors to Khanh Hoa last year, a major share of them Chinese arrivals.

Nha Trang, nổi tiếng với những bãi biển và hoạt động lặn, là một điểm du lịch nổi tiếng đối với những khách Trung Quốc. Nơi đây giúp thu hút 2,4 triệu khách du lịch đến Khánh Hòa vào năm ngoái, và phần lớn của con số này là từ Trung Quốc.

Khanh Hoa is one of three localities in Vietnam to have declared a coronavirus epidemic. Thanh Hoa in the central region and Vinh Phuc in the north are the other two provinces.

Khánh Hòa là một trong 3 địa bàn ở Việt Nam tuyên bố có dịch corona. Thanh Hóa tại miền Trung và Vĩnh Phúc ở miền Bắc là 2 tỉnh còn lại.

ngành du lịch Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh

5,361 Chinese nationals including 4,800 tourists are stuck in Khanh Hoa after all flights to China were suspended from February 1 amidst the nCoV epidemic.

5,361 người quốc tịch Trung Quốc bao gồm 4,8000 khách du lịch đang kẹt tại Khánh Hòa sau khi tất cả các chuyến bay về Trung Quốc bị hủy bỏ kể từ ngày 1/2 giữa dịch bệnh nCoV.

In Da Nang City, major roads and tourist attractions were left deserted. The Da Nang Cathedral on Tran Phu Street, which draws thousands of foreign tourists (mostly Chinese and Korean) every day, and many five-star hotels have stopped receiving Chinese tourists and those from epidemic-stricken areas.

Tại thành phố Đà Nẵng, các tuyến đường chính và điểm tham quan du lịch trở nên hiu quạnh. Nhà thờ lớn Đà Nẵng trên đường Trần Phú, thu hút hàng ngàn khách du lịch nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc và Hàn Quốc) mỗi ngày, và nhiều khách sạn 5 sao đã dừng nhận khách Trung Quốc và những khách đến từ các khu vực bùng phát dịch bệnh.

Beating Asian metropolises like Tokyo, Seoul and Bangkok, Da Nang is the most popular 2020 travel destination, Google data shows.

Số liệu của Google cho thấy, đánh bại các đô thị châu Á khác như Tokyo, Seoul và Bangkok, Đà Nẵng là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất 2020.

The death toll from the epidemic has reached 426, with 425 dying in China and one in the Philippines. Aside from mainland China and Vietnam, the virus has spread to Hong Kong, Macao, Thailand, Singapore, Taiwan, Malaysia, Japan, Australia, the U.S., South Korea, France, Germany, Canada, the UAE, Nepal, Cambodia, Sri Lanka, India, the Philippines, the U.K., Russia, Finland, Nepal, Sweden, and Spain.

Số người chết vì dịch bệnh đã chạm mốc 426, với 425 người chết tại Trung Quốc và 1 người tại Philippines. Bên cạnh Trung Quốc và Việt Nam, virus đã lan truyền đến Hồng Kông, Macao, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên, Pháp, Pháp, Canada, UAE, Nepal, Campuchia, Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines, Anh, Nga, Phần Lan, Nepail, Thụy Điển, và Tây Ban Nha.

Vietnam’s government declared the nCoV an epidemic Saturday. Vietnam confirmed Tuesday morning its ninth nCoV infection case, a man who was among a group of eight workers returning from work training in Wuhan on January 17.

Chính phủ Việt Nam tuyên bố nCoV là một dịch bệnh truyền nhiễm vào thứ Bảy trước. VIệt Nam xác nhận vào sáng thứ Ba ca thứ chín nhiễm bệnh nCoV, là một người đàn ông trong nhóm 8 người lao động trở về sau cuộc tập huấn tại Vũ Hán vào 17/1.

Other confirmed cases in Vietnam are a Vietnamese-American who transited in Wuhan en route and a hotel receptionist who caught the coronavirus infection from the Chinese father-son duo.

Các ca nhiễm bệnh tại Việt Nam còn lại là một người Việt kiều Mỹ đã quá cảnh tại Vũ Hán và một nhân viên lễ tân khách sạn bị nhiễm corona từ cặp cha-con người Trung Quốc.

Li Zichao, the Chinese son, was discharged Tuesday morning. He is the second nCoV infection patient to be discharged from hospital. The first one is Vietnamese woman Nguyen Thu Trang, 25, a native of central Thanh Hoa Province.

Li Zichao, người con trai Trung Quốc, đã được ra viện vào sáng thứ Ba. Anh là bệnh nhân nhiễm nCoV thứ hai được xuất viện. Người đầu tiên là người phụ nữ Việt Nam tên Nguyễn Thu Trang, 25 tuổi, người dân thuộc tỉnh miền Trung Thanh Hóa. 

The government has deployed various measures to combat the virus, including halting all flights to coronavirus-hit areas in China, suspending visas for visitors from those regions, quarantining Chinese workers returning to Vietnam after the Lunar New Year holiday and suspending spring festivities, while temporarily closing schools.

Chính phủ đã triển khai hàng loạt biện pháp để chiến đấu chống lại virus, bao gồm tạm dừng tất cả chuyến bay từ những vùng có lây nhiễm corona tại Trung Quốc, tạm ngưng cấp visa cho các khách du lịch từ những khu vực đó, cách ly người lao động Trung Quốc quay trở về Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và hoãn các hoạt động lễ hội mùa xuân, trong khi đóng cửa trường học tạm thời.

Vietnam is in the midst of a tourism boom, with an all-time high of 18 million in 2019, up 16.2 percent year-on-year. With its visa waivers, the government expects 20.5 million visitors in 2020 and revenues of $35 billion, equivalent to 10 percent of GDP.

Việt Nam đang trong thời điểm bùng nổ ngành du lịch, với lượng khách du lịch cao nhất đạt được là 18 triệu vào năm 2019, tăng 16.2% so với năm trước. Với việc miễn thị thực, chính phủ mong rằng sẽ đạt được 20.5 triệu khách du lịch vào năm 2020 và thu về $35 tỷ đô la, tương đương 10% GDP.

The country welcomed around two million foreign visitors in January, a 32.8 percent increase, official data showed. Nearly 77 percent were from Asian countries.

Theo số liệu chính thức, đất nước đón khoảng 2 triệu khách du lịch nước ngoài vào tháng Một, tăng 32.8%. Gần 77% số đó đến từ các nước châu Á.

January saw tourists from China to Vietnam post record high growth, increasing 72.6 percent from a year ago to 644,700, the highest growth and accounting for one third of total foreign tourists during the first month of the new year, according to General Statistics Office.

Theo Tổng cục Thống kê, tháng Một có lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Việt Nam tăng kỷ lục, tăng 72.6% so với năm ngoái đến 664,700, là mức tăng cao nhất và chiếm đến 1/3 tổng số khách du lịch nước ngoài trong tháng đầu của năm mới.

Nguồn: VnExpress

Xem thêm: 

You may also like

4 comments

Lâm Phong 15/03/2020 - 10:09

cho em hỏi mục Việt Nam là từ tiếng việt mình dịch ra tiếng anh đúng không ạ, còn mục thế giới là bản tiếng anh gốc rồi mình dịch ra tiếng việt đúng không ạ ? em muốn học “bản gốc tiếng anh mà dịch ra tiếng việt” cho nó chuẩn nhất thì học ở phần THẾ GIỚI PHẢI KHÔNG Ạ ??

Reply
Admin 15/03/2020 - 15:14

Đúng rồi bạn ạ. Các tin bên thế giới được dịch từ các bài báo ở VOA Learning English, do người Anh viết, nên bạn có thể yên tâm học cấu trúc ngữ pháp và từ vựng nhé

Reply
Phạm Minh Viên 11/02/2020 - 15:57

“Before last Friday, the bay welcome about 6,000 – 8,000 visitors a day.”
–Cho e hỏi sao chỗ welcome này lại không có ed ạ?

Reply
Phạm Thư 11/02/2020 - 16:19

Có thể do bản gốc bị thiếu đó ạ. Đúng nguyên tắc là có ed. Mình sẽ sửa lại vào bài, cảm ơn bạn nhé!

Reply

Leave a Comment