Home Việt Nam EU ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

EU ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

by Admin

The European Union backs peaceful resolutions(1) based on international law to South China Sea problems, a senior official says.

Một quan chức cấp cao cho biết liên minh châu Âu ủng hộ các nghị quyết hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế đối với các vấn đề Biển Đông.

Federica Mogherini, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, expressed the EU’s concern about the increasing tension in the South China Sea at a press conference in Hanoi Monday.

Bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đã bày tỏ mối quan tâm của EU về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông tại cuộc họp báo ở Hà Nội diễn ra vào hôm thứ hai.

This tension and the militarization process in the region do not contribute to peace and development,” she said at the conference with Vietnamese Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Pham Binh Minh.

Bà phát biểu tại hội nghị với Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: “Sự căng thẳng này và quá trình quân sự hóa trong khu vực không đóng góp cho hòa bình và phát triển”.

biển đông

The EU always supports free navigation and aviation and considers that the benefits of all nations, she said.

“EU luôn hỗ trợ về đường biển và hàng không miễn phí và coi đó là lợi ích của tất cả các quốc gia.”

The bloc also advocates transparency in negotiations between China and member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to formulate the legally binding Code of Conduct on the South China Sea (COC), she said.

Bà cho biết khối cũng ủng hộ sự minh bạch trong các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý trên Biển Đông (COC).

China last year had suggested that ASEAN countries should complete the COC in the next three years and stressed it wanted no ASEAN members to join hands with those outside the bloc to exploit natural resources or conduct military drills.

Năm ngoái Trung Quốc đã đề nghị các nước ASEAN nên hoàn thành COC trong ba năm tới và nhấn mạnh họ muốn không có thành viên ASEAN nào chung tay với những người bên ngoài khối để khai thác tài nguyên thiên nhiên hoặc thực hiện các cuộc tập trận quân sự.

The EU always supports measures to ease tensions and the need to respect international laws, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” Mogherini said.

Bà Mogherini phát biểu: “EU luôn ủng hộ các biện pháp để giảm bớt căng thẳng và sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).”

She made the statement in the context of China illegally operating its oil survey ship Haiyang Dizhi 8 and escort(2) vessels near Vietnam’s Vanguard Bank in the south of the South China Sea, which Vietnam calls the East Sea, since early July.

Bà đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Trung Quốc hoạt động trái phép tàu khảo sát dầu Haiyang Dizhi 8 và tàu hộ tống gần bãi Tư Chính của Việt Nam ở phía nam Biển Đông, kể từ đầu tháng Bảy.

Foreign Minister Minh said Vietnam welcomes the EU’s support for navigation(3) freedom, security and safety in the East Sea.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam hoan nghênh sự đóng góp của EU về tự do hàng hải, an ninh và an toàn ở Biển Đông.

He said China’s militarization process and unilateral(4) activities have increased tensions, eroded trust and weakened peace, security and stability in the region.

Ông nói rằng quá trình quân sự hóa của Trung Quốc và các hoạt động đơn phương đã làm gia tăng căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

“I have suggested that the EU continues to contribute to maintaining peace, stability, supremacy(5) and respect for the UNCLOS, as well as respect for the rights and legitimate interests of countries in the East Sea,” he said.

Ông phát biểu:”Tôi đã đề nghị EU tiếp tục góp phần duy trì hòa bình, ổn định, uy quyền và tôn trọng UNCLOS, cũng như tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ở Biển Đông”.

Experts have said China is trying to turn Vietnamese territory into a disputed area to advance its superpower plans, but that the actions could erode bilateral and regional trust and affect domestic opinion.

Các chuyên gia cho biết Trung Quốc đang cố gắng biến lãnh thổ Việt Nam thành khu vực tranh chấp để thúc đẩy các kế hoạch siêu cường quốc của mình, nhưng các hành động này có thể làm xói mòn lòng tin song phương và khu vực và  ảnh hưởng đến dư luận trong nước.

Minh told Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of the ASEAN Ministers’ Meeting in Bangkok last Thursday that Vietnam and China need to maintain peace, stability and control conflicts well, without adding tensions and resolving disputes with peaceful measures.

Ông Minh đã từng đàm phán với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Wang Yi bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Bangkok vào thứ Năm tuần trước rằng Việt Nam và Trung Quốc cần duy trì hòa bình, ổn định và kiểm soát xung đột tốt, không thêm căng thẳng và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Vietnam’s Foreign Ministry spokeswoman Le Thi Thu Hang said earlier that Vietnam has contacted China on multiple occasions via different channels, delivered diplomatic notes to oppose China’s violations and demanded that China withdraw its infringing(6) ships from Vietnamese waters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho biết trước đó, Việt Nam đã liên lạc với Trung Quốc nhiều lần qua các kênh khác nhau, gửi các thông báo ngoại giao để phản đối các vi phạm của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc rút các tàu vi phạm khỏi vùng biển Việt Nam.

U.S. Secretary of State Mike Pompeo had recently added his voice to international criticism, accusing China of coercing(7) its Southeast Asian neighbors in disputes over the South China Sea. He urged regional allies to speak out against such actions.

Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ Mike Pompeo gần đây đã thêm tiếng nói của mình vào các chỉ trích quốc tế, cáo buộc Trung Quốc ép buộc các nước láng giềng Đông Nam Á trong các tranh chấp ở Biển Đông. Ông kêu gọi các đồng minh khu vực lên tiếng chống lại những hành động như vậy.

China claims almost the entire South China Sea, including waters close to Taiwan and Southeast Asian countries Brunei, Malaysia, the Philippines and Vietnam.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các vùng biển gần Đài Loan và các nước Đông Nam Á Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, resolution (n): /ˌrez.əˈluː.ʃən/ an official decision that is made after a group or organization has voted

The United Nations passed (= voted to support) a resolution to increase aid to developing nations.

2, escort (n): /ɪˈskɔːt/ a person or vehicle that goes somewhere with someone to protect or guard them:

3, navigation (n): /ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən/ the act of directing a ship, aircraft, etc. from one place to another, or the science of finding a way from one place to another:

In the past, navigation depended on a knowledge of the positions of the stars.

4, unilateral (adj): /ˌjuː.nɪˈlæt.ər.əl/ involving only one group or country:

The law is part of a disturbing trend to act unilaterally without regard to the legitimate interests of others.

5, supremacy (n): /suːˈprem.ə.si/ the highest authority or greatest power:

He approved the supremacy of a strong federal government over the demands of states.

6, infringe (v): /ɪnˈfrɪndʒ/ to do something that is against a law, an agreement, etc.:

The computer giant filed papers claiming that the patent of their online software had been infringed.

7, coerce (v): /kəʊˈɜːs/ to persuade someone forcefully to do something that they are unwilling to do:

The court heard that the six defendants had been coerced into making a confession.

Xem thêm: 99+ Câu nói hay, stt hạnh phúc về tình yêu, cuộc sống (UPDATE 2019)

You may also like

Leave a Comment