Home Thế giới Các chuyên gia y tế Hoa Kỳ sẵn sàng đối phó với dịch bệnh Corona

Các chuyên gia y tế Hoa Kỳ sẵn sàng đối phó với dịch bệnh Corona

by Phạm Thư

 

The World Health Organization (WHO) said on Monday that the world has nearly 17,400 confirmed cases of the Novel Coronavirus. More than 99 percent of those cases were reported in China.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vào sáng thứ Hai này rằng thế giới đã có gần 17,4000 ca nhiễm bệnh của virus Corona mới. Hơn 99% số ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại Trung Quốc.

Compare that to the number of people infected with influenza in the United States. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates the flu has sickened between 19,000,000 and 26,000,000 people since October 1.

So sánh với số người bị cúm tại Hoa Kỳ, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ước tính bệnh cúm đã gây nhiễm đến 19.000.000 đến 26.000.000 người kể từ ngày 1 tháng Mười.

CDC officials also report that up to 25,000 people have died because of an infection during the four-month period. Officials note that, in an average year, the flu kills up to 56,000 people nationwide.

Các cán bộ của CDC đồng thời báo cáo rằng hơn 25,000 người đã chết vì bị nhiễm bệnh trong khoảng thời gian 4 tháng. Các cán bộ nhấn mạnh rằng, trung mình 1 năm, bệnh cúm giết chết 56,000 người toàn quốc.

As of Sunday, there were 360 deaths from the coronavirus, mostly in China. There are currently 11 confirmed cases in the United States, but no deaths from the virus.

Cho đến Chủ Nhật, đã có 360 cái chết gây ra bởi corona, hầu hết là tại Trung Quốc. Hiện tại có 11 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ, nhưng chưa có cái chết nào bởi loại virus này cả.

Experts are well prepared – Các chuyên gia đã chuẩn bị kỹ càng

Last October, the Johns Hopkins Center for Health Security held an exercise to help prepare health experts for what is happening today. It was called Event 201. Johns Hopkins University worked in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation to organize the event.

Tháng Mười năm ngoái, Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins đã có một buổi tập huấn để giúp các chuyên gia y tế chuẩn bị cho những gì xảy ra ngày hôm nay. Đó được gọi là Sự kiện 201. Đại học Johns Hopkins đã bắt tay với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates để tổ chức sự kiện này.

Event 201 brought together government experts, business leaders and representatives of non-governmental organizations. The purpose was to talk about how the world would react to a serious epidemic.

Sự kiện 201 đã tụ họp những chuyên gia của chính phủ, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của các tổ chức phi chính phủ. Mục đích là bàn về cách mà thế giới sẽ đối phó với một dịch bệnh nghiêm trọng.

Crystal R. Watson is a doctor and an Assistant Professor at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. She said the event was meant to help leaders prepare for what is happening now.

Crystal R. Waston là tiến sĩ và là một Trợ lý Giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg. Bà cho biết sự kiện này có mục đích giúp các nhà lãnh đạo chuẩn bị cho những gì đang diễn ra tại thời điểm hiện tại.

“The purpose of the exercise…was to raise issues of preparedness and response for those leaders so they could start working on making sure that we can develop medical countermeasures, drugs and vaccines, quickly in a severe outbreak, that we can respond and take care of the people who become sick.”

“Mục đích của việc diễn tập…là để dấy lên những vấn đề về sự chuẩn bị và phản hồi lại cho các nhà lãnh đạo để họ có thể bắt đầu thực hiện việc đảm bảo rằng chúng ta có thể xây dựng những biện pháp đối phó y học, thuốc và vắc xin, một cách nhanh chóng trong một dịch bệnh nghiêm trọng, rằng chúng ta có thể phản ứng và quan tâm đến những người bị mắc bệnh.”

virus corona hiện là một bệnh dịch mới

News stories about the coronavirus note some of the steps governments and health officials have planned for many years.

Tin tức về coronavirus lưu ý một số bước mà chính phủ và các quan chức y tế đã lên kế hoạch trong nhiều năm.

People flying to the United States from China now have to stop at one of seven airports. CDC workers are measuring the temperature of each passenger and looking for signs of breathing problems.

Những người bay đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc giờ phải dừng lại ở một trong số bảy sân bay. Các nhân viên CDC đang đo thân nhiệt của mỗi hành khách và tìm kiếm dấu hiệu của vấn đề hô hấp.

Travelers who are coughing or have other symptoms may be taken to a hospital for more testing.

Các du khách đang bị ho hoặc có triệu chứng khác có thể được chuyển đển bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.

One person who recently returned from China is Nick Caputo. He works for Sunrise International Education. He directs camps in China for students to learn about debate.

Một người gần đây quay trở lại từ Trung Quốc là Nick Caputo. Ông làm việc cho Tổ chức Giáo dục Quốc tế Sunrise. Ông dẫn đầu đoàn sinh viên học về tranh luận tại Trung Quốc.

Caputo was hoping to stay in China longer. But when the travel restrictions were announced, his company decided that he should return to the U.S. at once. He said, “That way I would have time to go through a self-quarantine and make sure I wasn’t infected before I ran my program here.”

Caputo mong muốn được ở lại Trung Quốc lâu hơn. Nhưng khi các hạn chế du lịch được đưa ra, công ty của ông quyết định rằng ông nên quay lại Hoa Kỳ ngay. Ông cho biết, “Bằng cách đó tôi sẽ có thời gian để trải qua quá trình tự cách ly và đảm bảo rằng mình không bị nhiễm bệnh trước khi chạy chương trình của tôi tại đây.”

Schedule change for university life in China – Thay đổi lịch học đại học ở Trung Quốc

Craig Blacklock teaches English at Wenzhou-Kean University in Wenzhou, China. He says the university has changed the beginning of its spring term from February 9 to March 1. He said the school also is helping its teachers and employees get much-needed supplies and food.

Craig Blacklock dạy tiếng Anh tại Đại học Wenzhou-Kean tại Ôn Châu, Trung Quốc. Ông cho biết trường đại học đã dời ngày bắt đầu kỳ học xuân của mình từ 9 tháng 2 xuống 1 tháng 3. Ông cho biết trường học cũng đang hỗ trợ giáo viên và nhân viên của họ có được những đồ dùng và đồ ăn cần thiết.

Blacklock told VOA that people around Wenzhou are taking temperatures and following the advice of the government to reduce the spread of the virus.

Blacklock chia sẻ với VOA rằng mọi người quanh Ôn Châu đang kiểm tra thân nhiệt và làm theo những lời khuyên của chính phủ để giảm sự lan truyền của virus.

Chúng ta nên tự bảo vệ bản thân khỏi virus corona

How to protect yourself and others – Cách để bảo vệ bản thân và những người xung quanh

While governments are taking steps to limit travel and reduce infections, Crystal Watson thinks there are things private citizens can do.

Trong khi chính phủ đang thực hiện các công việc để giảm thiểu việc di chuyển và giảm sự lây nhiễm, Crystal Watston nghĩ rằng có những điều sau mà các cư dân có thể làm được.

“The average person should also be just taking general measures to prevent infection with respiratory diseases. We are in the middle of cold and flu season as well and so – just good practices of covering your cough and sneeze, washing your hands very frequently, avoiding people who have a cough – and just trying to stay well in the midst of cold and flu season.”

“Một người bình thường đồng thời nên thực hiện những biện pháp chung nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm của các bệnh về đường hô hấp. Chúng ta cũng đang ở trong mùa cảm lạnh và cúm và vì vậy – chỉ cần thường xuyên che mặt mỗi khi ho hoặc hắt hơi, rửa tay thường xuyên, tránh những người bị ho – và cố gắng giữ sức khỏe trong mùa lạnh và cúm này.”

Serious cases get the most attention at first – Những ca nhiễm bệnh nghiêm trọng nhận sự chú ý trước tiên

With the novel coronavirus, one that did not affect people until now, doctors often pay more attention to the serious cases.

Với virus corona mới, loại mà chưa ảnh hưởng tới mọi người cho đến tận bây giờ (tại Hoa Kỳ phát hiện ít trường hợp nhiễm bệnh), các bác sĩ thường tập trung hơn cho những trường hợp nghiêm trọng.

“We are still learning a lot about this new virus…one thing that happens early on in an outbreak, a novel outbreak like this is that you see there’s a bias toward seeing the more severe cases and death. So we’re seeing those now. But as we go through and gather more…data, we’re going to find that there are many more mild cases that are not being now detected. So we anticipate that that fatality rate will decrease significantly as this continues to spread.”

“Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu nhiều về loại virus mới này….bạn có thể thấy điều xảy ra sớm trong một đợt bùng nổ, một đợt bùng nổ dịch bệnh như đợt này, là có sự thiên vị với những trường hợp nghiêm trọng hơn cả cùng những trường hợp tử vong. Vì vậy chúng tôi đang nghiên cứu nó bây giờ. Nhưng khi chúng tôi nghiên cứu thêm và thu thập thêm nhiều…dữ liệu, chúng tôi sẽ tìm ra rằng có nhiều những ca mắc bệnh thông thường chưa được xác định. Vì vậy chúng tôi dự đoán rằng tỷ lệ tử vong sẽ giảm đáng kể khi nó tiếp tục lan rộng.”

Thế giới đã sẵn sàng với corona hơn là SARS của hơn 15 năm trước

The world is better prepared now – Thế giới giờ đã sẵn sàng hơn

Crystal Watson says that the world is better prepared now than it was over 15 years ago when faced with Severe Acute Respiratory Syndrome, known as SARS.

Crystal Watson cho biết thế giới giờ đã sẵn sàng hơn so với hơn 15 năm trước khi đối mặt với bệnh Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng, hay SARS.

“There are definitely very important steps that the world has taken over the last 10 years to get better prepared. We can always do more, but I think people are taking this very seriously and responding in the best way that we can.”

“Chắc chắn có những bước cực kỳ quan trọng mà thế giới đã thực hiện trong 10 năm qua để chuẩn bị tốt hơn. Chúng ta luôn có thể làm hơn thế, nhưng otoi nghĩ mọi người đang thực hiện nó rất nhiêm túc và đối mặt với nó bằng cách tốt nhất chúng tôi có thể.”

Nguồn: VOA

New words:

epidemic – n. a large number of cases of an infectious disease in a community

symptom – n. a sign of a disease or disorder

quarantine – n. a period of time in isolation from others to prevent the spread of infection

practice – n. the expected way of doing something

novel – adj. new and different from what has been known before

bias – n. to have a strong and often unfair influence on (someone or something)

detect – v. to discover or notice the presence of (something that is hidden or hard to see, hear or taste)

anticipate – v. to think of (something that will or might happen in the future)

Xem thêm:

You may also like

1 comment

Lê Hường 08/02/2020 - 22:08

Cảm ơn những bản dịch của bạn rất nhiều. Love you😍😍

Reply

Leave a Comment