Home Thế giới Jin Ju nghe nhạc Sơn Tùng M-TP để tập hát tiếng Việt

Jin Ju nghe nhạc Sơn Tùng M-TP để tập hát tiếng Việt

by Admin

South Korean singer uses music to improve Vietnamese skills.

Ca sĩ Hàn Quốc sử dụng âm nhạc để cải thiện kỹ năng tiếng Việt.

Saigon-based South Korean singer Jin Ju improves her Vietnamese diction(1) by listening to pop star Son Tung’s hits every day.

Jin Ju – ca sĩ Hàn sống ở TP HCM – cải thiện khả năng tiếng Việt của mình bằng cách nghe các bản hit của ngôi sao nhạc pop Sơn Tùng mỗi ngày.

Jin recently released(2) her new single “Em Lo Yeu Sai Anh” (Loving You The Wrong Way), a melancholic(3) ballad about breaking up.

Gần đây Jin đã ra mắt MV mới “em lỡ yêu sai anh ” (Loving You The Wrong Way), một bản ballad buồn về cuộc tình tan vỡ.

The reception was positive, with most people praising her for pronouncing and singing Vietnamese like a native and saying she was the most fluent in Vietnamese among South Korean singers based in the country.

Bài hát được đón nhận rất tích cực, với hầu hết mọi người đều khen ngợi cô ấy đã phát âm và hát tiếng Việt như người bản xứ và nói rằng cô ấy là người thông thạo tiếng Việt nhất trong số các ca sĩ Hàn Quốc sống tại nước này.

To speak Vietnamese fluently took a lot of practice. After graduating in Vietnamese from the South Korea Language University, she decided to come to Ho Chi Minh City and start her career here.

Để nói tiếng Việt một cách trôi chảy cần luyện tập rất là nhiều. Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Việt tại Đại học Ngoại Ngữ Hàn Quốc, cô quyết định đến thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu sự nghiệp tại đây.

In the beginning she had difficulty communicating with people because they spoke too fast.

Lúc đầu, cô gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người vì họ nói quá nhanh.

Then, Jin found a way to improve her Vietnamese by making friends with locals and going out a lot. She also has a secret weapon to speed up the process: songs by popstar Son Tung M-TP, a current rage(4).

Sau đó, Jin tìm cách cải thiện tiếng Việt của mình bằng cách kết bạn với người bản xứ và thường xuyên đi chơi với họ. Cô cũng có một vũ khí bí mật để tăng tốc quá trình: các bài hát của ngôi sao nhạc pop Sơn Tùng M-TP, một “hiện tượng Châu Á” hiện nay.

ca sĩ hàn

Every night she goes to YouTube to listen to his songs and sings along with them until she falls asleep. She also sings cover versions of his songs to improve her diction.

Mỗi đêm cô ấy đều lên YouTube để nghe những bài hát của anh ấy và nhẩm theo cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi. Cô cũng hát các bản cover bài hát của anh để cải thiện khả năng phát âm của mình.

“The hardest song I have covered is Son Tung’s latest hit Hay Trao Cho Anh (Give It To Me). I had to sing the word ‘khoanh khac’ (moment) over and over again to get it right.”

“Bài hát khó nhất mà tôi đã từng trình bày là bản hit mới nhất của Sơn Tùng, HãyTrao Cho Anh (Give It To Me). Tôi đã phải hát lại từ “khoảnh khắc” nhiều lần thì mới đúng”.

Jin hosts her own acoustic show, ‘Jin Ju’s Lounge’, every Wednesday. She prepares for each show by writing four pages of script(5) in Vietnamese.

Jin tổ chức một chương trình acoustic riêng mang tên Phòng trà Jin Ju, vào thứ tư hàng tuần. Mỗi tuần, cô viết một kịch bản dài ít nhất bốn trang A4 bằng tiếng Việt cho chương trình.

After a year in Vietnam, Jin says she can understand 95 percent of the conversation when talking to a native and it only takes her one or two days to remember the lyrics of a song.

Sau một năm ở Việt Nam, Jin nói rằng cô có thể hiểu được 95% nội dung cuộc trò chuyện khi nói chuyện với người bản xứ và cô chỉ mất một hoặc hai ngày để nhớ lời bài hát.

She said she decided to become a singer because she wanted to develop her linguistic skills through music.

Cô cho biết cô quyết định trở thành ca sĩ vì muốn phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua âm nhạc.

“When I release a Vietnamese song, I must remember the lyrics, pronounce the words right and put my emotions into it. I like to record in Vietnam because the studio will point out my mistakes so that I can correct them and get better the next time.”

“Khi tôi phát hành một bài hát tiếng Việt, tôi phải nhớ lời bài hát, phát âm các từ đúng và đặt cảm xúc của mình vào đó. Tôi thích thu âm ở Việt Nam vì phòng thu sẽ chỉ ra những lỗi sai của tôi để tôi có thể sửa chúng và rút kinh nghiệm cho lần sau.”

Even before entering the world of V-pop last year, the 25-year-old had attracted attention on social networks with her looks and fluency in Vietnamese.

Trước khi gia nhập vào thế giới V-pop năm ngoái, cô gái 25 tuổi đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với ngoại hình xinh xắn và nói tiếng Việt thành thạo.

She has released four Vietnamese songs so far, and their Korean versions have all been in the top 100 listing by Melon, the biggest music streaming site in South Korea.

Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã phát hành bốn bài hát tiếng Việt và các bài hát cũng được chuyển sang tiếng Hàn và đều nằm trong danh sách top 100 trên Melon- trang nghe nhạc trực tuyến hàng đầu của Hàn Quốc.

New words:

1, Diction (n): /ˈdɪk.ʃən/ the manner in which words are pronounced:

It is very helpful for a language teacher to have good diction.

2, release (v): /rɪˈliːs/ a musical recording that is made available for the public to buy:

Her latest release, a song about doomed love, she wrote herself.

3, melancholic (adj): /ˌmel.əŋˈkɒl.ɪk/ expressing feelings of sadness:

This is similar to the response typically associated with adult melancholic depression.

4, rage (n): /reɪdʒ/ an exciting or entertaining event involving a lot of activity

The party was a rage.

5, script (n): /skrɪpt/ the words of a film, play, broadcast, or speech:

Bruce Robinson wrote the script for “The Killing Fields”.

Xem thêm: #99 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất ( Dịch+ Ví dụ)

You may also like

Leave a Comment

shares