Home » VN » Nữ hoàng cà phê Lê Hoàng Diệp Thảo bị ngăn cản trở về Trung Nguyên

Nữ hoàng cà phê Lê Hoàng Diệp Thảo bị ngăn cản trở về Trung Nguyên

Lê Hoàng Diệp Thảo bị ngăn cản trở lại tập đoàn Trung Nguyên
Lê Hoàng Diệp Thảo bị ngăn cản trở lại tập đoàn Trung Nguyên

Coffee Queen says she’s been blocked from entering the Trung Nguyen company, will consider filing criminal case.

Nữ hoàng cà phê cho biết cô đã bị ngăn cản trở về công ty Trung Nguyên, và sẽ xem xét đâm đơn kiện.

Le Hoang Diep Thao, the estranged wife of the CEO of Trung Nguyen Coffee, said that she has written to HCMC authorities saying she has not been able to resume working as deputy general director of Trung Nguyen with the company obstructing her.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ của Giám đốc điều hành cà phê Trung Nguyên, đã viết đơn cho chính quyền TP HCM nói rằng bà bị công ty cản trở trong việc tiếp tục cương vị Phó tổng giám đốc tập đoàn.

The HCMC People’s Court had ruled September 20 that Thao should be reinstated after striking down her dismissal by her husband and CEO, Dang Le Nguyen Vu, in 2014.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra phán quyết ngày 20 tháng 9 rằng bà Thảo được khôi phục chức vụ sau khi bị bãi nhiệm bởi chồng bà, CEO Đặng Lê Nguyên Vũ vào năm 2014.

But Trung Nguyen Group issued a statement next day saying Vu had decided to dismiss Thao again for disrupting its management activities in an attempt to corner the group and Vu.

Nhưng Tập đoàn Trung Nguyên đã đưa ra một tuyên bố vào ngày hôm sau nói rằng ông Vũ đã ra quyết định bãi nhiệm bà Thảo một lần nữa vì gây rối hoạt động quản trị nhằm dồn ép ông Vũ và tập đoàn vào bước đường cùng.

Thao said in her latest communication that despite the court’s ruling she was not allowed to enter the company’s headquarters when she reported for work.

Thảo nói trong thông báo mới nhất của bà rằng mặc dù đã có phán quyết của tòa án nhưng bà vẫn không được vào trụ sở chính của công ty.

She said she was willing to file a criminal case against Trung Nguyen for this action.

Bà cho biết bà sẵn sàng nộp đơn kiện Trung Nguyên vì hành động này.

A Trung Nguyen spokesperson told VnExpress that Vu and the company have fully complied with the court’s ruling in announcing their latest dismissal.

Một phát ngôn viên của Trung Nguyên nói với VnExpress rằng ông Vũ và công ty đã hoàn toàn tuân thủ phán quyết của tòa án trong việc tuyên bố sa thải mới nhất của họ.

Thao had been appointed deputy general director in 2006.

Bà Thảo đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc vào năm 2006.

She claimed that under her management Trung Nguyen’s charter capital increased from VND150 billion ($6.5 million) to VND2.5 trillion ($108.7 million) and its revenues and profits grew significantly.

Bà khẳng định rằng dưới sự quản lý của bà, vốn điều lệ của Trung Nguyên đã tăng từ 150 tỷ đồng (6,5 triệu đô la) lên 2,5 nghìn tỷ đồng (108,7 triệu đô la), doanh thu và lợi nhuận của nó tăng lên đáng kể.

In July 2014 Vu dismissed Thao without the board of directors’ approval.

Vào tháng 7 năm 2014, Ông Vũ đã bãi nhiệm bà Thảo mà không có sự chấp thuận của ban giám đốc.

He also ordered the demolition of her office and instructed staff to prevent her from entering the company’s headquarters, she alleged.

Ông cũng ra lệnh xóa bỏ văn phòng của bà và chỉ thị cho nhân viên ngăn bà vào trụ sở chính của công ty.

Vu had prevented her from performing her rights and responsibilities as a shareholder and a board member, prompting her to file the lawsuit, she said.

Ông Vũ đã ngăn cản bà thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình với tư cách là một cổ đông và một thành viên hội đồng quản trị, khiến bà phải nộp đơn kiện.

In addition to this lawsuit, Thao and Vu are also involved in several other legal disputes including their divorce, management rights of Trung Nguyen Instant Coffee Company and a case filed against the head of the Business Registration Office at Binh Duong Province’s Department of Planning and Investment.

Ngoài vụ kiện này, Thảo và Vũ cũng tham gia vào một số vụ tranh chấp pháp lý khác bao gồm ly hôn, quyền quản lý Công ty Cà phê hòa tan Trung Nguyên và một vụ kiện đối với Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương .

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *