Home Việt Nam Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

by Admin

Vietnam rejects(1) China’s fishing ban in South China Sea

Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

The foreign ministry has condemned(2) China for violating(3) Vietnam’s sovereignty(4) by imposing a unilateral(5) fishing ban in the South China Sea.

Bộ Ngoại giao đã lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi áp đặt lệnh cấm đánh cá đơn phương ở Biển Đông.

China’s agriculture ministry announced the ban on Wednesday, which it said would apply to both Chinese as well as foreign vessels, warning violators would be detained and fined by Chinese authorities. Vietnam calls the waters the East Sea.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm vào thứ Tư, theo đó sẽ áp dụng cho cả tàu Trung Quốc cũng như nước ngoài, những kẻ vi phạm cảnh báo sẽ bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và phạt tiền. Việt Nam gọi vùng biển đó là Biển Đông.

The ban is for three and a half months and covers the area between China’s Fujian and Guangdong provinces, which includes Vietnam’s Paracel Islands, parts of the Gulf of Tonkin and the Scarborough Shoal, which is claimed by the Philippines.

Lệnh cấm này kéo dài ba tháng rưỡi và bao gồm cả các khu vực giữa các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông của Trung Quốc, bao gồm Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, một phần khu vực Vịnh Bắc Bộ và bãi cạn Scarborough, được Philippines tuyên bố chủ quyền.

“Vietnam opposes and resolutely rejects China’s unilateral fishing ban decision,” foreign ministry spokeswoman Le Thi Thu Hang said on Saturday.

“Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố vào hôm thứ bảy.

The ban violates Vietnam’s sovereignty over the Hoang Sa (Paracel) Islands and its legitimate rights and interests in its waters, as well as international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Lệnh cấm xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa vi phạm các quyền và lợi ích pháp lí của Việt Nam trên các vùng biển của mình, cũng như luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của  Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

lệnh cấm đánh bắt cá

It also goes against the spirit and text of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) between ASEAN and China, and violates the Vietnam-China Agreement on the Basic Principles Guiding the Resolution of Maritime Issues, she said.

Bà Hằng nêu rõ quy chế này của Trung Quốc cũng đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc(DOC), và trái với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc.

Vietnam has full legal basis and historical evidence to assert its sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa (Spratly) Islands, as well as its legal rights over its waters in accordance(6) with UNCLOS, she said.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhắc lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với UNCLOS.

China has been issuing similar fishing bans every year in recent times and Vietnam has always condemned them.

Trung Quốc ngang nhiên áp dụng lệnh cấm đánh cá tương tự trong các năm gần đây và Việt Nam luôn lên án họ.

China had seized the Paracel Islands from what was then South Vietnam by force in 1974, and has since been illegally occupying them.

Trung Quốc đã chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa từ thời Nam Việt Nam bằng vũ lực vào năm 1974, và kể từ đó đã chiếm đóng bất hợp pháp chúng.

In 2012 it established the so-called Sansha City with the archipelago’s(7) Woody Island as its seat.

Vào năm 2012, nó đã thành lập Thành phố Sansha với Đảo Phú Lâm trên quần đảo này.

The “city” also covers a number of reefs(8) in the Spratly Islands that China seized by force in 1988 and the Scarborough Shoal.

“Thành phố” này cũng bao gồm một số rạn san hô ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã chiếm giữ bằng vũ lực vào năm 1988 và bãi cạn Scarborough.

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, reject (v): /rɪˈdʒekt/ o refuse to accept, use, or believe something or someone:

I applied for a job as a mechanic in a local garage, but I was rejected (= I was not offered the job).

2, condemn (v): /kənˈdem/ to criticize something or someone strongly, usually for moral reasons:

The film was condemned for its sexism.

3, violate (v): /ˈvaɪ.ə.leɪt/ to break or act against something, especially a law, agreement, principle, or something that should be treated with respect:

They were charged with violating federal law.

4, sovereignty (n): /ˈsɒv.rɪn.ti/ the power of a country to control its own government:

Talks are being held about who should have sovereignty over the island.

5, unilateral (adj): /ˌjuː.nɪˈlæt.ər.əl/ done by only one of the groups, organizations, or countries involved in an activity or process:

More than 70 developing countries have undertaken unilateral trade liberalization initiatives during the last 20 years.

6, accordance (n): /əˈkɔː.dəns/  in accordance with a rule, law, wish, etc.

In accordance with her wishes, she was buried in France.

7, archipelago (n): /ˌɑː.kɪˈpel.ə.ɡəʊ/ a group of islands, or an area of sea where there are many islands:

The Hawaiian archipelago is made up of a number of large islands and some extremely small ones.

8, reef (n): /riːf/ a line of rocks or sand just above or just below the surface of the sea, often dangerous to ships:

In contrast, on reefs with cleaners, fish had several small copepods.

Xem thêm: Phân biệt A number of và The number of trong tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment