Home Việt Nam 36 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Malaysia

36 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Malaysia

by Admin

Mã Lai bắt giữ 36 ngư dân Việt Nam sử dụng giấy phép giả

Mã Lai bắt giữ 36 ngư dân Việt Nam sử dụng giấy phép giả

Malaysian authorities have detained 36 Vietnamese fishermen in a crackdown(1) on foreign vessels for illegal fishing in its waters.

Chính quyền Malaysia đã bắt giữ 36 ngư dân Việt Nam trong một cuộc truy quét tàu thuyền nước ngoài đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của họ

The Star quoted Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) regional director Che Adnan Md Isa as saying that the boats were spotted(2) illegally entering waters off the Tanjung Kubong coast at the northern tip of Labuan Island, at 11 a.m. on Saturday.

The Star trích dẫn lời giám đốc Cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysian (MMEA) Che Adnan Md Isa rằng những chiếc thuyền bị phát hiện xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển ngoài khơi bờ biển Tanjung Kubong ở mũi phía bắc của đảo Labuan, vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy

The detained Vietnamese fishermen, aged between 19 and 57, had valid identification documents but the boats’ fish holds had been modified into diesel storage units, the agency said.

Các ngư dân Việt Nam bị giam giữ, trong độ tuổi từ 19 đến 57, có giấy tờ tùy thân hợp lệ nhưng nơi chứa cá của thuyền đã được sửa đổi để lưu trữ các đơn vị dầu diesel, cơ quan này cho biết.

The fishermen have been taken to a detention center in Labuan for further action.

Các ngư dân tiếp tục bị đưa đến một trung tâm giam giữ ở Labuan.

The seizure(3) of the Vietnamese fishing boats is part of a large-scale crackdown by the Malaysian government on encroachment and/or illegal fishing activities by foreigners.

Việc bắt giữ các tàu đánh cá Việt Nam là một phần trong cuộc truy quét quy mô lớn của chính phủ Malaysia về hành vi lấn chiếm và / hoặc hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của người nước ngoài.

Hundreds of Vietnamese fishermen have been charged with fishing violations(4) in foreign waters in recent years.

Trong những năm gần đây hàng trăm ngư dân Việt Nam đã bị buộc tội vi phạm đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài.

Mã Lai phá hủy tàu vi phạm

Mã Lai phá hủy tàu vi phạm

Indonesian authorities last week destroyed 125 foreign vessels(5), including 86 from Vietnam at 11 different locations in the country as part of greater efforts to prevent illegal poaching in its waters, The Star Online reported.

Chính quyền Indonesia tuần trước đã phá hủy 125 tàu nước ngoài, trong đó có 86 tàu từ Việt Nam tại 11 địa điểm khác nhau trong nước như một phần trong nỗ lực mạnh hơn để ngăn chặn nạn đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của họ, The Star Online đưa tin.

Vietnamese authorities have been trying to raise awareness about maritime(6) boundaries and international maritime laws among Vietnamese fishermen.

Chính quyền Việt Nam đang cố gắng nâng cao nhận thức về ranh giới hàng hải và luật hàng hải quốc tế cho các ngư dân Việt Nam.

They have also increased the frequency of patrols to try and prevent potential violations.

Họ cũng đã tăng cường tần suất tuần tra và ngăn chặn các vi phạm tiềm ẩn.

Xem thêm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành

  1. Crackdown (noun): sự trừng trị thẳng tay, biện pháp mạnh mẽ hơn

There has been a series of government crackdowns on safety in factories.

The police are having a crackdown on cyclists without lights.

  1. Spot (verb): (hàng hải) phát hiện vị trí

If you spot any mistakes in the article just mark them with a pencil.

  1. Seizure (noun): sự tóm, sự bắt

Seizures of illicit drugs have increased by 30 percent this year.

  1. Violation (noun): sự vi phạm, sự xâm phạm

He claimed that the way he’d been treated was a gross violation of his civil/constitutional/human rights.

It was clear that they had not acted in violation of the rules.

  1. Vessel (noun): (hàng hải) thuyền lớn, tàu thủy

The 169,000-ton vessel went down during a typhoon in the South China Sea.

The company has five oceangoing vessels.

  1. Maritime (adj): thuộc ngành hàng hải

The temperature change in winter is less pronounced in maritime areas.

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment

shares