Home Việt Nam Malaysia bắt giữ 2 phụ nữ Việt nói “Có bom” ở sân bay

Malaysia bắt giữ 2 phụ nữ Việt nói “Có bom” ở sân bay

by Admin

bom trên máy bay malaysia

While getting ready to board a flight from Kuala Lumpur to Hanoi last Thursday, the two women told the airport crew(1) that they were carrying bombs in their luggage.

Trong khi chuẩn bị lên chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Hà Nội vào thứ Năm tuần trước, hai người phụ nữ nói với phi hành đoàn rằng trong hành lý của họ có bom.

One of the women, who were traveling together on Vietnamese flag carrier(2) Vietnam Airlines, made the statement about bombs twice.

Một trong số họ cùng đi trên hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, đã hai lần tuyên bố về việc có bom.

Airport authorities isolated(3) the two passengers and their luggage for checking and questioning. No bomb was found.

Chính quyền sân bay đã cách ly hai hành khách và hành lý của họ để kiểm tra và thẩm vấn. Không quả bom nào được tìm thấy.

As of Monday morning, the two women were still in custody and no date had been announced for their trial.

Vào sáng thứ Hai, hai người phụ nữ vẫn đang bị giam giữ và chưa công bố thời hạn cho phiên tòa xét xử họ.

Vietnam Airlines said false threats usually force carriers to delay flights and even evacuate(4) passengers. Apart from other punitive measures, such passengers are usually banned from flying for a year.

Vietnam Airlines cho biết các mối đe dọa giả thường bắt buộc các hãng vận tải phải trì hoãn các chuyến bay và thậm chí di tản hành khách. Ngoài các biện pháp trừng phạt, hành khách như vậy thường bị cấm bay trong một năm.

  1. Crew /kruː/ : a group of people who work together, especially all those who work on and operate a ship, aircraft, etc.:

The aircraft has/carries a crew of seven.

  1. Flag carrier : mang cờ, mỗi quốc gia chỉ có một hãng hàng không được mang quốc kỳ, ở Việt Nam là Vietnam Airline
  2. Isolate /ˈaɪ.sə.leɪt/ : to separate something from other things with which it is connected or mixed:

A high wall isolated the house from the rest of the village.

They tried to isolate (= find) the cause of the problem.

  1. Evacuate /ɪˈvæk.ju.eɪt/ : to move people from a dangerous place to somewhere safe:

The police evacuated the village shortly before the explosion.

A thousand people were evacuated from their homes following the floods.

Nguồn: Vnexpress

You may also like

Leave a Comment