Home Việt Nam Ngôi nhà tình thương nuôi dưỡng những đứa trẻ bị xâm hại tình dục

Ngôi nhà tình thương nuôi dưỡng những đứa trẻ bị xâm hại tình dục

by Admin

For 10 years now, a house in Saigon’s District 9 has been a haven for sexually abused children. 

Mười năm nay, một căn nhà tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nơi ẩn náu của những đứa trẻ bị xâm hại tình dục. 

“Ngoi Nha Nhip Cau Hanh Phuc” (The Bridge to Happiness Shelter) is a campus that hosts children who were abused or at high risk of becoming victims of sexual abuse.

“Ngôi Nhà Nhịp Cầu Hạnh Phúc là một khuôn viên nhận nuôi trẻ em bị xâm hại hoặc là nạn nhân tiềm năng của xâm hại tình dục. 

It is housed in a spacious house with more than 10 rooms, protected by a high and sturdy gate, located in an alley in Ho Chi Minh City’s District 9.

Đây là một ngôi nhà rộng rãi với hơn 10 phòng, được bảo vệ bởi một cánh cổng cao và kiên cố, tọa lạc tại một con hẻm thuộc Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyen Yen Thao, 38, general manager of the center, is typically greeted by a dozen girls between the age of five to six years old in school uniforms when she arrives for work. They show off the work they have done and the marks they have received for it.

Nguyễn Yến Thảo, 38 tuổi, tổng giám đốc của trung tâm, thường được chào đón bởi một tá bé gái mặc đồng phục trong độ tuổi 5 hoặc 6 mỗi khi cô đến làm việc. Chúng khoe những công việc đã hoàn thành và những thành tích nhận được từ việc đó. 

At first glance, it is hard to believe that such innocent girls have to be kept away from the outside world.

Từ cái nhìn đầu tiên, thật khó để tin rằng những cô bé ngây thơ này phải bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. 

“No child wants to live far away from their family. But since they were being abused by their own loved ones, we cannot let a child continue to live in such an environment,” Thao said.

“Không đứa trẻ nào muốn sống xa gia đình cả. Nhưng kể từ khi chúng bị bạo hành bởi những người thân yêu, chúng tôi không thể để đứa trẻ tiếp tục sống trong một môi trường như vậy,” bà Thảo chia sẻ. 

Once they get information from the press or local authorities, Thao and her colleagues visit the victim’s house and discuss moving them to the shelter.

Một khi họ có được thông tin từ báo chí hoặc chính quyền địa phương, Thảo cùng đồng nghiệp của mình sẽ đến thăm nhà của nạn nhân và thảo luận để đưa chúng đến nơi cư trú mới. 

One of the girls in the shelter is in the fifth grade with a body so scrawny that she looks more like a second grade student. She used to live far away from her parents with her grandparents. She was abused by her own grandfather.

Một trong số các cô bé trong ngôi nhà đang học lớp 5 với một thân hình gầy gò đến mức cô bé trông giống như một học sinh lớp 2. Cô bé từng phải sống xa bố mẹ và ở với ông bà. Và cô bé đã bị bạo hành bởi chính ông của mình. 

Upon discovering the abuse, her shocked grandmother struggled to find a place for the girl to stay. On the recommendation of local authorities, she sent her granddaughter to the District 9 campus. The grandmother was heartbroken and in tears the day she took the little one to the campus, but her own home was no longer a safe place.

Sau khi phát hiện ra sự việc bạo hành, người bà đang trong cơn sốc gặp khó khăn trong việc tìm một nơi ở mới cho cô bé. Dựa trên sự giới thiệu của chính quyền địa phương, người bà gửi cháu gái mình đến khuôn viên thuộc Quận 9. Người bà đã vô cùng đau đớn và giàn giụa nước mắt vào ngày đưa cháu mình đến khuôn viên, nhưng căn nhà của bà đã không còn là nơi an toàn nữa. 

Quynh Ngoc, a care giver at the center, said the children are usually taciturn and stiff when they first arrive, traumatized by the abuse they have suffered. Some wake up in the middle of the night screaming and crying.

Quỳnh Ngọc, một nhân viên chăm sóc tại trung tâm, cho biết những đứa trẻ thường hay mặc cảm và cứng nhắc khi mới đến, hậu quả của việc bạo hành chúng đã phải trải qua. Một số em tỉnh dậy lúc nửa đêm, la hét và khóc lóc. 

“We had a girl who ran to the river to commit suicide, but we saw her in time and brought her back.”

“Chúng tôi có nhận một bé gái đã từng chạy đến sông để từ tử, nhưng chúng tôi gặp bé đúng lúc và đem bé về”.

Yet another girl, who had been rescued after being trafficked to Singapore, was so traumatized that she screamed often, had nightmares and ran aimlessly back and forth around the house for a very long time. It took years of treatment before the knowledge that she was loved healed her.

Một cô bé khác, người đã từng được giải cứu sau khi bị bán sang Singapore, bị tổn thương đến mức thường xuyên la hét, gặp ác mộng và chạy loạn từ trước ra sau quanh nhà trong một thời gian dài. Mất hàng năm trời điều trị trước khi cô bé được chữa lành bởi việc nhận ra rằng mình được yêu thương. 

She is back with her family now, and happy.

Cô bé đó giờ đã quay lại với gia đình của mình, và rất hạnh phúc. 

Ngôi nhà đã giúp những đứa trẻ bị bạo hành tình dục có thể trở lại cuộc sống bình thường.

To avoid any disruption in the lives of the children that could trigger some damage, the shelter has restrictions on outside visitors.

Để tránh sự xáo trộn trong cuộc sống của những đứa trẻ mà có thể gây ra một số tổn thương, nơi cư trú này có những hạn chế đối với các vị khách từ bên ngoài. 

Organizations and individuals wishing to visit must sign a written commitment on information security and to the shelter’s child protection policy. They cannot take photos or videos, disclose information, ask children questions on sensitive issues, and not prompt them to recall previous experiences.

Các tổ chức và cá nhân muốn ghé thăm phải ký vào một cam kết văn bản về bảo mật thông tin và chính sách của nơi đây nhằm bảo vệ trẻ em. Họ không được chụp ảnh hay quay video, tiết lộ thông tin, hỏi trẻ em những câu hỏi về các vấn đề nhạy cảm, và không nhắc nhớ chúng về những trải nghiệm trước kia. 

Here they can head to public school, where the school and the home room teacher already talked previously to Thao about each student cases, and learn about life skills at the center.

Tại đây chúng có thể đi học tại trường công, nơi mà trường học và giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện trước đó với Thảo về từng trường hợp của mỗi học sinh, và học những kỹ năng sống tại trung tâm. 

Twice a week, a psychologist spends some time with the children. In cases where the children have been severely traumatized, the expert will monitor the treatment process far more closely.

Hai lần một tuần, một chuyên gia tâm lý dành thời gian với những đứa trẻ này. Trong trường hợp mà những đứa trẻ đã trải qua chấn động nặng nề, chuyên gia sẽ thực hiện liệu pháp điều trị của mình sát sao hơn cả. 

“Psychological treatment for children is a difficult process. It can’t be done in a day or two. We would do anything within our ability to support and give them a healthy living environment,” Thao said.

“Điều trị tâm lý cho trẻ em là một quá trình khó khăn. Nó không thể thành công chỉ trong ngày một ngày hai. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để hỗ trợ và cho chúng một môi trường sống lành mạnh,” bà Thảo chia sẻ. 

Once they turn 18, the girls at the shelter undergo vocational training, or attend colleges and universities depending on their ability, and learn to step outside and make more friends.

Một khi chúng đủ 18 tuổi, những bé gái tại nơi cư trú này sẽ trải qua một khóa đào tạo nghề, hoặc tham gia trường cao đẳng và đại học tùy theo năng lực của chúng, và học cách để hòa nhập với thế giới bên ngoài và kết thêm bạn mới. 

The children are allowed to go home on holidays. If any child wants to go home, or the family requests it, the center and the family will discuss the visit based on latest information and take a decision.

Những đứa trẻ được cho phép về nhà vào các ngày nghỉ lễ. Nếu bất cứ đứa trẻ nào muốn về nhà, hoặc gia đình yêu cầu điều đó, trung tâm và gia đình sẽ thảo luận với nhau về chuyến đi thăm này dựa vào thông tin gần nhất và đưa ra quyết định. 

The shelter was established in 2009 by an international non-governmental organization (INGO) run by overseas Vietnamese in the U.S. called One Body Village. The facility operates under the management of the Vietnam Association of Psychology and Education (VAPE).

Nơi cư trú này được thành lập vào năm 2009 bởi một tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) do người Việt kiều điều hành tại hoa Kỳ với tên gọi là One Body Village. Các cơ sở vật chất được quản lý bởi VAPE – Vietnam Association of Psychology and Education (Hiệp hội Tâm lý và Giáo dục Việt Nam). 

Ly Le Hang, chief of office of VAPE for the southern region, said the facility has provided medical treatment, meals and learning opportunities for children for many years now. The center also provides financial support to needy families from out of town.

Lý Lệ Hằng, giám đốc văn phòng của VAPE tại miền Nam, cho biết cơ sở vật chất đã cung cấp điều trị y tế, bữa ăn và cơ hội đi học cho trẻ em từ nhiều năm về trước. Trung tâm đồng thời hỗ trợ tài chính cho những gia đình nghèo ở ngoại ô. 

“Many families wouldn’t know where to take children if a place like this did not exist. I have attended the wedding of one of the girls who grew up here. Other children often return to visit the shelter and help other children in their same situation.”

“Rất nhiều gia đình không biết sẽ đem con em mình đến đâu nếu không có một nơi như thế này tồn tại. Tôi đã tham gia hôn lễ của một trong số các bé gái lớn lên tại đây. Những đứa trẻ khác thường quay về thăm ngôi nhà này và giúp những đứa trẻ khác có cùng hoàn cảnh như mình.”

Nguồn: VNExpress

New words:

Abuse – v,n. to treat someone cruelly or violently

Shelter – n. (a building designed to give) protection from bad weather, danger, or attack

Taciturn – adj. tending not to speak much

Stiff – adj. behaving in a way that is formal and not relaxed

Traumatized – v. severely shocked and upset in a way that causes lasting emotional pain

Trafficking – n. the act of buying or selling people, or of making money from work they are forced to do, such as sex work

Psychologist -n. someone who studies the human mind and human emotions and behaviour, and how different situations have an effect on people

Xem thêm:

Mọi người hãy cùng thảo luận và góp ý dưới phần comment nhé!

You may also like

Leave a Comment