Home » VN » Người đàn ông hơn 20 năm chở đàn chó dạo khắp Sài Gòn

Người đàn ông hơn 20 năm chở đàn chó dạo khắp Sài Gòn

With no roof over his head, a Saigon scrap(1) vendor makes a home for dogs saved from being eaten.

banner ads

Mặc dù là một người vô gia cư, nhưng người đàn ông bán phế liệu tại Sài Gòn này lại làm nhà cứu giúp những chú chó khỏi việc bị ăn thịt.

Vo Van Thanh has been doing this for more than 20 years.

Ông Võ Văn Thành đã làm việc này hơn 20 năm.

Scrap vendors(2) like Thanh moving around streets with their carts is not a strange sight in Saigon, but unlike others, he has a pack of dogs with him.

thành nuôi chó

Những người bán phế liệu như ông Thành di chuyển khắp các con phố bằng xe gắn máy của họ không phải là một cảnh tượng lạ ở Sài Gòn, nhưng không giống như những người khác, ông ấy có một đàn chó bên mình.

People wondering about the man with so many dogs soon get the message from a note on his modified tricycle that says: “Not for sale. Dogs are friends, not food”.

Mọi người thắc mắc về người đàn ông đi cùng rất nhiều chú chó nhưng sớm nhận ra một ghi chú trên chiếc xe ba bánh tự sửa có nội dung: “Không bán chó, chó là bạn, không phải là thức ăn”.

Thanh, 52, started to rescue dogs and raise them in 1995-1996 when he was a worker at construction sites in HCMC and saw dogs captured in cages, waiting to be killed at slaughtering(3) houses.

Ông Thành (52 tuổi), bắt đầu giải cứu những chú chó và nuôi chúng vào năm 1995-1996 khi ông ấy làm công nhân tại các công trường xây dựng ở TP HCM và thấy những con chó bị bắt trong chuồng, và đang chờ chết tại các lò mổ.

As a native of Binh Duong Province, which neighbors HCMC, Thanh used to have a family, but “troubles came and my wife left. My two sons are both drug addicts. I was upset so I left my hometown.”

Là người gốc Bình Dương, tỉnh giáp TP HCM, Ông Thành từng có gia đình, nhưng “rắc rối ập đến và vợ tôi bỏ đi. Hai đứa con trai tôi đều nghiện ma túy. Tôi rất buồn nên tôi bỏ quê.”

Starting a brand new life penniless in the biggest city in the country, Thanh became a scrap vendor. But his focus is less on his own livelihood than the lives of dogs he rescues from the jaws of death, i.e., the jaws of dog meat lovers.

Bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới không có một xu trong túi ở thành phố lớn nhất nước, Ông Thành  trở thành người bán phế liệu. Nhưng sự tập trung của ông ấy chủ yếu vào cuộc sống của những chú chó mà ông ấy cứu thoát khỏi cái chết hơn là kế sinh nhai của ông ấy, tức là cứu chúng thoát khỏi những người thích ăn thịt chó.

ông rất quý chó

He says few dogs that he has raised have been stolen as they slept with him on the sidewalk(4).

Ông cho biết vài con chó mà ông nuôi đã bị đánh cắp khi chúng ngủ với ông trên vỉa hè.

Later, I had this tricycle [with an attached cage] for them and it feels more secure. I never sell my dogs. To those who really want them as pets, I am willing to give them away. But not for any other reason.”

Sau đó, tôi có chiếc xe ba bánh này [có lồng kèm theo] cho chúng và cảm thấy an toàn hơn. Tôi không bao giờ bán chó của tôi. Đối với những người thực sự muốn chúng như thú cưng, tôi sẵn sàng cho chúng đi. Nhưng không vì lý do nào khác.”

In many parts of Vietnam, dogs are treated as food. Official data says the Vietnamese market consumes an estimated five million dogs a year, second only to China, which consumes roughly 20 million.

Ở nhiều vùng của Việt Nam, chó được coi là thức ăn. Số liệu báo cáo cho biết thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng năm triệu con chó mỗi năm, chỉ đứng sau Trung Quốc, tiêu thụ khoảng 20 triệu con.

Thanh covers the mobile house he makes for his four-legged friends with canvas to make sure that they are well protected. He also has all necessary tools to take care of the dogs.

Ông Thành che ngôi nhà di động mà ông làm cho những người bạn bốn chân của mình bằng vải để đảm bảo rằng chúng được bảo vệ tốt. Ông cũng có tất cả các công cụ cần thiết để chăm sóc những chú chó.

“I used a bicycle at first but then a charity group gifted me this motorbike, and so I made this tricycle.”

Lúc đầu tôi đã sử dụng xe đạp nhưng sau đó một nhóm từ thiện đã tặng tôi chiếc xe máy này, và vì vậy tôi đã làm thành chiếc xe ba bánh này. ”

Thanh is illiterate(5), but the fear that someone could steal them has given his dogs a collar (6)each, saying: “I love my Daddy Thanh. Please don’t take me away from him!”; and along with it, Thanh’s mobile number.

Ông Thành không biết chữ, nhưng nỗi sợ ai đó có thể đánh cắp chúng nên ông đã gắn cho những chú chó của mình một chiếc vòng cổ với lời nhắn: “Tôi yêu bố Thành của tôi. Xin đừng bắt tôi rời xa ông ấy!”; và cùng với số điện thoại di động của ông Thành

He currently has 11 dogs with him, including some puppies less than a month old.

Ông hiện đang có 11 con chó, trong đó có một số chú chó con chưa đầy một tháng tuổi.

Thanh rues that his low income is not enough to raise so many dogs, but, luckily, he gets help from other people who give him cash or food for the dogs. Some have asked him to give them dogs as pets and he has agreed.

Ông Thành nói rằng thu nhập thấp của ông không đủ để nuôi những chú chó, nhưng may mắn thay, ông đã nhận được sự giúp đỡ từ những người khác cho ông tiền mặt hoặc thức ăn cho những con chó. Một số người đã yêu cầu ông cho chúng để làm thú cưng và ông đã đồng ý.

Two-year-old Den (Blackie), is the one that Thanh has the most poignant(7) memories about. “I bought his mom from a slaughtering house. She was a smart girl and she never went anywhere far from me. But four days after giving birth to Den , she was stolen. I really love Den because he has no mother and has a defective leg.”

Con này là Đen -hai tuổi (Blackie), là chú chó mà ông Thành có nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. “Tôi đã mua mẹ của nó từ một lò mổ. Nó là một con chó thông minh và nó không bao giờ ở xa tôi. Nhưng bốn ngày sau khi sinh Đen, nó đã bị người ta bắt trộm. Tôi thực sự yêu quý Đen vì nó không có mẹ và có khiếm khuyết ở chân.”

nhà của chó

Thanh really loves dogs. There have been nights when they were sick that he would call veterinarians(8) to help. He’s willing to skip his meals so that he can buy food for the dogs.

Ông Thành thực sự rất yêu quý những chú chó. Đã có những đêm chúng bị ốm và ông đã gọi bác sĩ thú y để giúp đỡ . Ông sẵn sàng bỏ bữa ăn để có thể mua thức ăn cho chó.

When night falls, he takes the dog back to their sleeping spot. The light inside the dogs’ cage comes from a battery that he gets recharged by asking local residents to help as he moves around, collecting scrap.

Khi màn đêm buông xuống, ông đưa những chú chó trở về chỗ ngủ của chúng. Ánh sáng bên trong chuồng chó đến từ một cục pin mà ông được sạc lại bằng cách nhờ người dân địa phương giúp đỡ khi ông di chuyển xung quanh, thu gom phế liệu.

Thanh spends every night on a camp bed on the sidewalk at the corner of Hong Bang and Nguyen Thi Nho streets in District 5.

Mỗi đêm ông Thành đều ngủ trên một chiếc giường trại trên vỉa hè ở góc đường Hồng Bàng và Nguyễn Thị Nhỏ ở quận 5.

He sighs: “Sometimes, it just feels so sad. All I wish for is a small hut to stay with them and take care of them when the weather is bad.”

Ông thở dài và nói: “Đôi khi, cũng cảm thấy rất buồn. Tất cả những gì tôi mong muốn là một túp lều nhỏ để ở bên chúng và chăm sóc chúng khi thời tiết xấu.”

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, scrap (n): /skræp/ old cars and machines or pieces of metal, etc. that are not now needed but have parts that can be used to make other things:

We sold our old car for scrap.

2, vendor (n): someone who is selling something:

The vendor of the house wants to exchange contracts this week.

3, slaughter (n): /ˈslɔː.tər/ the killing of animals for meat:

The geese are being fattened for slaughter.

4, sidewalk (n): /ˈsaɪd.wɔːk/ a path with a hard surface on one or both sides of a road, that people walk on:

Keep on the sidewalk, Rosie, there’s a good girl.

5, illiterate (adj): /ɪˈlɪt.ər.ət/ unable to read and write:

A surprising percentage of the population is illiterate.

6, collar (n): ˈkɒl.ər/ a strap made of leather or other strong material that is put around the neck of an animal, especially a dog or cat:

I grabbed the dog by the collar and dragged it out of the room.

7, poignant (adj): /ˈpɔɪ.njənt/ causing or having a very sharp feeling of sadness:

It is especially poignant that he died on the day before the wedding.

8, veterinarian (n): /ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/ a person trained in the medical treatment of animals:

He is the chief veterinarian for the zoo and deals with all kinds and sizes of animals.

Xem thêm: #99 Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho mọi đối tượng

Rate this post

About Admin

Xin chào, mình là admin của website Báo Song Ngữ. Với mong muốn tạo ra một môi trường học tiếng Anh hiệu quả, mình rất mong nhận được phản hồi từ các bạn để xây dựng website hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.