Home Việt Nam Người Việt dành hơn 400.000 giờ mỗi ngày xem livestream game

Người Việt dành hơn 400.000 giờ mỗi ngày xem livestream game

by Admin

A Vietnamese user spends an average 3 hours and 42 minutes on their mobile phones a day, of which 23 percent of time is spent playing games.

Trung bình mỗi ngày một người ở Việt Nam thường dành 3 giờ 42 phút cho việc sử dụng điện thoại di động, trong đó 23% thời gian dành cho chơi game.

The 23 percent of time spent playing games is the highest proportion, while more than 18 percent is spent on social media, according to a report by Appota, a developer and provider of Vietnamese digital(1) entertainment platforms

Theo báo cáo của Appota, nhà phát triển và cung cấp nền tảng giải trí kỹ thuật số tại Việt Nam cho biết, 23% thời gian dành cho chơi game là tỷ lệ cao nhất, trong khi hơn 18% dành cho mạng xã hội.

Of the 51 million mobile users in Vietnam, 33 million are mobile gamers. This number is ed(2) to reach 40 million by 2020, the report said.

Theo báo cáo: “Trong số 51 triệu người dùng di động tại Việt Nam, thì có 33 triệu người là game thủ di động. Con số này được dự đoán sẽ lên tới 40 triệu vào năm 2020.”

chơi game

The rise of game-streaming can be attributed to the explosive growth of eSports. By 2018, Vietnam had 15 million eSport players, accounting for 45 percent of mobile game players, as well as 5.2 million people who regularly watch eSports(3) streams.

Sự phát triển của game-streaming được cho là xuất phát từ sự phát triển bùng nổ của Thể thao điện tử. Vào năm 2018, Việt Nam có 15 triệu người chơi thể thao điện tử, người chơi trên thiết bị di động chiếm 45%, cũng như 5,2 triệu người thường xuyên xem trên các kênh eSports.

Live game streams are a “great method for brands to get into the minds of young consumers”, as Vietnamese users are drawn to engaging(4) game battles and entertaining comments, and can watch game-streamers for hours on platforms like Facebook, YouTube or NimoTV, the Appota report noted.

Báo cáo Appota lưu ý rằng các luồng quay phát trò chơi trực tuyến là một “phương pháp tuyệt vời để quảng bá các thương hiệu đi vào tâm trí khách hàng trẻ tuổi”, vì người dùng Việt Nam bị cuốn hút vào các trận game và bình luận giải trí, có thể xem các trò chơi phát trực tuyến hàng giờ trên các chương trình như Facebook, YouTube hoặc NimoTV”

In addition, given the strong willingness of Vietnamese people to try out new apps and games, Vietnam is currently one of 10 countries with the highest installs of apps/games in the world. This is not only a great opportunity for developers, but also provides a large area of exposure for advertisers, it said.

Thêm vào đó báo cáo còn chỉ ra rằng với sự sẵn sàng tuyệt vời của người Việt Nam để thử các ứng dụng và trò chơi mới, Việt Nam hiện là một trong số 10 quốc gia có số lượt cài đặt ứng dụng / trò chơi cao nhất thế giới. Đây không chỉ là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà phát triển, mà còn cung cấp một khoảng không lớn để quảng bá sản phẩm cho các nhà quảng cáo”.

“In particular, the Vietnamese are especially willing to watch short video ads in exchange for rewards from apps or games.”

“Hơn nữa, người Việt Nam đặc biệt sẵn sàng xem quảng cáo video ngắn để đổi lấy phần thưởng từ các ứng dụng hoặc trò chơi.”

In 2018, digital advertising value in Vietnam reached $663 million, with mobile advertising accounted for more than 62 percent of this revenue. Appota predicts that digital advertising will continue to grow and reach over $1 billion in 2020, 80 percent of which will come from mobile advertising.

Năm 2018, giá trị quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam đạt 663 triệu USD, với quảng cáo trên thiết bị di động chiếm hơn 62% doanh thu này. Appota dự đoán rằng quảng cáo kỹ thuật số sẽ tiếp tục phát triển và đạt hơn 1 tỷ đô la vào năm 2020, 80% trong số đó sẽ đến từ quảng cáo di động.

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, digital (adj): /ˈdɪdʒ.ɪ.təl/ using or relating to digital signals and computer technology

Viewers can get more than 100 channels of incredibly sharp pictures with digital cable or satellite.

2, predict (v): /prɪˈdɪkt/ to say that an event or action will happen in the future, especially as a result of knowledge or experience:

t’s still not possible to accurately predict the occurren

ce of earthquakes.

3, E-Sports (n): the activity of playing computer games against other people on the internet, often for money, and often watched by other people using the internet, sometimes at special organized events:

E-sports have become a major industry, as some of the top gamers around the world battle each other in a wide range of games.

4, engaging (adj): /ɪnˈɡeɪ·dʒɪŋ/  tending to please; attractive:

He has an engaging manner.

You should always limit your exposure to the sun.

Xem thêm: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

You may also like

Leave a Comment

shares