Politics

TBT Nguyễn Phú Trọng gần như sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch nước

Party chief Nguyen Phu Trong was the only presidential candidate announced by the National Assembly on Monday.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ứng cử viên chủ tịch nước duy nhất được Quốc hội công bố ngày thứ Hai hôm nay.

The assembly’s chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan made the announcement during the 6th session of the 14th National Assembly (NA), scheduled to last 24 days beginning Monday.

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã công bố trong phiên họp thứ 6 của Quốc hội khóa 14 (NA), dự kiến sẽ kéo dài 24 ngày kể từ thứ Hai.

Party General Secretary Nguyen Phu Trong was unanimously nominated(1) for the position by the Central Committee of the Communist Party of Vietnam earlier this month, and his name is the only one that the parliamentary standing committee has recommended.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử cho vị trí này vào đầu tháng, và tên của ông là ứng viên duy nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất.

The parliament will ratify the candidate using an electronic voting system before electing a new president by secret ballot(2) Tuesday morning.

Quốc hội sẽ phê chuẩn ứng cử viên bằng cách sử dụng một hệ thống bỏ phiếu điện tử trước khi bầu một chủ tịch nước mới bằng lá phiếu kín vào sáng thứ Ba.

The vote’s result will be announced in the afternoon, after which the new president would be sworn in, with the ceremony broadcast live on national radio and television.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố vào buổi chiều, sau đó chủ tịch nước mới sẽ tuyên thệ nhậm chức, và buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

If the NA votes for the appointment(3), Trong will become the first Vietnamese leader to be the head of state and the Party since founding President Ho Chi Minh.

Nếu Quốc hội bầu cho sự bổ nhiệm này, ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên là người đứng đầu cả Đảng và nhà nước kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập.

If Trong becomes the president, he would have equal status with other heads of state in diplomatic protocol terms, said Emeritus Professor Carlyle Thayer from the University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy in an emailed response to VnExpress International.

Nếu ông Trọng trở thành chủ tịch nước, ông sẽ có tư cách bình đẳng với các nguyên thủ quốc gia khác trong các điều khoản về giao thức ngoại giao, theo Giáo sư Carlyle Thayer từ Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Úc trong một thư trả lời qua email cho VnExpress International.

He said Trong’s assuming the position would not signal any major shift in either Vietnam’s economic policy or its fight against corruption.

Ông nói việc ông Trọng gánh vác vị trí này sẽ không báo hiệu bất kỳ sự thay đổi lớn trong chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc cuộc chiến chống tham nhũng.

In fact, by holding two offices, Trong would be able to better cut through bureaucratic red tape(4) and implement policy decisions quicker. Combined with his strong stance on fighting corruption, evident in numerous crackdowns on top businesspeople and government leaders, “the country’s anti-corruption campaign against high officials is likely to intensify,” Thayer said.

Trong thực tế, bằng cách điều hành hai bên, ông sẽ có thể xóa bỏ thói quan liêu hiệu quả hơn và thực hiện các quyết định chính sách nhanh hơn. Kết hợp với lập trường mạnh mẽ của mình về chống tham nhũng, được thể hiện rõ ràng qua nhiều cuộc trừng trị thẳng tay đối với các doanh nhân hàng đầu và các nhà lãnh đạo chính phủ, “chiến dịch chống tham nhũng của đất nước đối với các quan chức cấp cao dường như được tăng cường”, Thayer nói.

“Vietnam will go through a period of trial and error, which is normal when political changes of this magnitude are made,” he said.

“Việt Nam sẽ trải qua một giai đoạn thử và sai, điều này là bình thường khi những thay đổi chính trị ở tầm này được thực hiện”, ông nói.

He also said that Trong will be very busy and it may be necessary to create special assistant positions to take on the increased responsibility for party and government affairs in this new situation.

Ông cũng nói rằng ông Trọng sẽ rất bận rộn và sẽ là cần thiết khi có các vị trí trợ lý đặc biệt để đảm đương trách nhiệm được gia tăng với các vấn đề của đảng và chính phủ trong tình huống mới này.

Currently, Vietnam’s acting president is Vice President Dang Thi Ngoc Thinh, who is serving as Vietnam’s first female head of state in place of President Tran Dai Quang who passed away on September 21 due to a serious illness.

Hiện nay, người giữ quyền chủ tịch nước Việt Nam là Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nhà nước Việt Nam thay cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời vào ngày 21 tháng 9 do một căn bệnh nghiêm trọng.

Trong served as Hanoi’s Party Secretary between 2000 and 2006, before chairing Vietnam’s National Assembly for two consecutive terms.

Ông Trọng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 2000 đến 2006, trước khi giữ chức chủ tịch Quốc hội Việt Nam hai nhiệm kỳ liên tiếp.

He became a standing member of the Politburo, the Party’s decision-making body, in 1999. In 2011, he became the General Secretary of the Party’s Central Committee, and was reelected to the position in 2016.

Ông trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định của Đảng, vào năm 1999. Năm 2011, ông trở thành Tổng Bí thư Trung ương Đảng, và được tái đắc cử vào năm 2016.

  1. Nominate /ˈnɒm.ɪ.neɪt/ : to officially suggest someone for an election, job, position, or honour.

He’s been nominated by the Green Party as their candidate in the next election.

  1. Ballot /ˈbæl.ət/ : a system or occasion of secret voting.

Representatives were elected by ballot.

OK, this seems to be an area of disagreement, so let’s put it to the ballot.

  1. Appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ : the act of officially choosing someone for a job, or the job itself:

We would like to announce the appointment of Julia Lewis as head of sales.

  1. Red tape : thói quan liêu

Nguồn: Vnexpress

 

Đánh giá bài viết