Home Thế giới Mexico: ngày càng nhiều nhà hàng theo chủ nghĩa thuần chay

Mexico: ngày càng nhiều nhà hàng theo chủ nghĩa thuần chay

by Admin

Jose and Leticia Gamiz received many insults when they first opened their mobile Mexican food business four years ago.

Jose và Leticia Gamiz nhận được rất nhiều sự chỉ trích khi họ bắt đầu bán đồ ăn Mexico trên phương tiện di chuyển vào 4 năm trước. 

Their business, called Mi Vegana Madre, is entirely vegan. In other words, they only serve food made from plants.

Cửa hàng của họ có tên là Mi Vegana Madre, chuyên đồ chay. Nói cách khác, họ chỉ phục vụ đồ ăn làm từ thực vật. 

“That’s not real Mexican food,” some people said. ″My grandma would slap you” was another comment.

“Đây không phải là đồ ăn Mexico”, vài người cho biết. “Bà tôi sẽ tát vào mặt mấy người”, một lời bình luận khác. 

“We even had somebody write (online) in Spanish, ‘They’re probably not even Mexican,’” Jose Gamiz told the Associated Press.

Chia sẻ với Associated Press, Jose Gamiz cho biết: “Thậm chí có người viết (online) bằng tiếng Tây Ban Nha “Họ thậm chí không phải là người Mexico””.

But even so, the couple’s meat- and dairy-free business has built a following. And, it is part of a growing vegan Mexican food industry in the United States.

Nhưng kể cả vậy, sự nghiệp “nói không với thịt và sản phẩm bơ sữa” dần phát triển. Và, đó là một phần của xu hướng công nghiệp đồ Mexico chay tại Hoa Kỳ. 

In cities like Las Vegas, Nevada, and Austin, Texas, at least a few eateries or food trucks sell entirely vegan Mexican meals. Across Southern California, there are many choices, including a place that sells traditional sweets that do not contain dairy.

Tại các thành phố như Las Vegas, Nevada, và Austin, Texas, ít nhất một vài quán ăn hoặc xe tải đồ ăn bán những bữa ăn Mexico thuần chay. Trải dài miền Nam California là hàng loạt lựa chọn như vậy, bao gồm cả nơi bán các loại kẹo truyền thống không chứa bơ sữa. 

Ngày càng nhiều nhà hàng chay Mexico xuất hiện, hứng chịu một làn sóng phản đối từ chính những người Mexico.

Mi Vegana Madre is based near Phoenix, Arizona. It expanded into a physical restaurant last year. It offers vegan versions of carne asada, al pastor and nachos — made with a nut-based sauce that tastes like cheese.

Mi Vegana Madre tọa lạc tại gần Phoenix, Arizona. Nó đã phát triển thành một nhà hàng đúng nghĩa vào năm ngoái. Tại đây cung cấp các phiên bản chay của món carne asada, al pastor và nachos – làm từ sốt hạt có vị như phô mai. 

Not far from Mi Vegana Made, another restaurant offering vegan Mexican food opened in January. In September, a third vegan Mexican place opened in Phoenix.

Cách không xa Mi Vegana Made, một nhà hàng khác cũng phục vụ đồ ăn Mexico chay kể từ tháng 1. Vào tháng 9, thêm một nhà hàng Mexico chay được mở tại Phoenix. 

Nineteen-year-old Keren Aguilar and her sister, Keyla Aguilar, 22, opened Earth Plant Based Cuisine, also in Phoenix. Other family members, including their mother, also work there.

Keren Aguilar, 19 tuổi, và chị của cô, Keyla Aguilar, 22 tuổi, mở một nhà hàng tên Earth Plant Based Cuisine cũng tại Phoenix. Các thành viên khác của gia đình, bao gồm cả mẹ của họ, cũng làm việc tại đây. 

The sisters and their parents have eaten only vegan for nearly five years. It was Keren’s dream to open a vegan restaurant. Luckily, a space became available and a family friend was willing to be a financial partner.

Chị em và cha mẹ họ đã ăn chay được gần 5 năm. Giấc mơ của Keren chính là mở một nhà hàng chay. May mắn thay, giấc mơ đã trở thành hiện thực và một gia đình của người bạn của họ đã sẵn sàng làm nhà tài trợ cho họ. 

Most American vegan restaurants offer a few basic Mexican-influenced foods. But the Gamiz and Aguilar families are trying to include all kinds of the foods that they they grew up eating.

Hầu hết các nhà hàng ăn chay tại Mỹ đều phục vụ một vài món ăn thông thường lấy cảm hứng từ ẩm thực Mexico. Nhưng gia đình Gamiz và Aguilar đang cố gắng để biến tấu tất cả các món ăn mà họ được ăn từ bé. 

“We didn’t want it to have a ‘vegan taste’ or be bland…So our spices are very important to making it Mexican,” Keren Aguilar said.

“Chúng tôi không muốn món ăn có vị chay hay có nhạt nhòa…Vì vậy gia vị là yếu tố quan trọng để thổi hồn Mexico vào trong món ăn.” Keren Aguilar cho biết.  

Gustavo Arellano is a Los Angeles-based reporter. He wrote a book called “Taco USA: How Mexican Food Conquered America.” He says restaurants like Earth Plant Based Cuisine are bringing traditional methods to the increasingly popular plant-based diet.

Gustavo Arellano là một nhà báo tại Los Angeles. Anh đã viết cuốn sách có tên “Taco USA: Cách ẩm thực Mexico chinh phục nước Mỹ”. Anh cho biết các nhà hàng như Earth Plant Based Cuisine đã mang các công thức truyền thống trở thành một thực đơn chay ngày càng phổ biến.  

“What blew up the vegan Mexican movement was these pop-up vegan food fairs where you have not just Mexicans, but Central Americans,” Arellano said.

“Điều đã thổi bùng lên ngọn lửa Mexico thuần chay chính là các hội chợ thực phẩm thuần chay, nơi người tham gia không chỉ là người Mexico, mà còn cả những người Trung Mỹ”, theo Arellano. 

Yet for some Latinos, eating no meat seems impossible. Linda Sepulveda lives in Albuquerque, New Mexico, where there almost no all-vegan Mexican restaurants. She says she would find it hard to give up an eating whatever she wants.

Dù vậy với một số người Latin, việc không ăn thịt là bất khả thi. Linda Sepulveda sống tại Albuquerque, New Mexico, nơi mà gần như không có một nhà hàng Mexico thuần chay nào cả. Cô cho biết cô thấy rất khó để có thể từ bỏ việc có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. 

“I’m intrigued by (vegan Mexican), but I think a part of me knows it won’t taste the same,” she said. “We are always trying to find where we can add [vegetables], but there always has to be a main meat and everything else dresses it up.”

“Tôi bị thu hút bởi chủ nghĩa thuần chay Mexico, nhưng tôi nghĩ một phần trong tôi hiểu rằng đồ ăn sẽ không có vị giống như bình thường. Chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm chỗ cho thêm rau củ quả vào thực đơn, nhưng thịt luôn là món ăn chính và mọi thứ khác chỉ là tô điểm cho món ăn,” cô cho biết. 

However, Gustavo Arellano notes that Mexico’s native peoples actually ate mostly plant-based foods in the past. Spanish colonizers greatly changed the food culture when they brought over cows and pigs.

Dù vậy, Gustavo Arellano chỉ ra rằng những người bản địa Mexico thực chất gần như chỉ ăn thực vật trong quá khứ. Thực dân Tây Ban Nha đã tạo ra sự thay đổi to lớn trong văn hóa ẩm thực khi họ mang bò và lợn đến. 

“They don’t realize, if you’re real Mexicans, you’re not supposed to be eating this meat in the first place because colonizers brought it over,” Arellano said. “I eat everything, but I’ll eat vegan Mex if it’s good.”

Arellano cho biết “Họ không nhận ra rằng, nếu bạn là người Mexico thực thụ, bạn sẽ không ăn những loại thịt này kể từ khi những người thực dân mang thịt đến. Tôi ăn tất cả, nhưng tôi sẽ ăn đồ Mexico chay nếu nó ngon.”

Nguồn: VOA

New words:

dairy – n. milk or food made from milk, such as ice cream, cheese, or yogurt

bland – adj. lacking strong taste

spice(s) – n. a substance, such as pepper or nutmeg, that is used in cooking to add special tastes to food and that comes from a dried plant and is usually a powder or seed

intrigue(d) – v. to cause someone to become interested

dress(es) (it) up – p.v. to make something more appealing, impressive, or fancy

realize – v. to understand or become aware of something

Xem thêm:

Mọi người hãy thảo luận và góp ý về bản dịch ở dưới phần comment nhé!

You may also like

Leave a Comment

shares