Home Thế giới Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu đến từng cơ quan, tế bào

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu đến từng cơ quan, tế bào

by Admin

Taking a long, deep breath is good for both our bodies and minds. It supplies necessary oxygen to our blood and can help to create emotional calm.

Hít một hơi thật sâu và dài rất tốt cho sức khỏe và tâm trí của chúng ta. Điều này giúp cung cấp lượng oxi cần thiết cho máu và bình ổn cảm xúc của chúng ta.

However, calm and oxygen are not the only things a deep breath brings. In many parts of the world, a deep breath also brings pollutants into our bodies.

Tuy nhiên, sự bình tĩnh và khí oxi không phải là những thứ duy nhất mà việc hít một hơi thật sâu sẽ đem lại. Tại rất nhiều nơi trên thế giới, hít một hơi sâu còn mang đến những chất ô nhiễm vào trong cơ thể.

For many people around the world, breathing polluted air has become the new “normal.” On its website, The World Health Organization warns that “91% percent of the world’s population lives in places where air quality exceeds WHO guideline limits.”

Với rất nhiều người trên thế giới, hít thở trong bầu không khí ô nhiễm đã trở thành một điều mới “bình thường”. Trên website của Tổ chức y tế thế giới cảnh báo rằng “91% dân số thế giới sống trong bầu không khí với mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép của WHO”.

WHO experts estimate that each year air pollution kills about 7 million people around the world. It says about 4.2 million deaths are linked to outdoor air pollution and about 3.8 million are linked to inside air pollution. The WHO adds that air pollution harms billions more.

Các chuyên gia của WHO ước tính rằng mỗi năm ô nhiễm không khí giết chết khoảng 7 nghìn người khắp thế giới. Đồng thời, 4,2 nghìn cái chết liên quan đến ô nhiễm không khí bên ngoài môi trường và 3.8 nghìn cái chết liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà.

Perhaps not surprisingly, cities are especially bad. Over 80% of people who live in urban areas, the WHO reports, are breathing levels of air pollution that are unhealthy.

Không ngạc nhiên rằng bầu không khí tại các thành phố là đặc biệt tệ. Trên 80% những người đang sinh sống tại vùng thành phố, theo báo cáo của WHO, đang hít thở trong bầu không khí có hại có sức khỏe.

With air pollution, size matters most.

Với ô nhiễm môi trường, kích thước là quan trọng nhất.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe

Researchers often study individual chemicals and toxins found in air pollution. PowerShot, some studies now show that it is the size of pollutants in the air that is most threatening to health.

Các nhà nghiên cứu thường nghiên cứu các chất độc và chất hóa học được tìm thấy trong ô nhiễm không khí một cách riêng rẽ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng kích thước của chất ô nhiễm trong không khí mới là điều gây nguy hại cho sức khỏe nhất.

Fine particulate matter that is 2.5 micrometers in diameter or smaller seems to do the most damage. That size is about 3% the size of a human hair or smaller. Scientists often call this kind of air pollution PM2.5, for short. The smallest PM can move through tissue.

Những hạt mịn có đường kính 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn thường gây hại hơn cả. Kích thước này khoảng tầm 3% so với tóc của một người, thậm chí nhỏ hơn. Các nhà khoa học thường gọi loại ô nhiễm không khí này ngắn gọn là PM2.5. Loại PM nhỏ nhất có thể di chuyển xuyên qua một tờ giấy ăn.

Because we breathe in air pollution, we may think that it only affects the human breathing system. But research shows that the mouth, nose, throat and lungs are not the only body parts affected by air pollution.

Bởi chúng ta đang hít thở trong bầu không khí ô nhiễm, chúng ta nghĩ rằng nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con người. Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng miệng, mũi, họng và phổi không chỉ là những phần cơ thể người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí.

Many in the scientific community say that PM2.5 can affect every organ and every cell in our body. Researchers have found that PM2.5 can even pass through the barrier that protects our brains. It can also reach the placenta. So, even in the womb, a fetus is not safe from air pollution.

Rất nhiều cộng đồng khoa học cho rằng PM2.5 có thể ảnh hưởng đến tất cả các phần cơ thể và tế bào của con người. Các nhà nghiên cứu tìm ra rằng P2.5 thậm chí có thể đi xuyên qua các lớp phòng vệ bảo vệ não của chúng ta. Nó còn có thể đến phần phôi thai. Vì vậy, kể cả khi trong bụng mẹ, thai nhi cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí.

The heart and blood system is also affected.

Tim mạch và hệ thống máu cũng bị ảnh hưởng.

The WHO reports that air pollution causes 24% of deaths from brain attacks called strokes. The UN agency adds that 25% of all heart disease is from air pollution.

WHO báo cáo rằng ô nhiễm không khí chịu trách nhiệm cho 24% số người tử vong do đột quỵ, một loại tấn công não. Cơ quan của Liên hợp quốc bổ sung rằng 25% của tất cả các loại bệnh tim là do ô nhiễm không khí.

Scientists with the Forum of International Respiratory Societies, or FIRS, study the damage air pollution does to our bodies. They warn that air pollution affects many systems in the body and is a great risk to health.

Các nhà khoa học cùng với Diễn đàn của Hiệp hội Hô hấp Quốc tế, hay FIRS, nghiên cứu về tác hại của ô nhiễm không khí tới cơ thể của chúng ta. Họ cảnh báo rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến rất nhiều hệ thống trong cơ thể và là một nguy cơ trầm trọng với sức khỏe.

Earlier this year, the FIRS Environmental Committee published two reports in the February 2019 American College of Chest Physicians (CHEST). They detail the effects of air pollution on health and evidence for its link to many diseases.

Đầu năm nay, Ủy ban Môi trường FIRS công bố 2 bản báo cáo tại Đại học Chuyên gia Ngực (CHEST) vào tháng Hai 2019. Họ nêu cụ thể các ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe và bằng chứng cho thấy nó liên quan đến nhiều bệnh khác.

Dr. Dean Schraufnagel was the lead investigator. Following the publication of the reports he said, “It is well-known that air pollution is a major contributor to lung disease, but this review also shows how it can damage most other organ systems of the body.”

Tiến sĩ Dean Schraufnagel là nhà nghiên cứu chính. Theo như trong bản báo cáo được công bố chính thức, ông chia sẻ rằng “Việc ô nhiễm không khí đóng vai trò quan trọng trong việc gây nên các bệnh về phổi được biết đến rộng rãi, nhưng đánh giá sau cho thấy rằng nó cũng có thể làm hại đến hầu hết các hệ thống cơ quan khác trong cơ thể.

The FIRS researchers also found air pollution to be “harmful to the aging brain.”

Các nhà nghiên cứu của FIRS đồng thời tìm ra rằng ô nhiễm không khí có thể “gây hại tới bộ não đang lão hóa”.

They reported that older adults with heavy exposure to air pollution performed poorly on tests of brain operations. They said this group showed an increased risk of dementia compared to adults with less exposure.

Họ báo cáo rằng những người lớn tuổi hơn tiếp xúc nhiều với không khí ô nhiễm thường có kết quả kém trong các bài kiểm tra về hoạt động của não. Họ cho biết rằng nhóm người này cho thấy nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn so với những người trưởng thành ít tiếp xúc với ô nhiễm không khí.

The reports add that air pollution weakens bones so they break more easily. Air pollution also ages our skin, hurts our eyes and interferes with sleep. It affects the kidneys. And the researchers said living near busy roadways might lead to liver disease.

Các bản báo cáo chỉ ra thêm rằng ô nhiễm không khí làm xương người yếu đi, khiến chúng bị gẫy dễ hơn. Ô nhiễm không khí còn làm lão hóa da, làm tổn thương mắt và cản trở giấc ngủ. Nó còn ảnh hưởng đến thận. Và các nhà nghiên cứu cho rằng sống ở gần những con đường đông đúc có thể dẫn đến các bệnh về gan.

Children are most at risk.

Trẻ em là đối tượng trong tầm nguy hiểm nhất.

Researchers at the WHO say that in 2016 about 600,000 children under the age of five died from disease linked to air pollution.

Các nhà khoa học của WHO chỉ ra rằng trong năm 2016 đã có khoảng 600,000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

Indoor cooking plays a part, as some families use unsafe fuels for cooking and keeping warm. Experts at the WHO say that there are “3.8 million deaths every year as a result of household exposure to smoke from dirty cook-stoves and fuels.”

Việc nấu ăn trong nhà cũng đóng một vai trò nhất định khi một số gia đình sử dụng những nguyên liệu không an toàn cho việc nấu ăn và sưởi ấm. Các chuyên gia tại WHO cho biết rằng có đến 3.8 nghìn cái chết mỗi năm là hệ quả của việc tiếp xúc với các loại khói từ các bếp lò và nhiên liệu bẩn.

So, what can be done?

Vậy, chúng ta có thể làm gì?

Experts say governments need to take the lead in fighting air pollution health risks.

Các chuyên gia cho rằng chính phủ các nước cần đẫn đầu trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe do ô nhiễm môi trường.

Dr. Schraufnagel adds that “the best way to reduce exposure to air pollution is to control it at its source.” He explains that governments need to do this by setting pollution “standards and regulatory processes.” 

Tiến sĩ Schraufnagel bổ sung rằng “cách tốt nhất để giảm sự tiếp xúc với ô nhiễm không khí chính là kiểm soát tại nguồn nơi nó được tạo ra. Ông giải thích rằng các chính phủ cần thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình xử lý ô nhiễm.

He and other experts suggest that individuals reduce their exposure by avoiding areas with polluted air and staying indoors when outdoor air pollution levels are high. And they say to wear face masks. These cloth or paper covers for the nose and mouth can block many air.

Ông cùng các chuyên gia khác gợi ý rằng các cá nhân cần giảm sự tiếp xúc của mình bằng cách tránh những nơi có ô nhiễm không khí và ở trong nhà khi mức ô nhiễm không khí bên ngoài đang cao. Và họ khuyên nên đeo khẩu trang. Những loại vải hoặc giấy che miệng và mũi này sẽ ngăn cảnh rất nhiều khí.

Nguồn: VOA

New words:

Pollutant (n): a harmful substance that causes pollution

Exposure (v): the fact of experiencing something or being affected by it because of being in a particular situation or place

Threatening (adj): expressing a threat of something unpleasant or violent

Placenta (n): the temporary organ that feeds a foetus (= developing baby) inside its mother’s womb

Organ (n): a part of the body of an animal or plant that performs a particular job

Harmful (adj): causing harm

Dementia (n): a medical condition that affects especially old people, causing the memory and other mental abilities to gradually become worse, and leading to confused behaviour

Xem thêm: 

Mọi người hãy cùng góp ý để bản dịch có thể thêm hoàn thiện nhé! Nếu có bất cứ câu hỏi gì mọi người hãy comment bên dưới cho mình biết ạ!

 

 

 

You may also like

Leave a Comment

shares