Home Việt Nam Chống ô nhiễm rác: Nếu bạn không tái sử dụng, hãy ngừng sử dụng

Chống ô nhiễm rác: Nếu bạn không tái sử dụng, hãy ngừng sử dụng

by Admin

Vietnam should tighten rules on sorting trash and promote recycling to minimize its burial(1), experts said at a conference Wednesday.

Tại một hội nghị diễn ra hôm thứ tư, các chuyên gia cho biết Việt Nam nên thắt chặt các quy tắc về phân loại rác và thúc đẩy tái chế để giảm thiểu việc chôn lấp.

Germany classifies(2) its trash, recycles them and only allows burial of trash that cannot be reused, Jorg Ruger, an environment expert with the German embassy said.

Jorg Ruger, một chuyên gia môi trường của Đại sứ quán Đức cho biết nước Đức phân loại rác, tái chế chúng và chỉ cho phép chôn lấp rác không thể tái sử dụng.

From 50,000 landfills in 1972, the country only had 300 sites in 2016, and plans to abolish(3) them all next year, he added.

Ông cho biết thêm từ 50.000 bãi rác vào năm 1972, nước này chỉ còn có 300 địa điểm vào năm 2016 và đang lên kế hoạch xóa bỏ tất cả chúng vào năm tới.

Meanwhile, South Korea has succeeded in reducing its trash burial rate from 96 to 16 percent from 1982 to 2013 by issuing laws on “resource cycling,” including levying(4) high fees for trash burial to encourage the people to recycle more, said Kim In Hwan, South Korea’s former deputy environment minister.

Ông Kim In Hwan, nguyên thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc chia sẻ Hàn Quốc đã thành công trong việc giảm tỷ lệ chôn lấp rác từ 96% xuống 16% từ năm 1982 đến 2013 bằng cách ban hành luật về “tuần hoàn tài nguyên”, bao gồm cả việc thu phí cao đối với chôn lấp rác để khuyến khích người dân tái chế nhiều hơn.

ngưng đốt rác thải

The country also issued government-sanctioned trash bags that citizens had to pay for, Kim said. Businesses have to collect and recycle their own products, failing which they will be fined, he added.

Ông Kim cho biết thêm nước này cũng ban hành các túi rác được chính phủ phê chuẩn mà công dân phải trả tiền và các doanh nghiệp phải thu thập và tái chế các sản phẩm của chính họ, nếu không sẽ bị phạt.

South Korea does not encourage trash incineration(5) for fear of air pollution, Kim said.

Hàn Quốc không khuyến khích đốt rác vì sợ ô nhiễm không khí.

Trash cannot be a resource if we continue to bury it,” said Vo Tuan Nhan, Deputy Minister of Natural Resources and Environment.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Tuấn Nhân cho biết rác không thể là tài nguyên nếu chúng ta tiếp tục chôn vùi nó.

He said Vietnam should consider collecting fees from organizations and individuals based on the amount of trash they produce.

Ông cho biết Việt Nam nên xem xét thu phí từ các tổ chức và cá nhân dựa trên lượng rác họ xả ra.

Vietnam is among the top four countries which produce the most plastic waste in the world, at 280,000 tons per year, according to a World Bank report. Over 70 percent this is buried, leading to loss of land area and pollution.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới Việt Nam là một trong bốn quốc gia hàng đầu sản xuất chất thải nhựa nhiều nhất thế giới, ở mức 280.000 tấn mỗi năm. Hơn 70 phần trăm này bị chôn vùi, dẫn đến mất diện tích đất và ô nhiễm.

The country produces 25.5 million tons of waste per year, of which 75 percent is buried. Several burial sites in major cities like Hanoi, HCMC or Da Nang are overloaded and affecting citizens’ lives.

Đất nước này sản xuất 25,5 triệu tấn chất thải mỗi năm, trong đó 75% được chôn lấp. Một số địa điểm chôn cất tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM hoặc Đà Nẵng bị quá tải và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hanoi and HCMC, in particular, each spend VND1.2-1.5 trillion ($52-65 million) a year, or around 3.5 percent of their budget, on collecting and treating waste.

Đặc biệt, Hà Nội và TP HCM, mỗi người chi 1,2-1,5 nghìn tỷ đồng (52-65 triệu USD) mỗi năm, tương đương khoảng 3,5% ngân sách của họ, để thu gom và xử lý chất thải.

At a conference last month, Nguyen Thuong Hien, head of the Vietnam Environment Administration’s waste management department, had said that there was no solid waste treatment model in the country that met all technical, economic, social, and environmental requirements.

Tại một hội nghị vào tháng trước, ông Nguyễn Thượng Hiền, trưởng phòng quản lý chất thải của Cục quản lý môi trường Việt Nam, đã nói rằng không có mô hình xử lý chất thải rắn nào ở Việt Nam đáp ứng được tất cả các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường.

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, burial (n): /ˈber.i.əl/ the act of putting a dead body into the ground, or the ceremony connected with this.

We went back to Ireland for my uncle’s burial.

2, classify (v): /ˈklæs.ɪ.faɪ/ to divide things or people into groups according to their type, or to say which group or type something or someone belongs to.

Biologists classify animals and plants into different groups.

3, abolish (v): /əˈbɒl.ɪʃ/ to put an end to something, such as an organization, rule, or custom.

Educationalists have called on the government to abolish tax on computers.

4, levy (n): /ˈlev·i/ an amount of money, such as a tax, that you have to pay to a government or organization:

The financial authority is to impose a levy on every financial product sold.

5, incinerate (v): /ɪnˈsɪn.ər.eɪt/  to burn something completely.

The spacecraft and its crew were incinerated by the billion-degree temperatures generated by the fireball.

Xem thêm: #5 Phần mềm học tiếng Anh miễn phí tốt nhất [ UPDATE 2020]

You may also like

Leave a Comment