Home » World » Pepsico CEO Indra Nooyi stepping down

Pepsico CEO Indra Nooyi stepping down

PepsiCo CEO Indra Nooyi: No, Women Can't Have It All
PepsiCo CEO Indra Nooyi: No, Women Can’t Have It All

PepsiCo CEO Indra Nooyi, who is recognized as one of the most prominent(1) women to lead a Fortune 500 company, has announced plans to step down on October 3. 

Giám đốc điều hành của PepsiCo, Indra Nooyi, người được coi là một trong những phụ nữ xuất chúng nhất dẫn đầu Fortune 500 Company, đã công bố kế hoạch từ chức vào ngày 3 tháng 10.

Nooyi, 62, is slated(2) to be replaced by Pepsi’s Global Operations Chief Ramon Laguarta, 54, the company has announced, according to a statement published online by PepsiCo. 

Theo một tuyên bố được công bố trực tuyến bởi PepsiCo: Nooyi ở tuổi 62, dự kiến sẽ được thay thế bởi Giám đốc điều hành toàn cầu của Pepsi ông Ramon Laguarta, 54 tuổi

The Pepsi CEO is expected to remain chairwoman of the company’s board of directors until early 2019 to “ensure a smooth and seamless transition,” the company said. 

Công ty cho biết : Bà dự kiến sẽ vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cho đến đầu năm 2019 để “đảm bảo một sự chuyển tiếp suôn sẻ và liền mạch”,

As the head of Pepsi for 12 years, Nooyi has played a large role in leading the company toward becoming one of the most successful beverage and food corporations in the world.

Là người đứng đầu Pepsi trong 12 năm, Nooyi đã đóng một vai trò vô cùng to lớn trong việc dẫn dắt công ty trở thành một trong những tập đoàn thực phẩm và đồ uống thành công nhất trên thế giới.

According to PepsiCo, the CEO oversaw an 80 percent sales growth during her time at the company’s helm(3).

Theo PepsiCo, CEO đã chứng kiến sự tăng trưởng 80% doanh số bán hàng trong suốt thời gian bà làm việc tại công ty.

“Leading PepsiCo has truly been the honor of my lifetime, and I’m incredibly proud of all we have done over the past 12 years to advance the interests not only of shareholders but all our stakeholders in the communities we serve,” Nooyi, who has spent the last 24 years working under the PepsiCo label, said in a statement published online.

“Điều hành PepsiCo thực sự là vinh dự của cuộc đời tôi, và tôi vô cùng tự hào về tất cả những gì chúng tôi đã làm được trong 12 năm qua để thúc đẩy lợi ích không chỉ của cổ đông mà tất cả các bên liên quan trong cộng đồng mà chúng tôi phục vụ”, Nooyi, người đã trải qua 24 năm làm việc dưới nhãn hiệu PepsiCo, cho biết trong một tuyên bố được công bố trực tuyến.

“Growing up in India, I never imagined I’d have the opportunity to lead such an extraordinary(4) company,” she continued. “PepsiCo today is in a strong position for continued growth with its brightest days still ahead.”

“Lớn lên ở Ấn Độ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được tôi có cơ hội để lãnh đạo một công ty phi thường như vậy,” bà nói tiếp. “PepsiCo ngày hôm nay đang tiếp túc tăng trưởng vững chắc với tương lai tươi sáng vẫn còn ở phía trước.”

  1. Prominent (adj): xuất chúng, lỗi lạc, quan trọng

The government should be playing a more prominent role in promoting human rights.

She is likely to play a prominent part in the forthcoming election campaign.

  1. Slate (verb): đề cử, ghi vào danh sách ứng cử

Jeff is slated to be the next captain of the team.

  1. Helm (noun): sự điều khiển, sự lãnh đạo

Who was at the helm when the collision occurred?

  1. Extraordinary (adj): đặc biệt, khác lạ, khác thường

He told the extraordinary story of his escape.

Her voice had an extraordinary hypnotic quality.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *