Home » Politics » Hàng ngàn người biểu tình ở Quảng Ngãi

Hàng ngàn người biểu tình ở Quảng Ngãi

Người dân biểu tình chặn tuyến đường quốc lộ 1A
Người dân biểu tình chặn tuyến đường quốc lộ 1A

Quang Ngai police have detained(1) nine people after a protest against a waste treatment plant turned violent last Sunday.

Chủ nhật tuần trước, cảnh sát Quảng Ngãi đã bắt tạm giữ chín người sau khi một cuộc biểu tình phản đối nhà máy xử lý chất thải đã trở lên quá khích.

Two men and seven women have been detained for “causing public disorder” while another 21 protesters have received administrative fines, Colonel Vo Van Duong, deputy director of the police department in the central province, said at a press conference on Tuesday.

Hai người đàn ông và bảy phụ nữ đã bị bắt vì tội “gây rối trật tự công cộng” trong khi 21 người biểu tình khác đã bị phạt hành chính, Đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc công an tỉnh cho biết tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba.

The incident happened Sunday evening when around 500 locals in Pho Thanh Commune who had been blocking the roads to Sa Huynh waste treatment plant for the past month were enjoying an arts performance.

Vụ việc xảy ra vào tối Chủ Nhật khi khoảng 500 người dân địa phương ở xã Phổ Thạnh đang xem biểu diễn văn nghệ (những người này đã chặn đường vào nhà máy xử lý rác thải Sa Huỳnh suốt trong tháng vừa rồi).

According to the police, just as the performances ended at around 8 p.m. and the locals were returning home, they heard rumors(2) that the plant’s employees had been spotted burying trash at its landfill(3) using concrete.

Theo cảnh sát, ngay khi buổi biểu diễn kết thúc vào khoảng 8 giờ tối, người dân địa phương đang trở về nhà thì nghe được tin đồn rằng nhân viên của nhà máy bị phát hiện đang tiến hành chôn lấp rác thải và đổ bên tông tại bãi rác của nhà máy.

Angered by the rumor despite the fact that plant’s operations had been suspended, around 150 locals attempted to seek out the commune’s chairman and stormed the People’s Committee building, loudly demanding authorities to take action against the waste treatment plant.

Bị phẫn nộ bởi tin đồn mặc dù thực tế các hoạt động của nhà máy đã bị đình chỉ, khoảng 150 người dân địa phương đã cố gắng gặp chủ tịch xã và xông vào Ủy ban nhân dân, yêu cầu chính quyền có hành động đối với nhà máy xử lý chất thải.

At around 10:30 p.m., 50 people also gathered on National Highway 1 and laid down on the road and blocked it with obstacles(4) like empty coffins in protest. Some locals also came to the protest armed with sticks, rocks and petrol bombs, and resisted(5) the police’s attempts to restore order, police said.

Vào khoảng 10:30 tối, 50 người đã tập trung trên Quốc lộ 1, nằm trên đường và chặn giao thông với những vật cản như quan tài rỗng để phản đối. Một số người dân địa phương được trang bị gậy, đá và bom xăng cũng đến để biểu tình, chống lại những nỗ lực của cảnh sát để khôi phục trật tự, cảnh sát cho biết.

The protest resulted in a four-hour traffic jam on National Highway 1, and two police officers were injured as the protestors threw stones at them, they said.

Cuộc biểu tình dẫn đến kẹt xe trong 4 giờ liền trên Quốc lộ 1, và hai nhân viên cảnh sát bị thương khi những người biểu tình ném đá vào họ.

Following the incident, local authorities inspected the plant but found no sign of activity, the police said.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã kiểm tra nhà máy nhưng không thấy dấu hiệu hoạt động, cảnh sát nói.

On Tuesday morning, around 500 locals resumed the protest by marching to the Pho Thanh Commune’s People’s Committee building and demanding the release of the detainees.

Người dân Quảng Ngãi tiếp tục biểu tình

Vào sáng thứ Ba, khoảng 500 người dân địa phương đã tiếp tục cuộc biểu tình bằng cách kéo đến đến tòa nhà Ủy ban nhân dân xã Phổ Thạnh và yêu cầu thả những người bị giam giữ.

The crowd also took a police officer and the waste treatment plant’s manager hostage(6), but they eventually released the two after four hours of negotiation with the authorities.

Đám đông cũng đã bắt một sĩ quan cảnh sát và quản đốc nhà máy xử lý rác thải làm con tin, nhưng cuối cùng họ đã thả cả hai sau bốn giờ đàm phán với các nhà chức trách.

For the past month, people in Pho Thanh Commune have been setting up camps around the Sa Huynh waste treatment plant and blocking the street leading to the plant with rocks, logs and an empty coffin, demanding that the plant be relocated due to fear of pollution.

Trong tháng qua, người dân xã Phổ Thanh đã dựng trại xung quanh nhà máy xử lý rác Sa Huỳnh và chặn đường dẫn tới nhà máy bằng đá, khúc gỗ và quan tài rỗng, yêu cầu nhà máy phải di dời vì nỗi lo ô nhiễm.

The protests have resulted in the plant’s operation being suspended while locals and authorities talk to resolve the issue. Following these talks, Quang Ngai authorities late last month agreed to launch an inspection into the plant’s construction and pledged to punish anyone found to have committed violations.

Các cuộc phản đối đã dẫn đến hoạt động của nhà máy bị đình chỉ trong khi người dân địa phương và chính quyền nói chuyện để tìm cách giải quyết vấn đề. Sau những cuộc thương thuyết, cuối tháng trước chính quyền Quảng Ngãi đã đồng ý tiến hành một cuộc thanh tra đối với việc xây dựng nhà máy và cam kết xử phạt bất cứ ai có dấu hiệu vi phạm.

  1. Detain (verb): ngăn cản, giam giữ

A suspect has been detained by the police for questioning.

I’m sorry I’m late – I was unavoidably detained.

  1. Rumor (noun): tin đồn

Rumors about her are circulating at school.

  1. Landfill (noun): nơi chôn rác thải, bãi rác

90 percent of American rubbish is dumped in landfill sites.

  1. Obstacle (noun): vật cản, vật chướng ngại

The biggest obstacle in our way was a tree trunk in the road.

This decision has removed the last obstacle to the hostages’ release.

  1. Resist (verb): kháng cự, chống cự

The soldiers resisted (the enemy attacks) for two days.

The party leader resisted demands for his resignation.

  1. Hostage (noun): con tin

She was taken/held hostage by the gunmen.

The terrorists have seized 20 hostages and are threatening to kill one a day unless their demands are met.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *