Home Thế giới Timor-Leste tái chế toàn bộ rác thải nhựa

Timor-Leste tái chế toàn bộ rác thải nhựa

by Admin

East Timor is set to become the world’s first country to recycle all its plastic waste after it teamed up with Australian researchers(1) on Friday to build a revolutionary(2) recycling plant.

East Timor sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tái chế tất cả rác thải nhựa, sau khi hợp tác với các nhà nghiên cứu Úc vào thứ Sáu vừa qua để xây dựng một nhà máy tái chế mang tính cách mạng.

The $40-million plant will ensure that no plastic, once used in the Southeast Asian nation, would become waste, but would instead be turned into new products.

Nhà máy trị giá 40 triệu USD sẽ đảm bảo rằng không có loại nhựa nào từng được sử dụng ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ trở thành rác thải, mà thay vào đó sẽ được chuyển thành các sản phẩm mới.

Dili said it had signed a memorandum(3) of understanding with Australia’s Mura Technology to establish a non-profit called RESPECT that will run the plastic recycling plant, expected to launch(4) by the end of 2020.

Các nhà lãnh đạo ở Dili cho biết họ đã ký một biên bản ghi nhớ với Mura Technology của Úc để thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên là RESPECT, tổ chức này sẽ vận hành nhà máy tái chế nhựa, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2020.

“This is a small country where we can make a statement – making the whole country the first to be plastic neutral, in a region where there is the largest pollution of marine life,” said Thomas Maschmeyer, co-inventor of the recycling technology to be used in the new plant.

Thomas Maschmeyer, người đồng phát minh ra công nghệ tái chế được sử dụng trong nhà máy phát biểu: “Đây là một quốc gia nhỏ nơi chúng ta có thể đưa ra tuyên bố – trở thành nước đầu tiên không có rác thải nhựa, trong một khu vực có ô nhiễm biển lớn nhất thế giới”.

tái chế rác thải

In many parts of Asia, fast-growing economies and populations, coupled with huge coastlines and densely(5) populated cities, have filled local seas with trash and plastic waste.

Ở nhiều nơi trên châu Á, các nền kinh tế và dân số phát triển nhanh chóng, cùng với bờ biển rộng lớn và các thành phố đông dân, đã lấp đầy biển địa phương với rác thải các loại và nhựa.

Garbage collection services and infrastructure have largely failed to keep pace with rapid development.

Dịch vụ thu gom rác và cơ sở hạ tầng phần lớn đã không theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng.

More than 8 million tons of plastics are dumped in the world’s ocean each year, scientists say – about a truckload per minute. China, Indonesia, Vietnam, the Philippines and Thailand are among the top culprits(6), waste experts say.

Hơn 8 triệu tấn nhựa được đổ xuống đại dương mỗi năm, các nhà khoa học cho biết trong một phút sẽ có khoảng 1 xe tải rác đổ xuống. Các chuyên gia về chất thải cho biết Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan là một trong những nước gây ra hàng đầu.

Aside from the impact this has on human health and wildlife, the 21-strong Asia-Pacific Economic Cooperation group has said it costs the region’s tourism, fishing and shipping industries about $1.3 billion a year.

Bên cạnh tác động của nó đối với sức khỏe con người và động vật hoang dã, nhóm Hợp tác kinh tế 21 nước châu Á-Thái Bình Dương cho biết họ phải chi trả cho ngành du lịch, đánh bắt và vận chuyển trong khu vực khoảng 1,3 tỷ USD mỗi năm.

Impoverished East Timor, with a population of just 1.3 million, generates about 70 tonnes of plastic waste each day according to government data, most of which is collected from beaches and urban areas, then burned in the open.

Đông Timor có dân số chỉ 1,3 triệu người, tạo ra khoảng 70 tấn chất thải nhựa mỗi ngày theo dữ liệu của chính phủ, phần lớn được thu gom từ các bãi biển và khu vực đô thị, sau đó được đốt ngoài trời.

Maschmeyer said the new plant would use chemical technology to quickly turns plastic waste into liquid or gas without adding mineral oil, which no other recycler can do as well.

Maschmeyer cho biết nhà máy mới sẽ sử dụng công nghệ hóa học để nhanh chóng biến chất thải nhựa thành chất lỏng hoặc khí mà không cần thêm dầu khoáng, điều mà không một nhà tái chế nào khác có thể làm được.

Run at no cost to Asia’s youngest democracy, all profits will go towards supporting community projects and waste collectors in East Timor, which must first find funding to build the recycling facility.

Hoạt động phi lợi nhuận cho nền dân chủ trẻ nhất châu Á, tất cả lợi nhuận sẽ dành cho việc hỗ trợ các dự án cộng đồng và người thu gom rác thải ở Đông Timor, trước tiên phải tìm nguồn tài trợ để xây dựng cơ sở tái chế.

“This is an exciting collaboration for us,” said Demetrio do Amaral de Carvalho, East Timor’s environment secretary.

Demetrio do Amaral de Carvalho, thư ký môi trường của Đông Timor nói: “Đây là một sự hợp tác thú vị đối với chúng tôi”.

The same technology is currently planned for other recycling plants in Canada, Australia and Britain.

Công nghệ tương tự hiện đang được lên kế hoạch cho các nhà máy tái chế khác ở Canada, Úc và Anh.

If successful, RESPECT will be used as a model for other developing countries suffocating(7) in plastic waste.

Nếu thành công, RESPECT sẽ được sử dụng làm mô hình cho các quốc gia đang phát triển khác đang bế tắc trong chất thải nhựa.

“This will be a really valuable programme, not just for the people of Timor-Leste, but also to share the knowledge and technologies to other countries and islands globally,” said Jo Ruxton, chief executive officer of Plastic Oceans UK.

Jo Ruxton, giám đốc điều hành của Plastic Oceans UK: “Đây sẽ là một chương trình thực sự có giá trị, không chỉ cho người dân Timor-Leste, mà còn để chia sẻ kiến thức và công nghệ cho các quốc gia và hải đảo khác trên toàn cầu.”

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, researcher (n): /rɪˈsɝː.tʃɚ/ someone who studies a subject, especially in order to discover new information or reach a new understanding:

She’s a researcher on a women’s magazine.

2, revolutionary (adj): /ˌrev.əˈluː.ʃən.ər.i/ relating to a complete change in a system of government, or bringing or causing great change:

Computers have brought revolutionary changes to publishing.

3, memorandum (n): /ˌmem.əˈræn.dəm/ an official report about a particular subject that is written for a company, organization, or government to consider:

Environmental campaigners believe that state officials should release copies of the draft memorandums before the documents are signed.

4, launch (v): /lɔːntʃ/ to begin something such as a plan or introduce something new such as a product:

The programme was launched a year ago.

5, densely (adv):  /ˈdens·li/ with a lot of things close together:

Mexico City is one of the most densely populated cities in the world (= a lot of people live close together there).

6, culprit (n): /ˈkʌl.prɪt/ someone who has done something wrong:

Police hope the public will help them to find the culprits.

7, suffocating (adj): /ˈsʌf.ə.keɪ.tɪŋ/ Something that is suffocating makes you feel I’ve got to open the window – it’s suffocating in here! uncomfortably hot or unable to breathe:

Xem thêm: Get Rid Of: Ý nghĩa và cách dùng trong tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment

shares