Home Việt Nam Việt Nam: Điểm du lịch an toàn nhưng không phải trên đường bộ

Việt Nam: Điểm du lịch an toàn nhưng không phải trên đường bộ

by Admin

rủi ro du lịch

Low levels of violent crime and terrorist attacks have made Vietnam a very safe travel destination, but not its roads.

Tỉ lệ tội phạm về bạo lực và khủng bố ở mức thấp đã giúp Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch rất an toàn, ngoại trừ trên đường phố.

Tourists face very low threat from terrorism and the rate of political violence, petty crimes and minor offenses is insignficant, according to the Travel Risk Map for 2019 compiled(1) by International SOS and Control Risks.

Theo Bản đồ rủi ro du lịch năm 2019 do International SOS và Control Risks biên soạn, khách du lịch phải đối mặt với mối đe dọa rất thấp từ khủng bố và tỷ lệ bạo lực chính trị, tội phạm và vi phạm nhỏ là không đáng kể.

Vietnam has been classed as having a “low” travel security risk.

Việt Nam được xếp vào loại rủi ro an ninh du lịch ở mức “thấp”.

Neighboring countries such as Laos, Cambodia, Indonesia, Thailand and the Philippines were considered “not completely safe” while Singapore and Brunei are “safest places” to travel in Southeast Asia.

Các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Indonesia, Thái Lan và Philippines được coi là “không thật sự an toàn” trong khi Singapore và Brunei là “nơi an toàn nhất” để đi du lịch ở Đông Nam Á.

More than 30 countries, mainly in Africa and the Middle East regions, received a “high” terror threat rating.

Hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi và khu vực Trung Đông, được cho rằng có mối đe dọa khủng bố ở mức “cao”.

According to the Institute for Economics and Peace, there are only 10 countries in the world that are free from conflict(2) right now, and Vietnam is one of them.

Theo Viện Kinh tế và Hòa bình, hiện tại chỉ có 10 quốc gia trên thế giới không có xung đột và Việt Nam là một trong số đó.

However, this picture totally changes when it comes to road safety.

Tuy nhiên, hình ảnh này thay đổi hoàn toàn khi đề cập tới an toàn đường bộ.

The Road Safety Risk Map for 2019 released by International SOS and Control Risks shows Thailand and Vietnam are the only two countries in Southeast Asia with road deaths deemed(3) “very high” based on the number of fatalities per 100,000 inhabitants per year.

Bản đồ Rủi ro An toàn Đường bộ năm 2019 do International SOS và Control Risks công bố cho thấy Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có tỉ lệ tử vong đường bộ được cho là “rất cao” dựa trên số người tử vong trên 100.000 dân mỗi năm.

Singapore stood at the other end as the only ASEAN country with “very low” road safety risk.

Singapore thì ngược lại là quốc gia ASEAN duy nhất có rủi ro an toàn đường bộ ở mức “rất thấp”.

Traffic accidents remain the biggest single cause of fatalities(4) in Vietnam even as the country works hard to make local roads safer.

Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở Việt Nam ngay cả khi toàn quốc không ngừng cải thiện đường xá an toàn hơn.

Traffic congestion, inadequate(5) law enforcement, poor driving skills and bad street conditions are often cited as the main reasons for road crashes.

Tắc nghẽn giao thông, thực thi pháp luật không đầy đủ, kỹ năng lái xe yếu kém và điều kiện đường phố tồi tệ được viện ra là lý do chính gây ra các vụ va chạm trên đường.

It has been estimated that on average, each year, around 9,000 people die on Vietnamese roads.

Người ta ước tính rằng trung bình mỗi năm có khoảng 9.000 người Việt Nam tử vong trên đường.

  1. Compile /kəmˈpaɪl/ : to collect information from different places and arrange it in a book, report, or list:

We’re compiling some facts and figures for a documentary on the subject.

  1. Conflict /ˈkɑːn.flɪkt/ : fighting between two or more groups of people or countries:

We wish to avoid conflict between our countries if at all possible.

  1. Deem /diːm/ : to consider or judge something in a particular way:

The area has now been deemed safe.

  1. Fatality /fəˈtæl.ə.t̬i/ : a death caused by an accident or by violence, or someone who has died in either of these ways:

The first fatalities of the war were civilians.

  1. Inadequate /ɪˈnæd.ə.kwət/ : not good enough or too low in quality:

This work is woefully (= extremely) inadequate – you’ll have to do it again.

Xem thêm: Bảng 360 động từ bất quy tắc đầy đủ

You may also like

Leave a Comment

shares