Home Việt Nam Sau vụ cháy Rạng Đông chỉ số thủy ngân ở ngưỡng an toàn

Sau vụ cháy Rạng Đông chỉ số thủy ngân ở ngưỡng an toàn

by Admin

Sau vụ cháy Rạng Đông chỉ số thủy ngân ở ngưỡng an toàn

Around 1,000 health checks done in the vicinity(1) of Hanoi’s blaze-gutted Rang Dong warehouse have not turned up a single mercury poisoning case.

Khoảng 1.000 trường hợp đã được tiến hành kiểm tra sức khỏe tại các khu vực lân cận của vụ cháy nhà kho Rạng Đông tại Hà Nội và không có bất kì một trường hợp nào bị ngộ độc thủy ngân.

More than 2,000 residents living in a radius(2) of 500 meters around the Rang Dong light bulb warehouse, which was destroyed by a fire late last month, are receiving free health checks.

Hơn 2.000 cư dân sống trong bán kính 500 mét quanh nhà kho bóng đèn Rạng Đông, nơi đã bị hỏa hoạn phá hủy vào cuối tháng trước, đang được kiểm tra sức khỏe miễn phí.

So far, around 1,000 have been found to have mercury(3) amounts at permitted levels in their blood.

Cho đến nay, có khoảng 1.000 cư dân sau kiểm tra có lượng thủy ngân ở mức cho phép trong máu của họ.

“After seven days of checking, we have not found any sign of abnormal(4), acute poisoning,” said Tran Thi Nhi Ha, deputy head of Hanoi’s Health Department.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám Đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Sau bảy ngày kiểm tra, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu ngộ độc cấp tính, bất thường nào”.

The five-hour blaze that started at 6 p.m. on August 28 destroyed a third of the inventory at the 6,000-square-meter warehouse belonging to the Rang Dong Light Source and Vacuum Flask JSC in Thanh Xuan District.

Ngọn lửa trong vòng năm giờ bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều vào ngày 28 tháng 8 đã phá hủy một phần ba hàng tồn kho tại nhà kho rộng khoảng 6.000 mét vuông thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn và phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân.

About 15.2-27.2 kilograms of mercury had been released into the environment following the fire, the Vietnam Environment Administration had said last Sunday.

Cục Quản lý Môi trường Việt Nam cho biết vào Chủ nhật tuần trước, có khoảng 15,2-27,2 kg thủy ngân đã được thải ra môi trường sau vụ cháy.

Investigators have said that inadequate storage procedures were the cause of the fire. The exact cause is yet to be determined.

Các nhà điều tra cho biết các quy trình bảo quản hàng không đúng quy tắc là nguyên nhân của vụ cháy. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định.

People living nearby have been moving out of their homes due to health concerns.

Những người sống gần khu vực đã rời khỏi nhà vì những lo ngại về sức khỏe.

The municipal health department has been working with the education department in Thanh Xuan District to provide free health check for students at two schools, one primary and the other secondary, near the warehouse.

Sở y tế thành phố đã làm việc với phòng Giáo dục của huyện Thanh Xuân để kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh tại hai trường, một trường tiểu học và trung học khác, gần nhà kho.

Minister of Natural Resources and Environment Tran Hong Ha said Thursday that areas surrounding the blaze-gutted Rang Dong warehouse are safe now.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phát biểu vào hôm thứ Năm rằng các khu vực xung quanh kho Rạng Đông cháy hiện đã an toàn.

Authorities have decontaminated polluted areas, he said, adding that materials left behind in the warehouse must be dealt with properly.

Các nhà chức trách đã khử trùng các khu vực ô nhiễm, ông cho biết thêm các vật liệu bị bỏ lại trong kho phải được xử lý đúng cách.

But Professor Jozef Pacyna of the AGH University of Science and Technology in Poland said a map detailing the areas affected by the mercury released from the fire is needed, as it might take several months or years before the element could become toxic(5).

Nhưng theo Giáo sư Jozef Pacyna của Đại học Khoa học và Công nghệ AGH ở Ba Lan cho biết một bản đồ chi tiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi thủy ngân thoát ra từ đám cháy là cần thiết, vì có thể mất vài tháng hoặc vài năm trước khi nguyên tố này có thể trở nên độc hại

Mercury by itself would not immediately have an impact on human health, Pacyna told VnExpress. The mercury released in the fire was inorganic, and it is its organic form that is toxic, he said, adding that the element could become toxic after it got absorbed in the soil and water and contaminate food sources like seafood.

Giáo Sư Pacyna chia sẻ với báo VnExpress rằng, thủy ngân sẽ không có tác động ngay lập tức đến sức khỏe con người. Thủy ngân thải ra trong lửa là vô cơ, và nó là dạng hữu cơ độc hại, ông chia sẻ thêm rằng nguyên tố này có thể trở nên độc hại sau khi được hấp thụ trong đất và nước và làm ô nhiễm các nguồn thực phẩm như hải sản.

Authorities have deployed both army and civilian personnel to decontaminate(6) areas surrounding the Rang Dong warehouse Thursday.

Các nhà chức trách đã điều động cả quân đội và nhân viên dân sự để khử trùng các khu vực xung quanh kho Rạng Đông vào hôm thứ Năm.

Rang Dong, a leading manufacturer of lighting products and equipment, has estimated the loss from the fire at VN150 billion ($6.4 million).

Rạng Đông, nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm và thiết bị chiếu sáng, đã ước tính thiệt hại từ vụ hỏa hoạn ở mức 150 tỷ đồng (6,4 triệu USD).

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, vicinity(n): /vɪˈsɪn.ə.ti/  the area around a place or where the speaker is :

There are several hotels in the immediate vicinity of the station.

2, radius(n): /ˈreɪ.di.əs/ a distance from a central point:

The station, shopping centre and school lie within a one-mile radius of the house.

3, mercury (n): a chemical element that is a heavy, silver-coloured metal, liquid at normal temperatures:

Mercury is used in batteries, pesticides, and thermometers.

4, abnormal(adj): /æbˈnɔː.məl/ different from what is usual or average, especially in a way that is bad:

Tests revealed some abnormal skin cells.

5, toxic (adj): /ˈtɒk.sɪk/ causing you a lot of harm and unhappiness over a long period of time:

These substances can be toxic to humans.

6, decontaminate(v):ˌ/diː.kənˈtæm.ɪ.n/ to remove dangerous substances from something:

Estimates of the amount of money needed to decontaminate the heavily polluted chemical installations vary.

Xem thêm:

Các bạn hãy bình luận cho mình biết ý kiến về bản dịch nhé. Cảm ơn!

 

You may also like

Leave a Comment

shares