Home Thế giới 6 người Việt bị bắt trong vụ giết 40 sư tử ở Nam Phi

6 người Việt bị bắt trong vụ giết 40 sư tử ở Nam Phi

by Admin

Eight suspects will appear before a South African court to face charges of illegal possession(1) of game products including lion parts and a tiger’s carcass.

Tám nghi phạm sẽ trình diện trước tòa án Nam Phi để đối mặt với những cáo buộc sở hữu bất hợp pháp các sản vật khiếm khuyết bao gồm các bộ phận sư tử và phần thân của một con hổ.

sư tử

(Ảnh minh họa)

Police found lion bones, lion meat, a tiger skin, gas cylinders, containers, a saw, knives and other equipment when they intercepted the suspects’ two vehicles headed to an unused farm in the North West province on Sunday.

Chủ Nhật tuần trước cảnh sát tìm thấy xương sư tử, thịt sư tử, một tấm da hổ, bình gas, container, một cái cưa, dao và các vật dụng khác khi họ chặn hai xe của nghi phạm đang được đưa tới một trang trại không sử dụng ở tỉnh Tây Bắc.

“There were different parts of the lion that were there… so you can’t exactly tell if its the stomach or whatever, but the lion in its entirety was chopped up basically“, Captain Tlangelani Rikhotso told AFP.

“Có nhiều bộ phận khác nhau của sư tử ở đó … vì vậy bạn không thể biết chính xác dạ dày của sư tử hay của bất cứ thứ gì, nhưng toàn bộ số sư tử đều bị chặt nhỏ.”

Local media reports said at least 40 lions were killed.

Báo địa phương cho biết ít nhất 40 con sư tử đã bị giết.

Of the eight suspects, aged between 22 and 60, two are South African and six are Vietnamese nationals.

Trong số tám nghi phạm, tuổi từ 22 đến 60, hai người là Nam Phi và sáu người là công dân Việt Nam.

Once detained, the suspects took the police to a farm where a lion skin was found dumped(2) in the bush and large machines which were believed to have been the instruments for cutting the bones were also found in a garage.

Khi bị bắt, các nghi phạm đã đưa cảnh sát đến một trang trại nơi một bộ da sư tử được tìm thấy vứt trong bụi cây và những máy móc lớn được cho là những dụng cụ để cắt xương cũng được tìm thấy trong gara.

The arrest follows a three-month long intelligence driven operation by the Hawks’ North West Serious Organised Crime Unit in collaboration(3) with other law enforcement agencies.

Vụ bắt giữ là kết quả của hoạt động theo dõi kéo dài ba tháng do đơn vị điều tra trọng án Tây Bắc của Hawks phối hợp với các cơ quan hành pháp khác thực hiện.

But police would not say whether they believed this to be part of a poaching(4) syndicate or an isolated incident, saying the investigation was continuing.

Nhưng cảnh sát không nói liệu đây là một phần của một tổ chức săn bắt trộm hay chỉ là một vụ việc đơn lẻ, cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

South Africa has 8,000 lions in captivity bred, and just 3,000 wild lions living in the country’s national parks where hunting is prohibited.

Nam Phi có 8.000 con sư tử sống trong môi trường nuôi nhốt, và chỉ 3.000 con sư tử hoang dã sống trong các vườn quốc gia nơi săn bắn bị cấm.

  1. Possession /pəˈzeʃ.ən/ : the fact that you have or own something:

The possession of large amounts of money does not ensure happiness.

  1. Dump /dʌmp/ : to put down or drop something in a careless way:

He came in with four shopping bags and dumped them on the table.

  1. Collaboration /kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/ : the situation of two or more people working together to create or achieve the same thing:

The two playwrights worked in close collaboration (with each other) on the script.

The new airport is a collaboration between two of the best architects in the country.

  1. Poach /poʊtʃ/ : to catch or kill an animal without permission on someone else’s property, or to kill animals illegally to get valuable parts of them:

Anybody you see with a piece of ivory has poached it.

Nguồn: Vnexpress

You may also like

Leave a Comment