Home Thế giới Có nên tập thể dục khi đang ốm?

Có nên tập thể dục khi đang ốm?

by Phạm Thư

Exercise helps to keep us in good health. Doctors at the American Heart Association suggest getting at least 150 minutes of moderate physical activity every week.

Tập thể dục giúp chúng ta giữ gìn sức khỏe. Các tiến sĩ tại Viện Tim Mạch Hoa Kỳ khuyến khích hoạt động thể chất vừa phải trong 150 phút mỗi tuần.

Many people have an exercise routine. They exercise for a few minutes every day or every other day. So, getting those 150 minutes is easier.

Rất nhiều người có thói quen tập thể dục. Họ vận động vài phút mỗi ngày hoặc vài ngày một lần. Vì vậy, đạt được mục tiêu 150 phút sẽ dễ dàng hơn.

But what about those times when you are sick? If you do not feel well, should you keep following your exercise routine? Will physical activity help you to feel better more quickly or will it delay the healing process?

Nhưng còn những lúc bạn bị ốm thì sao? Nếu bạn không cảm thấy khỏe, bạn có nên tiếp tục thói quen tập thể dục của mình? Liệu các hoạt động thể chất sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe hơn hay nó sẽ trì hoãn quá trình phục hồi của bạn?

Health experts answer these and other questions on the Mayo Clinic website. The Mayo Clinic is a nonprofit medical center in the United States.

Các chuyên gia sức khỏe trả lời các câu hỏi trên cùng với một số câu hỏi khác trên trang web Mayo Clinic. Mayo Clinic (phòng khám Mayo) là một tổ chức y tế phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ.

Edward R. Laskowski is a doctor at the clinic. He notes that “mild to moderate physical activity is usually OK if you have a common cold.”

Edward R. Laskowski là tiến sĩ tại phòng khám. Ông lưu ý rằng “vận động nhẹ nhàng hoặc vừa phải thường ổn nếu bạn chỉ bị cảm thường.”

Có nên tập thể dục khi đang ốm?

Dr. Laskowski and other experts have a general rule of thumb about exercising when you are sick. It is usually fine to exercise, he explains, if your symptoms are all “above the neck.” These signs may include a runny nose, nasal congestion, sneezing or a minor sore throat.

Tiến sĩ Laskowski và các chuyên gia khác có một nguyên tắc cơ bản về việc tập thể dục khi ốm. Thông thường việc tập thể dục là ổn, theo ông giải thích, nếu các triệu chứng ở ngưỡng an toàn. Những dấu hiệu có thể bao gồm ngứa mũi, nghẹt mũi, hắt hơi hoặc đau họng nhẹ.

In fact, Laskowski adds that exercise may make you feel better by “opening your nasal passages.” This may temporarily reduce congestion and help you to breathe more easily.

Thực tế, Laskowski bổ sung rằng tập thể dục có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn bằng cách “thông đường mũi của bạn”. Điều này sẽ giúp giảm tình trạng tắc mũi và bạn sẽ thở dễ dàng hơn.

The American health website WebMD offers similar advice.

Trang web WebMD về sức khỏe Hoa Kỳ cũng đưa ra lời khuyên tương tự.

Geralyn Coopersmith is a physical fitness trainer who has written several books on exercise and nutrition. Coopersmith told WebMD: “The general rule is that if it is just a little sniffle and you take some medications and don’t feel so sick, it’s OK to work out.”

Geralyn Coopersmith là huấn luyện viên thể hình, người đã viết nhiều cuốn sách về tập thể dục và chế độ dinh dưỡng. Coopersmith chia sẻ với WebMD rằng: “Nguyên tắc chung là nếu bạn chỉ hơi sụt sịt và bạn uống chút thuốc và không cảm thấy quá ốm yếu, bạn có thể tập thể dục.”

However, both Coopersmith and Dr. Laskowski suggest taking a break from exercising if signs of your illness appear “below the neck.” Be on guard for symptoms such as chest congestion, extreme cough or pain in the stomach.

Tuy nhiên, Coopersmith và tiến sĩ Laskowski đều khuyên nên nghỉ tập luyện nếu triệu chứng bệnh có tính chất nghiêm trọng. Bạn cần để ý với những triệu chứng như tức ngực, ho dữ dội và đau bụng.

But there are other symptoms that can tell you to avoid exercise. They include: a higher than normal body temperature, a sense of feeling extremely tired, also known as fatigue, and widespread muscle pain.

Nhưng có một số triệu chứng khác cho thấy rằng bạn cần tránh vận động. Chúng bao gồm: thân nhiệt cao hơn bình thường, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, và đau cơ diện rộng.

Coopersmith, the WebMD expert, adds that if you feel tightness in the chest, “it is not advisable to be working out.”

Coopersmith, chuyên gia trên WebMD, bổ sung rằng nếu bạn cảm thấy tức ở ngực, việc luyện tập là không nên.

Both she and Dr. Laskowski suggest listening to your body. If you feel really badly, take a break and let your body rest.

Cả cô ấy cùng Dr. Laskowski khuyên rằng hãy lắng nghe cơ thể của mình. Nếu bạn cảm thấy cực kỳ tệ, hãy tạm dừng và để cho cơ thể bạn được nghỉ ngơi.

If you don’t feel too badly, these experts both suggest cutting back on the intensity of your exercise routine. For example, if you usually run, take a quick walk instead.

Nếu bạn không thấy quá tệ, các chuyên gia này đều khuyên cắt giảm cường độ luyện tập của bạn. Ví dụ, nếu bình thường bạn chạy, giờ hãy đi bộ nhanh.

Experts at the Mayo Clinic add that a “few days off from exercise when you are sick shouldn’t affect your performance.”

Các chuyên gia tại Mayo Clinic chia sẻ rằng “một vài ngày không luyện tập khi ốm không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của bạn.”

You can return to your usual intensity when you feel better. However, Dr. Laskowski warns that exercising when you have more than a common cold, could lead to “more-serious injury or illness.”

Bạn có thể quay trở lại cường độ luyện tập thường ngày khi cảm thấy khỏe hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ Lasowski cảnh báo rằng tập thể dụng khi bạn không chỉ bị cảm lạnh thông thường có thể dẫn đến “căn bệnh hoặc vết thương nghiêm trọng hơn”.

Nguồn: VOA

New words:

Intensity (n): the quality of being felt strongly or having a very strong effect

rule of thumb (idiom): a broadly accurate guide or principle, based on experience or practice rather than theory

fitness trainer (n): a person who works with a client to plan a course of exercise

day off (n): a day without working

fatigue (n): extreme tiredness

congestion (n): too blocked or crowded and causing difficulties

Xem thêm: [PDF + Giải chi tiết] Sách Cambridge IELTS 1- 10 ,11, 12, 13

Các bạn hãy bình luận cho mình biết ý kiến về bản dịch nhé. Cảm ơn!

You may also like

2 comments

Voi 03/10/2019 - 21:40

thanks for your contribution. it’s helpful to me

Reply
Admin 04/10/2019 - 18:35

Hãy luôn theo dõi những bài viết mới nhất bạn nhé 😀

Reply

Leave a Comment

shares