Home Việt Nam Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội – nơi cổ thụ ‘sống’ trong nhà dân

Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội – nơi cổ thụ ‘sống’ trong nhà dân

by Admin

For many residents in Kim Lien area, one of Hanoi’s oldest residential buildings, trees have been part of their home for nearly 50 years.

Đối với nhiều người dân ở khu vực Kim Liên, nơi có những tòa nhà tập thể lâu đời nhất của Hà Nội, cây xanh như là một phần ngôi nhà của họ trong gần 50 năm nay.

Hanoi develops an extra appreciation for trees in summer, when it gets hot. Then, it is a common sight to see motorcyclists take every chance they get to stand in their shade(1), especially at traffic signals.

Hà Nội rất coi trọng những cây xanh vào mùa hè, khi trời nắng nóng. Có thể dễ nhìn thấy cảnh những người đi xe máy tận dụng mọi cơ hội để đứng trong bóng râm, đặc biệt là ở các điểm đèn tín hiệu giao thông.

In a residential area not far from downtown Hanoi, the appreciation has gone a lot further. Big trees have been incorporated into the homes of hundreds of residents of the Kim Lien Living Quarters in the downtown Dong Da District.

Tại khu vực dân cư không xa trung tâm thành phố Hà Nội, người ta dường như càng coi trọng điều đó hơn. Những cây lớn đã xuất hiện trong ngôi nhà của hàng trăm cư dân của khu tập thể Kim Liên ở trung tâm quận Đống Đa.

Built in 1959, the Kim Lien Living Quarters is one of the oldest residential buildings in the capital city.

Được xây dựng vào năm 1959, Khu nhà tập thể Kim Liên là một trong những tòa nhà tập thể lâu đời nhất ở thủ đô.

Since the 90s, as the demand for housing space increased, residents started building extensions to their homes at all levels from ground to the highest floor of the building, usually the fifth. This has meant that some trees have become part of many homes, going from a garden in one house through the roof in another, and in several other spaces in between.

Kể từ những năm 90, khi nhu cầu về không gian nhà ở tăng lên, người dân bắt đầu xây dựng thêm không gian nhà ở của họ ở mọi cấp độ từ mặt đất đến tầng cao nhất của tòa nhà, thường là lên đến tầng thứ năm. Điều này có nghĩa là một số cây đã trở thành một phần của nhiều ngôi nhà, lớn lên từ vườn của 1 ngôi nhà, xuyên qua nhiều khoảng không và trồi lên mái nhà của 1 căn khác.

tập thể kim liên

Khu tập thể Kim Liên

Several generations of residents in these homes have grown up with the trees inside their house and are used to it. Some who want to rent their homes out have even found that the tree is a bonus(2) feature.

Một số thế hệ người dân trong những ngôi nhà này đã lớn lên với những cái cây bên trong ngôi nhà của họ và đã quen với nó. Một số người muốn thuê nhà của họ thậm chí còn thấy rằng cây như là những phần quà được tặng thêm.

Thu Phuong, one of the residents in the building, told VnExpress: “I’ve lived here for a long time, so I know humans and trees lean on each other in life. We rely on the trees for shade. And because the trees grow inside the houses, they are not easily uprooted by storms.”

Bà Thu Phương, một trong những cư dân sống trong tòa nhà, nói với VnExpress: “Tôi đã sống ở đây từ lâu, vì vậy tôi biết con người và cây cối dựa vào nhau trong cuộc sống. Chúng tôi dựa vào cây để che mát. Và những cái cây này mọc bên trong ngôi nhà, nên chúng không dễ bị quật ngã bởi bão.”

Khanh Hue, another resident introduced the tree as a family member who has been part of her life since her father was a boy. When Hue was born, the near 50-year-old tree, a kind of mahogany(3), was already so big it took two people to embrace(4) its trunk.

Cô Khánh Huệ, một người dân khác giới thiệu cây như một thành viên trong gia đình, người đã là một phần của cuộc đời cô kể từ khi cha cô còn là một cậu bé. Khi Huệ được sinh ra, cây gần 50 tuổi, một loại gỗ gụ, đã quá lớn, phải mất hai người mới có thể ôm lấy thân cây.

Of course, having a tree in the house has its problems, too, especially during the rainy season. Hue has had to repair her roof three times after branches dropped and cracked it. Some trees also grow diagonally along the walls, so several families fear that if they fall, their houses would go with them.

Tất nhiên, khi có một cái cây trong nhà cũng có khá nhiều vấn đề xảy ra, đặc biệt là trong mùa mưa. Huệ đã phải sửa chữa mái nhà của mình ba lần sau khi cành cây rơi và gãy. Một số cây cũng mọc chéo dọc theo các bức tường, vì vậy một số gia đình sợ rằng nếu chúng rơi, ngôi nhà của họ sẽ đi cùng với chúng.

The tree is growing bigger and bigger every day. We have to trim the roots often so they won’t stretch around the house. Now the tree is about a quarter the size of our kitchen. I’m afraid if the tree grows fast, it will take up the entire kitchen and we won’t know where to cook,” Hue said.

Cô Huệ còn cho biết thêm: “Cây đang phát triển ngày càng lớn hơn mỗi ngày. Chúng tôi phải cắt tỉa cành thường xuyên để chúng không mọc vào trong nhà. Bây giờ cây có kích thước bằng một phần tư nhà bếp của chúng tôi. Tôi sợ nếu cây phát triển nhanh, nó sẽ chiếm toàn bộ nhà bếp và chúng tôi không biết nấu ăn ở đâu”

If we ask permission from the authoritiesthey would allow us to cut the tree down, but nobody dares to do it. Partly because of feng shui(5) (Chinese geomancy), partly because it is expensive to hire someone to do the job, so we have desisted(6),” Hue said.

“Nếu chúng tôi xin phép chính quyền, họ sẽ cho phép chúng tôi chặt cây, nhưng không ai dám làm điều đó. Một phần vì phong thủy (theo Trung Quốc), một phần vì tốn kém khi thuê ai đó để làm việc  này, vì vậy chúng tôi đã để vậy”.

Not too far from Hue’s apartment, a shop owner is not too happy about the big tree that she has built her shop around. She said the shop’s roof leaks every time it rains because of the position of the tree. Many families use big-sized plastic bag and foam plastic to cover the roof and wrap around the tree roots to prevent water from flooding their homes.

Cách căn hộ của cô Huệ không quá xa, một chủ cửa hàng cũng không hài lòng về cái cây to mà cô đã trồng ở cửa hàng của mình. Cô cho biết mái nhà của cửa hàng bị dột mỗi khi trời mưa vì vị trí của cây. Nhiều gia đình sử dụng túi nhựa cỡ lớn và nhựa xốp để che mái nhà và quấn quanh rễ cây để ngăn nước tràn vào nhà.

The trees also shed a lot of leaves, blocking the sewage(7) system. The residents here have to unclog the system many times to prevent flooding during the rainy season.

Cây cũng rụng rất nhiều lá, làm tắc  hệ thống nước thải. Người dân ở đây phải tháo hệ thống nhiều lần để chống ngập trong mùa mưa.

However, most residents are also fond of the trees they have grown with, despite the nuisance(8) and danger factors.

Tuy nhiên, hầu hết cư dân cũng rất yêu quý những cái cây mà họ đã trồng, bất chấp các yếu tố phiền toái và nguy hiểm.

One resident said: “Now, if we live in our house without the tree, it would feel that a family member has gone. I would feel empty inside.”

Một người dân nói: “Bây giờ, nếu chúng tôi sống trong ngôi nhà của mình mà không có cây, sẽ cảm thấy như một thành viên trong gia đình đã biến mất. Tôi sẽ cảm thấy trống rỗng.”

Xem thêm: Cô gái Việt bị bắt vì mang nem chua dính virus tả lợn châu Phi vào Nhật

New words:

1, shade (n): /ʃeɪd/ slight darkness caused by something blocking the direct light from the sun:

The children played in/under the shade of a large beach umbrella.

2, bonus (n): /ˈbəʊ.nəs/ a pleasant extra thing:

I love the job, and it’s an added bonus that it’s so close to home.

3, mahogany (n): /məˈhɒɡ.ən.i/  a dark red-brown wood used to make furniture:

The centrepiece of the room was a long mahogany table.

4, embrace (n): /ɪmˈbreɪs/ the act of holding someone tightly with both arms to express love, liking, or sympathy, or when greeting or leaving someone:

She greeted me with a warm embrace.

5, feng shui: (n): /ˌfʊŋ ˈʃweɪ/ /ˌfeŋ ˈʃuːi/ an ancient Chinese belief that the way your house is built or the way that you arrange objects affects your success, health, and happiness:

It’s good feng shui to have a loving animal in your home.

6, desist (v): /dɪˈsɪst/ to stop doing something, especially something that someone else does not want you to do

The high winds are expected to desist tomorrow.

7, sewage (n): /ˈsuː.ɪdʒ/ the system of carrying away waste water and human waste from houses and other buildings through large underground pipes or passages.

Some cities in the world do not have proper facilities for the disposal of sewage.

8, nuisance (n): /ˈnjuː.səns/ something or someone that annoys you or causes trouble for you:

Local residents claimed that the noise was causing a public nuisance.

Xem thêm: Cách nói, đọc, viết các Năm (year) trong tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment

shares