Home Thế giới “Bão động”: Một thảm họa thiên nhiên mới được phát hiện gần đây

“Bão động”: Một thảm họa thiên nhiên mới được phát hiện gần đây

by Admin

Scientists say they have discovered an earthquake-like event that can happen during a hurricane or other powerful ocean storms. They are calling it a “stormquake.”

 Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hiện tượng giống như động đất mà có thể xảy ra trong cơn lốc xoáy hoặc các loại bão đại dương khổng lồ khác. Chúng được gọi là “bão động” (bão – động đất).

Researchers came up with this name after studying seismic events on the sea floor during such storms. They found that the shaking can last for several days and feel as strong as a magnitude 3.5 earthquake.

 Các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra cái tên này sau khi nghiên cứu các sự kiện địa chấn dưới đáy biển khi các cơn bão như vậy xảy ra. Họ tìm ra rằng cơn rung chấn có thể kéo dài nhiều ngày và mạnh ngang với một trận động đất 3.5 richter.

The discovery was made by a research team led by Wenyuan Fan, a seismologist and professor at Florida State University. His team examined seismic and ocean records from September 2006 to early 2019 in an effort to identify possible stormquakes.

 Phát hiện này được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Wenyuan Fan, một nhà địa chấn học và giáo sư tại Đại học Bang Florida. Nhóm nghiên cứu của ông nghiên cứu về địa chấn và đại dương kể từ tháng Chín 2006 và đến đầu năm 2019 với mong muốn nỗ lực dự đoán các cơn bão động có thể xảy ra. 

A report on the study was published in Geophysical Research Letters.

 Một báo cáo về nghiên cứu này đã được công khai trên tạp chí khoa học địa chất Geophysical Research Letters. 

Intense energy from hurricanes and other severe storms can create very large waves in the ocean. These waves then “interact” in some places with solid earth under the sea to cause “intense seismic source activity,” Fan said.

 Năng lượng dữ dội từ cơn lốc xoáy và các cơn bão nghiêm trọng khác có thể tạo ra những đợt sóng lớn trên đại dương. Fan cho biết rằng những đợt sóng này sau đó “tương tác” với một số nơi có đất rắn dưới đáy biển để tạo ra “hoạt động dữ dội từ nguồn địa chấn”.

“We can have seismic sources in the ocean just like earthquakes within the crust,” he added. “The exciting part is seismic sources caused by hurricanes can last from hours to days.”

 Ông cho biết thêm “Chúng ta có thể có các nguồn địa chấn ở đại dương tương tự như các cơn động đất tại lớp vỏ Trái Đất. Điều thú vị là các nguồn địa chấn được tạo bởi lốc xoáy và có thể kéo dài từ một vài giờ cho đến một vài ngày.”

The researchers found evidence of more than 10,000 stormquakes between 2006 and 2019 in coastal areas of the United States and Canada. Seismic activity was recorded off the coast of New England, as well as off of Florida and in the Gulf of Mexico. In Canada, evidence was found off the eastern provinces of Nova Scotia and Newfoundland, as well as British Columbia’s Pacific coast.

 Các nhà nghiên cứu tìm ra dấu vết của hơn 10,000 bão động trong khoảng 2006 và 2019 tại các vùng ven biển của Hoa Kỳ và Canada. Hoạt động địa chấn đã được ghi lại tại ngoài khơi Anh Quốc, Florida và Vịnh Mexico. Tại Canada, dấu vết được tìm thấy tại ngoài khơi các tỉnh phía Đông Nova Scotia và Newfoundland, bờ biển British Columbia (BC) Thái Bình Dương. 

Bão động là một hiện tượng mới được phát hiện gần đây.

Stormquakes were found to have happened around continental shelves or sea floors containing flat land and at lower depths, the research showed.

Nghiên cứu cho thấy bão động được phát hiện là xảy ra tại xung quanh thềm lục địa hoặc đáy biển nơi có nền bằng phẳng và ở độ sâu thấp hơn.

The researchers considered other weather conditions when they tried to identify whether a seismic event could have been a stormquake. The seismic activity had to happen on a stormy day or have some other connection to a storm. Other seismic events, such as earthquakes, had to be ruled out as causes.

 Các nhà nghiên cứu xem xét các điều kiện thời tiết khác khi họ cố gắng xác định nếu một hiện tượng địa chấn đã có thể trở thành bão động. Các hoạt động địa chấn thường phải xảy ra trong những ngày bão hoặc những ngày có liên quan đến bão. Các hoạt động địa chấn khác, ví dụ như động đất, không được coi là nguyên nhân của bão động. 

Even with evidence of so many stromquakes happening, it was not known until recently that such events even existed. This is mainly because scientists studying earthquakes have generally considered ocean-caused seismic waves as “background noise.”

 Kể cả đã có nhiều dấu vết của bão động đã xảy ra, bão động đã không được phát hiện cho đến gần đây – khi mọi người nhận ra có sự kiện như vậy xảy ra. Điều này chủ yếu bởi các nhà khoa học nghiên cứu động đất thường coi các sóng địa chấn được tạo ra bởi đại dương là “tiếng ồn ở nền”. 

The research found that major U.S. hurricanes had produced a lot of stormquakes. One example was Hurricane Bill, a storm that formed 10 years ago in the Atlantic Ocean. Bill strengthened into a Category 4 hurricane before weakening to a tropical storm and hitting Newfoundland. The researchers said the storm caused “numerous seismic events” off the northeast U.S. and Canadian coasts.

 Công trình nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn các lốc xoáy của Hoa Kỳ đã tạo ra rất nhiều bão động. Một ví dụ là cơn lốc xoáy Bill, một cơn bão được hình thành 10 năm trước tại đại dương Atlantic. Bill đã phát triển thành cơn lốc xoáy cấp 4 trước khi yếu dần đi và trở thành bão nhiệt đới và đổ vào Newfoundland. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng cơn bão đã tạo ra “hàng loạt sự kiện địa chấn” tại ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Hoa Kỳ và Canada. 

Other examples of stormquakes were 2008’s Hurricane Ike and Hurricane Irene in 2011. Ike led to stormquake activity in the Gulf of Mexico, while Irene caused seismic events off the coast of southern Florida.

Các ví dụ khác của bão động là cơn lốc xoáy Ike năm 2008 và Irene năm 2011. Ike đã tạo ra hiện tượng bão động tại Vịnh Mexico, trong khi Irene tạo các sự kiện địa chấn tại ngoài khơi phía Nam Florida. 

The researchers noted that not all hurricanes produce stormquakes. For example, the study found no evidence of stormquakes off the coast of Mexico. Also, no such activity was recorded in areas along the U.S. East Coast, starting in New Jersey, and continuing all the way down to Georgia.

 Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng không phải tất cả các cơn lốc xoáy sẽ tạo ra bão động. Ví dụ, nghiên cứu chỉ ra rằng không có dấu vết nào của bão động tại ngoài khơi Mexico. Đồng thời, không có dấu vết tương tự được tìm thấy tại các vùng dọc Bờ Đông Hoa Kỳ, bắt đầu từ ở New Jersey và tiếp tục di chuyển về Georgia. 

The team noted that even Hurricane Sandy, one of the most costly storms in U.S. history, did not cause a single stormquake. Wenyuan Fan says this suggests that stormquakes are strongly influenced by the physical shape of the seafloor’s surface and seafloor conditions.

 Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng kể cả cơn lốc xoáy Sandy, một trong số những cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã không tạo ra bất cứ cơn bão động nào. Wenyuan Fan chia sẻ rằng điều này cho thấy các cơn bão động bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hình dáng vật lý của bề mặt đáy biển và tình trạng của đáy biển. 

Fan added that there are still “lots of unknowns” about stormquakes. But he said discovering them “suggests we are reaching a new level of understanding of seismic waves.”

 Fan chỉ ra thêm rằng còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về bão động. Nhưng ông cho rằng việc phát hiện ra chúng “cho thấy chúng ta đang đạt đến một tầm hiểu biết mới về các sóng địa chấn”.

Fan said that he hopes the discovery will also lead to improved study methods for hurricanes, which in the past have mainly been observed from satellites in the sky.

 Fan chia sẻ rằng ông mong khám phá của mình đồng thời dẫn đến việc các phương pháp nghiên cứu về lốc xoáy, thường là nhìn lốc xoáy từ các vệ tinh trên trời, được cải thiện. 

“Now we are able to understand the phenomenon – or at least track part of its passage – through the solid earth as well,” he said.

“Giờ chúng ta có thể hiểu được hiện tượng này – hoặc ít nhất là một phần biểu hiện ra ngoài của nó – thông qua đất rắn.”

Nguồn: VOA

New words:

Magnitude – n. the size of something; the strength of an earthquake’s power

Interact – v. act in such a way as to have an effect on something or someone else

Seismic – adj. relating to or caused by an earthquake

Crust – n. hard, outer surface of something

Continental shelf – n. an area at the bottom of the sea near the coast of a continent, where the sea is not very deep

Phenomenon – n. someone or something that is popular, especially because of an unusual ability or quality

Xem thêm:

Mọi người hãy bình luận và góp ý về bản dịch ở dưới phần comment nhé!

You may also like

Leave a Comment